Cesty - Skandinvie - Dnsko

Dnsko

Dnsk teka za cestou

Blou noc jsme pluli na zatku na cesty. Blou noc plujeme ke konci putovn. Jet ns ek nahldnut do Dnska jako teka za vtou.
***

V tom zatoulanm kousku Nizozem
- jen dky zvdavosti
zabloudil kamsi k severu
obil, mlko i sry tun v rovinch.
 
Vzpomnky Viking
dl nesou si poddan krlovny:
Hamlet, ten smutn pohdk,
Andrsen, dobyvatel Elsinoru fantazie,
Tycho ztracen na jihu v Rudolfovch sbrkch
i vichni ti dalec oputn Gronlanan.

A kodask vtrn elektrrny
v mlhch pedjitnch
semlaj sny zapomenutch donquichot
na konci vech cest

V Kodani poprv, podruh, potet

Koda (Københaven) se mi poprv podailo (ne)vidt bhem pestupovn z letadla do letadla pi druh cest do Norska, prvn cesta vedla po eleznici a oplvala zase jinmi nezvislmi dobrodrustvmi. Letadlo se tilo (byl tmav msc leden) kamsi do zamrzlho moe edavho ledu, v dlce poblikvala svtlka jakhosi msta. Nicmn jednalo se o regulrn kodask letit a pistli jsme vzorov.

Podruh jsme naltali na pistn v tomt mst seversky svtlm ervenci. Sedli jsme v letadle velikosti a tvaru menho autobusu po pisypn vt dvky kvasnic (pr snad Fokker 50). Cestou od detiv ervencov Prahy na sever se poas u jenom zlepovalo a pilot snad i z radosti nad tm otevel dvee do sv kabiny (ach, ty dvno zapomenut blaen doby ped 11. zm!) a my tak mli krom svch bonch oknek k dispozici i panoramatickou eln vyhldku. Letn ikm seversk svtlo provedlo sv osvden kouzla a pod nmi byl najednou neskuten przran Karibik. Bylo vidt snad kadou asu na moskm dn a pak se vechno obrtilo jak rukavice a pozitiv barev se promnil v negativ jako nkdy, kdy se lovk podv ve vhodnm hlu na vyvolan film.

Do tetice piplovme trajektem. Rno je edobl. Mlha pedjitnho asu spojuje moe vzduch a nznaky pevniny do jednoho celku. Mon jsme zabloudili a ve skutenosti te plujeme jinou dimenz v njakm pln jinm zapomenutm kout vesmru. Snad jsme zahldli i Hamletovsk Elsinor v asech jeho dvn slvy. V tom divnm meziase se vynouje z neznma na chvilku Helsingbor. Pak znovu uplouvme a nakonec vystupuj z vod ady vtrnch elektrren jako prvn vyslancov krlovskho msta. Jet chvli a z edi se vynouje msto. Tak rovn, e na vyhldkov palub na lodi tvome tm nejvy vyhldkov bod.

Jsme v Kodani.

O symbolech aneb vla v obleen

Symbolem Kodan, jak znmo, je mal mosk vla, tedy jej socha vyveden v kovu, polosedc na oblm kameni pobl pstavu. Na fotografich vypad melancholicky a trochu oputn. Ovem jak u tomu tak se symboly a mty bv, kad lc m svj rub. Podit takovou fotografii nen snadn. Jednak nkte turist jsou neuviteln barbai, take socha ped pr lety pila o kus sebe sama (jenom si te nevzpomnme, zda ji uinili o ruku i hlavu krat), jednak i ta opraven je vtinu dne obleena davy jinch turist, kte se s n tou zvnit. Dost mon, e tak posmutnle vypad i dky sv nenaplnn touze po blahodrnm klidu a samot. Pimenou spolenost j dl tich krajkka, kter si v sousedstv tch dav klidn palikuje sv pvabnstky. (Ceny m mezinrodn v eurech.) A kdy se piene jeden z mstnch lijk, jen rozthne detnk a vsledky sv prce skryje igelitem.

Cestou do pstavu Nyhavn (znamen to Nov pstav a jmenuje se tak podle specifick logiky djin nejstar st Kodan) spatujeme mnohoznan symbol pomjejcnosti krlovstv a patrn i jinch sttnch forem v jednom z  bonch ndvoek je nainstalovan nafukovac a vyfukovac zlat koruna. M podobu platn koruny krlovstv a velikost tce nadivotn. Vdycky po nkolika minutch nakyne do vznosn majesttnosti a pak zase zplihne a vyfoukne se. Jak dokonal podobenstv.

Kdy Dnsko, pak ovem tak Lego (bez ohledu na to, e se ho te podstatn st vyrb i u ns na Kladn). Hledme proto njak suvenr pro malou Ivu. Nakonec se nm da najt ryte i s komi v plastovm duplo proveden. Uvidme, jak dopadne pijet drku doma?

Mezi oficiln zdej symboly pat tak zbavn park Tivoli, ale protoe nemusme mt vechno, kochme se pouze prelm vstupn brny.

Tak Balt o sob dv vdt mnostvm obchdk s jantarem vech druh a barev. Jeden by neekl, co vechno se z nj d vyrobit (od lodi s napnutmi plachtami a po lehce secesn stnidla lamp).

Biskup zakladatel

Nkter msta vznikla nejsp nhodou, k jinm se ve legenda a nkde maj i sv zakladatele. V Kodani konkrtn je otcem-zakladatelem biskup a vlenk Absolon. A jako takov tu m svou sochu. Socha je dobrou metaforou historie nejen dnsk. Pi uritm hlu pohledu toti v zakladatelov ruce vidte nco jako svitek (jist njak dleit prvn nebo podobn listina), ale pi jinm podvn se zakladatelsk svitek promn v nco jako vlen sekera. Inu, djiny jsou vc nesnadn a mnohoznan. Pamtnci nech a soud!

Koda od vody

Nkter velkomsta jsou rozloena ve zvlnn krajin a nejlpe je prohlet je z njakho vyvenho msta. Teba Praha, a nechodm pro pklad daleko. Jin stoj pevn v rovin. Ovili jsme si na nkolika ppadech (Pa, Londn), e takov msta jsou nejkrsnj od vody, v idelnm ppad pi pohledu z paluby lodi. Koda je msto pstavn. Jednak je pstavem vzdunm (rozumj leteckm), jednak jej dleitou sloku tvo pstav (pstavy nebo je jich pehrel) vodn, resp. lodn. Navc je msto protkan spoustou kanl, co nm psobilo pi nvtv velkou radost a pamov karty ve fotoapartu se opt uten plnily. Hlava rodiny, jinak notorick suchozemec a pvodem horal, m toti pro lodiky velkou slabost.

Projka lod po kodaskm pstavu a kanlech probhala sice pod pomournm nebem a za obasnch pehnk, pesto naplnila nae oekvn. Jednak jsme lo stihli, jednak jsme se veli, jednak bylo na mstn pomry velice uten poas (tj. zalily ns jen asi dva det). Navc jsme absolvovali prohldku i v rodnm jazyce. Mstn prvodce, recitujc sv texty krom rodn dntiny nmecky, fancouzsky a anglicky (mon, e i njak jinak, ale tyhle jazyky jsme poznali bezpen), pjoval v pauzch ochotn mikrofon i na neopakovateln prvodkyni, kter bleskurychle jeho vklad komprimovala do podoby hutnho eskho extraktu. Ostatn cestujc konsternovan naslouchali, a a jsme ji njakou dobu jedna evropsk unie, pi vystupovn se zvdav po naem exotickm pvodu vyptvali.

Co jsme tedy vidli hlavn: Lod vech velikost od obrovskch trajekt po luny a plachetniky, historick jeb pvodem snad ze 17. stolet, jednu vojenskou ponorku na suchu, majkov lod zbaven svho posln a pestavovan na plovouc restaurace, plovouc obydl i se zahrdkami. A tak msto: mosty a nbe, ve a viky, starou pstavn tvr i hypermodern budovu knihovny zvanou ern diamant.

Tak jsme obdivovali kormidelnka, kter s pomrn dlouhou, irokou a placatou (tedy ne zrovna hbit manvrujc) vyhldkovou lod klikoval zkmi kanly, vyhbal se protijedoucm plavidlm s centimetrovou pesnost a i jinak ukazoval, e zkrtka kdo um, um.

DRD obchod

D隝 je nkdy vldn, asto drsn, na severu pevn vlezl. Na druh stran me neekan obohatit. Prchajce ped deovm nadlenm stylov turisticky obdvme v prjezdu s vhledem na starobyle psobc hrzdn dvorek. Dm jak z prav Andrsenovy pohdky. Ale protoe pr dl a furt, rozhlme se v nejblim okol po njakm dalm tulku.

Pr krok ulikou ns pivd k fanatstickmu obchdku pro pznivce fantasy, Larpu a kdeeho podobnho. Ve snaze po krytu ped detm tak vstupujeme do jinho svta. Dokonal plastov zbran, sket masky a elf piat ouka na mnoho zpsob, destky typ kostek k vemonm RPG hrm (nejvce ns okouzlila klasick sada kostek v nadivotn velikosti a mkoukm plyovm proveden mono hzet po hrch i PJ bez nsledk na zdrav), pomcky, o nich naprosto netume, emu pomhaj. Taky teba stedn velk plastov drak aj. (Konen vme, kde vzali kodat sochai inspiraci pro sv dra kany a v t nrod?) Chvli zvidme, ale pak si kme, e takov dokonal nabdka je vlastn hrobem vlastn tvoivosti a improvizace. No, mon pece jenom trochu zvidme (☺)!

Pak pila prtr

Kochme se Kodan, u trochu roztrit z nadchzejcho odjezdu, konce cesty a nvratu dom, z volnho asu do vednch dn. (Navc ns asi kousek pod jet zstv v Norsku, po kterm si trochu smutnme.)Proplouvme i prochzme mstem du tedy ne zcela ptomni.

A pak pichz nco, co ns dokonale vrac do ptomn reality. Nebe nad nmi se promuje v jezero a to jezero pad dol a jak jinak, prv na nae hlavy. Vytahujeme detnky, kter naprosto nesta, balme se do veho vodvzdornho, co je prv po ruce a prudce zmenujeme akn rdius na prochzky. (Teprve po ase si vmme, e nkter dti v parku si ani nepestvaj hrt, zejm jsou na takov poas zvykl, ani jim to skoro nestoj za pltnku).

V autobusu se schzme jak spolek utopenc. Co nepromoklo na cest pedchoz, dorazil zvren d隝. Snad je to tak dobe. A mon ten d隝 ple za ns, e u je na ase odjet z msta, asu i toho svbytnho spoleenstv spolupocestnch lid. Vyrme tedy k letiti, kde ns ek prvn louen s partou, kter pokrauje dom autobusem, s idii i prvodkyn. Poda se nm nakonec bez hony proclt i vechny amansk bubny vlastn a spolucestujcch. Jet si tak chvilku lelkujeme halou, ne nm daj vdt odletov msto. Venku je ero sychravo a neseversky. Ve vzduchu poletuje pedzvst bouky. Usedme do poloprzdnho letadla (i buben se v pohodl veel).

Pak u jenom vzhru dom.

Zvren ohostroj

Vdycky na severu se mi zd, e nebe je njak jin, ne u ns doma. Jaksi n k lidem a skoro sta nathnout ruku, abychom se mohli dotknout. Nebe zstalo vrn tradici a bylo opt jaksi jin nejprve ns vybavilo zitkem prtre prtrovat, pak urychlilo n odjezd z msta. a na zvr doplo vydatn ohostroj obma, opt se oddlivm skupinm poutnk. Leteckou st vydatn pohoupalo ve vzduchu, autobuso-trajektov drustvo na moi. e bylo, na co se dvat nech a na zvr dosvd snmek pozen nezniititelnm zvdavm objektivem mil kolegyn Hanky a laskavost te zapjen.

Podkovn

Na zvr bychom chtli podkovat vem, kte nm vechny ty nezapomenuteln zitky umonili. Knihm, lidem i zitkm, kter lkaly a budou i nadle lkat na sever. Tomu, kdy vymyslel itiner, dcei, kter ns vypustila a obela se bez rodi a skautskm vedoucm i laskavmu tmu pbuznch, kte j to usnadnili. Pevn laskavm bohm severskho poas. Nezapomenutelnmu tandemu (Ruda Frantiek) naich idi. Jedinen a neopakovateln prvodkyni Ev! Vem, kte se o ns starali v clovch i prbnch zastavench na cesty nejrznjm vtinou velmi laskavm zpsobem. A vem jmenovanm i nejmenovanm spolucestujcm, lidem

Galerie

Kliknutím se náhled zvětší.

Zpt - Skandinvie

Pedchoz dl - Norsko v srdci - st 2.

Pokraovn - Bonus

Iva a Jirka, podzim 2005