Pracujeme nenavn! Co bylo kdy novho? Historie roku 2008

Souasnost - uvidte zde. Star historie je dostupn pes odkaz na konci strnky.
22. prosince 2008
Nai ven a mil teni!
Dkujeme Vm za zjem a tme se, e k nm prostednictvm st st zavtte i v roce 2009. A pejeme Vm klid, pohodu a dobr vztahy s Vaimi blzkmi i vzdlenmi. To ostatn, jako spch a podobn, to u nen tak dleit. Mnoho tst nejen v ptm roce!
Dnes se octnul na webu u posledn dl povdn Na cestch -> Island po esti letech. Tak pibylo dalch 20 obrzk. Ne e bychom nemli k tomuto tmatu dl co ci, sp veho moc kod.
Jeek bude u ns letos "jeit" neobvykl dary, napklad basu. Ne tu na 20 piv, ale opravdov kontrabas. Co jsme zaili pi jeho pevozu nap Prahou si pette ve fejetonku Svt kolem ns -> Jak jsme sthovali basu.
Dal pspvky a tentokrt i pr obrzk naleznete v naich pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
17. listopadu 2008
Nae povdn o cest po magickm ostrov Island m dal pokraovn s novu porc obrzk. Najdete je v rubrice Na cestch -> Island po esti letech.
Zavzpomnali jsme si na nedvnou nvtvu okol Vrchlab a vzniknul z toho fotofejeton Svt kolem ns -> Pedzimn Podkrkono.
Ve stejn rubrice najdete tak nov Ivin fejetonek, vyjadujc pocity ns, nepivnch jednc, kdy mme ze a jsme odkzn na njak podnik veejnho stravovn: Svt kolem ns -> Jak zlevnit vodu.
Slbili jsme kdysi sledovat pokraovn opravy star vodrensk ve v Kobylisch. A protoe stavba se zaala hbat, pinme pr obrzk z poslednho vvoje jako aktualizaci pvodnho fejetonku: Svt kolem ns -> Tu pamtku radji zbourme!.
Urit si nazapomete pest nov pspvky tak v pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
26. jna 2008
Nastal podzim. Ptci se houfuj k odletu na jih, syslov zalzaj do pelechu a i na ns piel njak tlum a zimn spnek. A tak jsme se zpozdili mimo jin i s touto aktualizac.
Dnes zanme s postupnm publikovnm dojm z letn cesty na Island. Najdete je v rubrice Na cestch -> Island po esti letech. A je to jen zatek! Dal pokraovn bude (doufme) v dnm termnu kolem 15. listopadu. Materilu je spousta.
Na przdninov vzpomnky se odvolv tak fejetonek Svt kolem ns -> My, suchozemt nmonci. Pokud vs oslovuje romatinka vzdouvajcch se vln, ostrch pd a napjatch plachet, najdete u ns spznnou dui.
Nahldnte do naich pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce, kter byly, jako kad msc, doplnny novmi pspvky.
15. z 2008
Pelom srpna a z byl jet vznamn postien dovolenou, tentokrt v teplch krajch. Urit sv zitky asem popeme v rubrice Na cestch. Dnes si zatm mete pest fejeton o jednom neobvyklm problmu, kter se pi cestovn me pihodit: (Svt kolem ns -> Z(a)tracen identita).
Nae pravideln rubriky Dobr zprva, Wrba a Plk msce byly doplnny novmi pspvky. Urit si je pette.
15. srpna 2008
Znalci jist poznali, e ten ptek na tituln fotce je PAPUCHALK (een papuchlek), kter je jednm ze symbol ostrova Island (pestoe ije v cel arktick oblasti). My jsme ho ale vyfotili prv zde. A spolu s nm mme jet asi 1500 dalch fotek. A se trochu usad dojmy a budeme schopni z nich vybrat tch asi 50 obrzk pro publikaci, napeme do rubriky Na cestch pspvek. U mme vymylen titul - Island podruh aneb lut bagry, kam se podv.
(Poznmka - odkaz do wikipedie obsahuje diakritiku v URI a proto nemus fungovat ve starch prohlech!)
Dnen fotofejeton se vnuje slbenmu tmatu - oprav star vodrensk ve. (Svt kolem ns -> Tu pamtku radji zbourme!). Zatm se jedn o prvou st, budeme nai zprvu doplovat podle toho, jak bude stavba pokraovat.
Fejetonek Svt kolem ns -> astnc zjezdu z Ivina pera (i sp klvesnice) reaguje na erstv dojmy z naich koleg - souputnk na cest.
Urit si nazapomete pest nov pspvky tak v pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
16. ervence 2008
Okurkov sezna nadle trv! ervencovou aktualizaci sice dlme prakticky v plnovanm termnu, ovem je o nco men, ne obvykle. Nsledujc srpnov urit bude, ale kdy, to zatm netume. V lepm ppad asi v srpnu. V horm nkdy jindy.
Nae obrzkov Galerie u del dobu skomrala a nebyla doplovna. Dnes jsme to trochu napravili nkolika obrzky, kter namalovala Iva v prbhu letonho roku. Docela se za tch 5 let od poslednch pspvk vypracovala, nen-li pravda?
Jirkovm fotofejetonem Svt kolem ns -> Jaro v Jesenkch se vracme na konec kvtna, kdy jsme v uvedench horch trvili trochu prodlouen (a trochu pracovn) vkend.
Je tomu skoro rok, co jsme v Dobr zprv vtali nvrat opraven sochy pelikn (vce Svt kolem ns -> Nkter sochy peily). Neviditeln ruka vandalova se zatm postarala o dal djstv - Svt kolem ns -> Nekonen pbh pelikn.
V dnen Dobr zprv peme o dalm z tmat, kter jsme u kdysi nakousli (Svt kolem ns -> Star vodrensk v). Podvejte se tak na na prvodelnou Wrbu a Plk msce.
16. ervna 2008
edn vyhlaujeme okurkovou seznu, co znamen, e pt pravideln aktualizace v ervenci a srpnu vbec pravideln nebudou. Ne, e by nebyly vbec, ale termny se budou dit naimi monostmi a programem. Vt pspvky budou nejsp a na podzim, ale nechejte se pekvapit, mon se pochlapme dv.
Provedli jsme mal klid v programovm pozad webu, co se navenek projev jen jednotnm vzhledem galeri, doplnnmi vnitnmi odkazy na souvisejc lnky a sem-tam opravenmi peklepy.
V kapitole Na cestch se mete dost o tom, jak je ivot na zmku, tedy aspo z pohledu rozmazlovanho klienta, nikoliv teba zahradnka nebo drbe. Moc se nm tam (jako hostm) lbilo.
Nov Ivin fejetonek Svt kolem ns - Krok vzad reaguje na snahu naich zkonodrc zruit vechna omezen kouen, m sice jdou proti svtovmu trendu, ale zato tak in hrd a ve jmnu lidsk svobody. Krsn pklad zneuit jakhokoliv hesla!
Urit si nazaponte pest tak nov pspvky v pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
15. kvtna 2008
N mal cestopis Na cestch -> Sen o Madeie byl dnes dokonen. Tm jsme se rozlouili s cestami loskmi a u se tme na ty leton. Pokud vechno vyjde, bude to tentokrt na sever. Jako malou zlohu chystme na pt fejetonek o pobytu na jednom tuzemskm zmku.
Ivin fejeton Zlobiv auta reaguje na chronick problm velkomsta - peautovanost. Nectte se tak mezi sammi auty obas v autu?
Pehled, kter tete, byl zkrcen na leton rok. Star pspvky jsou samozejm dle pstupn pes odkaz historie na konci strnky.
Nahldnte do naich pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce, kter byly, jako kad msc, doplnny.
18. dubna 2008
Dnen aktualizace je bohuel velmi strun, pracovn vyten a sluebn cesty ns ponkud zdrely. Na cestch -> Sen o Madeie bude pokraovat zase pt. Dnes vm nabzme Ivin fejeton Svt kolem ns -> J se v tom nevyznm, j se v tom neorientuju, reagujc na vlekl znt zdravotnick reformy.
Tak nae pravideln rubriky Dobr zprva, Wrba a Plk msce byly doplny novmi pspvky.
17. bezna 2008
Na cestch -> Sen o Madeie pokrauje dam textem a obrzky, tentokrt jsou titm zitky z vnitrozemskch hor na jedn stran a z hotelov jdelny na stran druh (z tunel mezitm).
Kdysi, v potcch naeho webu, jsme pouili komiksy o rodin Simpsonovch jako jednotku oklivosti. Dnes se jim musme omluvit: Svt kolem ns -> Omluva Simpsonovm.
Pette si tak nov pspvky tak v pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce, tentokrt mme tak nco novho v Odkazech.
15. nora 2008
A jak jsme byli slbili, zanme dnes s nam novm cestopisem z ndhernho ostrova Madeira. Najdete jej zde Na cestch -> Sen o Madeie. Pt budeme pokraovat.
Svt kolem ns -> O profesionlech a takyprofesionlech je nov Ivin fejetonek, inspirovan zdnlive vednmi zitky. Bohuel, nen docela bn, e ten, co nco dl, to tak um. A kdy to um jet dl rd - to u je tma tm na romn
Nahldnte do naich pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce, kter byly tak doplny novmi pspvky.
15. ledna 2008
Pravideln ron bilancovn po sedm

pin   Za uplynul rok zaznamenalo nae potadlo zhruba 2 200 nvtvnk. Tedy slun prstek z loskch cca 1 300. Sice kvli potm to nedlme, ale i tak ns rostouc zjem t. Navc potadlo ale zaznamenv jen ty, kte pijdou pes hlavn adresu na prvn strnku. Velmi mnoho uivatel pijde pes vyhledava nebo odkaz nkam dovnit webu. Podle sluby Navrcholu je jich v prmru 15 za den, tedy pes 5 000 za rok. Nejastjm odkazovaem je recko.orbion.cz, nejvce uivatel hled ostrov Kos. Oblben jsou i dal kapitolky z rubriky Na cestch, zejmna Skandinvie.

pin   Pravideln pravideln aktualizace jsme zvldli vechny, by nkdy (zajmna na podzim) s malm skluzem (do 5 dn). Bohuel dal vt plny se trochu odkldaj na neurito, pedevm z asovch dvod. Msto radiklnho omlazen prochz web takovou "plivou" modernizac, kter navenek nen moc vidt.

pin   Okliv pzrak chronick choroby, kter ns cel rok obchz, m trochu vliv i na nai chu k psan povdek a podobnch rozshlejch text. Nepibylo nic, co bylo rozepsno, rozepsno zstalo. Snad bude ten leton rok lep, po strnce zdravotn i pisatelsk.

Pi jednom dkladnm klidu jsme objevili rukopisy bsniek, kter psala Iva ped tm 13 lety v porodnici. Doplnili jsme je do pslun kapitolky: Poesie -> Iva ->Porodnin. Komplet je vnovn pamtce porodnice v Londnsk ulici (Praha 2), kter byla krtce na to zruena a pemnna na komern kliniku estetick chirurgie. Vdy dti jsou zbytn luxus
Dnen fejeton Svt kolem ns -> Mus bt kad zmna k hormu?! reaguje na razantn zmny ve vysln eskho Rozhlasu 1 - Radiournlu. Tak patme mezi "tu nevznamnou minoritu", kter je nechvl a jsme tak signati petice Nechceme peladit.
Chystme v nejbli dob zat s popisem naeho pobytu na ostrov Madeira. Mme spousty dojm i krsnch fotek jen to musme trochu utdit.
Tak nae pravideln rubriky Dobr zprva, Wrba a Plk msce byly doplny novmi pspvky.

Star zznamy - rok 2007 a pedchoz.


Warning: Use of undefined constant poc - assumed 'poc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_08.php on line 288

Warning: Use of undefined constant errid - assumed 'errid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_08.php on line 289
3263
Nahoru Nahoru