Pracujeme nenavn! Co bylo kdy novho? Historie roku 2007

Souasnost - uvidte zde. Star historie je dostupn pes odkaz na konci strnky.
17. prosince 2007
Nai mil teni, pejeme Vm krsn a pohodov proit Vnonch svtk a mnoho tst v nastavvajcm roce 2008.
PF 2008!
A nashledanou v ptm roce, asi tak kolem poloviny ledna.
Jako vnon drek jsme pro vs pipravili souhnn vydn text k Dramu doupti - popisy ras a poesie. Sthnte si je jako knihu ve formtu PDF.
Povdn o Kanrskm ostrov Lanzarote dosplo do konce - text i obrzk: Na cestch -> Ohniv ostrov Lanzarote.
Na pobyt na Lanzarote voln navazuje i Jirkv fotofejetonek Svt kolem ns -> Jak se stav na Kanrech.
Druh (ale ne vznamem!) dnen fejetonek napsala Iva, inspirovna rostoucm mnostvm plot, zd a zbran obecn. Svt kolem ns -> Ploty a chybjc cesty.
Tak nae pravideln rubriky Dobr zprva, Wrba a Plk msce byly doplny novmi pspvky.
15. listopadu 2007
Dnen pspvky se nesou trochu v duikovm tnu - nakonec Vech svatch bylo nedvno a poas za oknem tomu odpovd. e vzpomnat se nemus jen na lidi, ale i na vci, o tom pe Iva ve fejetonku Svt kolem ns -> Za tmi, kdo odeli.
Vyprvn o ostrov Lanzarote pokrauje - zatmco pedchoz dl byl sp o lidech, dnes pibylo pr odstavc pevn o krajin. Tak pibylo pr fotek - urit se podvejte: Na cestch -> Ohniv ostrov Lanzarote.
Nae pravideln rubriky Dobr zprva, Wrba a Plk msce se tak nesou v duikovm stylu.
26. jna 2007
Pozd, ale pece. Vliv dovolench, pracovnch fini (konec roku se bl) a vtch i mench zdravotnch problm zpsobil dal zpodn, ale vme, a dal aktualizaci u stihneme v termnu.
Jako vdy mme nov pspvky v pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
Zanme s rozshlejmi texty a galeriemi z naich letnch a podzimnch cest - tentokrt prvn dl dojm z "Ohnivho ostrova" Lanzarote. I se spoustou obrzk. Vte, nejvt problm vdycky je vybrat tch pr pro publikaci z nkolika set nafocench. Na cestch -> Ohniv ostrov Lanzarote.
Fejetonek o vratnch lahvch jsme dvali dohromady oba, ale Ivin autorsk podl je urit vt: Svt kolem ns -> Vratn lahve.
Po dlouh dob pibyl i jeden odkaz na ciz strnky - co my dlme jen namtkou, server Prask kany dl systematicky.
24. z 2007
Zatek kolnho roku ns poznamenal menmi zdravotnmi problmy, a tak jsme se s aktualizac dost zpozdili a tak nen nijak bohat. Ale pipravujeme velk pspvek z na cesty na ostrov Lanzarote, tak se tt na pt.
Jeden nov fejetonek napsal tentokrt Jirka: Svt kolem ns -> O abch na prameni.
Pette si tak nov pspvky tak v pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
15. srpna 2007
Tentokrt mme v kapitolce Svt kolem ns hned 3 nov fejetonky. Dva Iva napsala a ten tet nafotila, pr dek textu pidal Jirka. Nakouknte sem.
Jako obvykle jsou nov pspvky tak v pravidelnch rubrikch Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
25. ervence 2007
Mme zpodn s aktualizac, ale pedem jsme to hlsili (okurkov sezna) a tak patnm svdomm netrpme. I ten srpen a z budou pravdpodobn mimo obvykl termny.
Nkdy na pelomu ervna a ervence zaznamenalo nae potadlo 10 000 nvtv! Ctme se tm poctni a doufme, e se u ns nvtvnci nenudili a pijdou zas.
Mimo pravidelnch rubrik jako jej Dobr zprva, Wrba a Plk msce mme nov fejetonek v kapitole Svt kolem ns -> Prostor (ne)veejn. Napsala jej Iva.
19. ervna 2007
Dnen pspvky se nesou pedevm kolem Islandskho dne, kter uspodal Klub islandskch fanatik. Nae dojmy z tto akce jsou shrnuty v Ivin fejetonku Svt kolem ns -> Islandsk den aneb jak vychutnat cestovn a jsou vzpomenuty v pravidelnch rubrikch jako je Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
Pi tto pleitosti jsme nae vlastn zitky z cesty na tento magick ostrov Cesty -> Island doplnili nkolika dalmi obrzky ze starch sbrek.
Moc mil e-mail nm poslala Marcela Jaklov. Namalovala hodnho draka thlavka podle jedn na star pohdky Pohdky -> O hodnm drakovi, kter zskal princeznu a dovolila nm svj obrzek uveejnit. Najdete ho u vzpomnan pohdky.
Vyhlaujeme letn "Okurkovou seznu" a dal aktualizace budeme (a do z) budeme dlat nepravideln, kdy bude as, chu a pleitost.
15. kvtna 2007
Fejetonek o jedn kulturn pamtce v naem okol najdete v rubrice Svt kolem ns -> Star vodrensk v.
Nezapomete navvit tak pravideln rubriky, zejmna Dobrou zprvu a tak Wrbu a Plk msce.
18. dubna 2007
Omlouvme se za trochu zpodnou aktulizaci. sten za to mohou sluebn cesty, sten jarn nava, kter se ns ponkud zmocnila.
Nae kamardka Dita nm svila do rubriky Poesie pro cestujc Internetem dla krsn bsniky. Urit si je pette
e jaro je hezk vude, i na praskm sdliti, sa vs pokus pesvdit nejnovj fotofejetonek (Svt kolem ns -> Sdlitn jaro). Ve stejn kapitole tak najdete jeden aktualizovan fejeton. Po dvou letech si vynutil pokraovn text jmnem Peily? Peij? Peijeme?
Nezapomete navvit tak pravideln rubriky, zejmna Dobrou zprvu a tak Wrbu a Plk msce.
15. bezna 2007
Mme dalho hosta, kter nm pjil sv bsniky ke zveejnn v rubrice Poesie pro cestujc Internetem. Vystupuje pod jmnem Dita. Zatm zde najdete dv jej bsniky a my se tme na dal.
Dobr zprva je dnes o filmu, kter ns opravdu zaujal - ivoty tch druhch. Tak jsme pispli do ostatnch pravidelnch rubrik - Wrba a Plk msce.
Venku se oteplilo a tak jarn tmata dominuj i dnenm dvma fejetonkm (Svt kolem ns). Ten obrazov je inspirovn blivvmi se velikononmi svtky a uke Vm Jak se rod kraslice. Druh napsala Iva a zabv se podivnostmi sdlitn flry.
13. nora 2007
Tentokrt aktualizujeme s malm pedstihem - mohou za to plnovan sluebn cesty a jarn przdniny. Nabzme Vm hned dva fejetonky v rubrice Svt kolem ns. Prv z nich zachycuje dojmy z ndhern vstavy fotografi Doteky Severu (bohuel u skonen). Druh je fotografick a pipomn tch nkolik mlo dn, kdy byla letos Praha pemalovna na blo - Zima v Praze roku 2007.
Fejeton na tma Chvla asnch rn (Svt kolem ns), kter u byl "vyven" minul msc, se dokal obrzkovho doprovodu.
Jako kad msc tak dnes jsme doplnili pravideln rubriky Wrbu, Dobrou zprvu a Plk msce.
15. ledna 2007
Pravideln ron bilancovn - u est

pin   Rok 2006 zaal sthovnm naich strnek na profesionln hosting a s odstupem vidme, e jsme udlali dobe. Hosting ml bhem roku jen jeden zvanj vpadek, zpsoben hackery. Jinak ve fungovalo vborn.

pin   Pelo se k nm podvat (podle naeho potadla) zhruba 1 300 zjemc. Potadlo ale zaznamenv jen ty nvtvnky, kte pijdou pes hlavn adresu na prvn strnku. Velmi mnoho uivatel pijde pes vyhledava nkam dovnit webu. Podle sluby Navrcholu je jich v prmru 15 za den, tedy pes 5 000 za rok. Nejastjm odkazovaem je Seznam, nejvce uivatel hled ostrov Kos (pi zadn tto frze do vyhledavae Seznamu se zobraz nae strnku na 3. mst - co by za to daly mnoh cestovky). Oblben jsou i dal kapitolky z rubriky Na cestch.

pin   Musme se pochvlit (nikdo jin za to za ns neudl). Letos jsem zvldli vechny pravideln aktualizace, by nkdy s malm skluzem (do 5 dn). Co jsme nestihli, je radikln modernizace celho webu. Staili jsme udlat jen drobn dl zmny v programovm pozad.

pin   Nvtvnci, kter k nm pivedl njak vyhledava, asto hledali pojmy a definice ke he "Dra doup". Snad je nae texty na toto tma (kapitola Cesty -> Dra doup) nezklamaly. I letos chceme pokraovat pedevm v psan novch Povdek. Nkolik je jich rozpracovanch a ek na tu sprvnou "slinu" k dokonen.

pin   Nae pohdkov "knihy" zde i na serveru Slunenice maj stle sv tene. Prvn dl pohdek (pvodn i revidovanou verzi) zaznamenal celkem 23 000 staen, druh dl Pohdky 2 jej dohn s vce ne 18 000 staenmi. Mme z toho radost. Tak nm jeden ten poslal nai pohdku ve zvukov podob jako etbu. Plnujeme navzt souhrnm "vydnm" povdek a text k Dramu doupti.

Hlavnm dnenm pspvkem je slibovan popis starobyl rasy Drak (Na cestch -> Dra doup). Tak si mete pest fejeton na tma Chvla asnch rn (Svt kolem ns), kter napsala Iva (zstupce onoho rannho typu lid, nazvanho Skivan).
Iva je tak autorkou nkolika novch bsniek, kter se souhrn objevily v rubrice Poesie pro cestujc Internetem -> Iva -> Vztahy.
Pette si tak Wrbu, Dobrou zprvu a Plk msce, kde jsou nov pspvky.

Star zznamy - rok 2006 a pedchoz.


Warning: Use of undefined constant poc - assumed 'poc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_07.php on line 275

Warning: Use of undefined constant errid - assumed 'errid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_07.php on line 276
3263
Nahoru Nahoru