Pracujeme nenavn! Co bylo kdy novho? Historie roku 2006

Novj historie - rok 2007 - uvidte zde. Star historie je dostupn pes odkaz na konci strnky.
19. prosince 2006
Nai mil teni, dkujeme Vm za pze v letonm roce a doufme, e jsme Vm trochu zpjemnili svt. Budeme se na Vs tit i v dle.
Dnen aktualizace je ponkud chud. Zaplnili jsme pravideln rubriky a finiujeme na "zlatm hebu" prosincovho programu - pspvku o dracch (ani tch paprovch, ani tch z pohdky - pznivci DrD nm rozumj). Zatm si pette Wrbu, Dobrou zprvu a Plk msce.
15. listopadu 2006
Hezk fejetonek o vztahu k mateskmu jazyku zaala pst (a na vlastn popud) Iva. Iva j trochu pomohla a tak vsledek je jejich spolenm dlem. Svt kolem ns -> Co se stalo s etinou
Leton lto jsme strvili doma pestavbou obyvku a na opravdov cestovn nm nezbyl as (ani penze). Pesto jsme z tto doby vytili "cestopis": Na cestch -> Na malt
Navtivte tak nae pravideln rubriky Wrba, Dobr zprva a Plk msce.
16. jna 2006
V rubrice Poesie pro cestujc mme nov hosta. Sv bsniky nm k publikaci svil n znm - Ji Hort, dosud publikujc na specializovanch literrnch serverch. Urit se Vm budou lbit stejn, jako nm.
N mal "cestopis" z Vysokch Tater jsme doplnili druhou sti textu i nkolika fotografiemi. Na cestch -> Tatransk zastaven
(Krlovsk) Vinohrady v Praze je celkem nehezk st msta, peplnn auty a lidmi, vinohrad tady nehledejte. Pesto i v Praze mete zat vinobran a jin podzimn radosti. Svt kolem ns -> Podzimobran
Doplnili jsme pravideln rubriky Wrba, Dobr zprva a Plk msce.
19. z 2006
Omlouvme se za zpodn, kter se budeme snait v jnu dohnat. Doplnili jsme pravideln rubriky Wrba a Plk msce a tak dva podstatnj pspvky
Dovolili jsme si dovolenou ve Vysokch Tatrch. Dnes pinm prvou st naeho "cestopisu" (i sp dojmopisu) a pr obrzk. V jnu bude jet jedno pokraovn. Hledejte v rubrice Na cestch -> Tatransk zastaven
K novmu fotofejetonu ns inspirovala jedna neobvykl vstava fotografi, instalovan pod irm nebem na prask Kamp: Svt kolem ns -> O zemi krsn a neznm.
16. srpna 2006
Jsme v praze jen pr dn na prletu mezi dvma dovolenmi, ale aktualizaci (by malou) se sname udlat. Pinme hlavn nov pspvky do pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce.
Do rubriky Svt kolem ns jsme zaadili pspvek, velebc lukostelbu. Tto zlib jsme ped nkolika lety oba propadli, bohuel nevnujeme se j s takovou intenzitou, jakou by si zaslouila.
31. ervence 2006
Dnen aktualizace pin nov pspvky do pravidelnch rubrik Dobr zprva, Wrba a Plk msce. Ty jsme zstali od t posledn dluni.
Fejetonek Svt kolem ns -> Jak se nestat Ukrajincem napsala Iva na zklad velmi nedvn zkuenosti - nikoliv s vysthovaleckm adem ale s obyejnmi echy v obyejnm supermarketu.
Tak mme jeden nov fotofejeton. Nzev je zdnliv odpovdajc panujcm vedrm - Svt kolem ns -> Zkza podmoskho svta. Nejde ale o vysychn svtovch ocen, nbr jen o obyejn vandalismus.
V polovin srpna konen budeme mt dlouho odkldanou dovolenou. Aktualizaci nejsp zcela vynechme nebo bude jen velmi mal, podstatnj pspvky ekejte a v z. Zachovejte nm do t doby pze.
17. ervence 2006
Okurkov sezna trv, navc pestavujeme byt a k potai se pli nedostaneme. Dnes je tedy jen dl aktualizace, dal pspvky budeme uveejovat podle asovch monost.
Dobrou zprvu mme pro vechny ty, kterm se zalbily nae pohdky a povdky. Fantasy povdku ekn (Tam a zase zptky) napsal tentokrt Jirka.
Pr dalch pspvk je rozpracovanch, snad se objev na webu bhem tdne.
15. ervna 2006
edn vyhlaujeme okurkovou seznu. Po dobu przdnin (ervenec, srpen) nebudou aktualizace pravideln, ale podle toho, kdy budeme doma a jak budeme mt as.
Dnen hlavn pspvek je literrn. Po del dob mme novinku v povdkov rubrice Tam a zase zptky. Autorkou je Iva a napsala docela nedtskou lehce hororrovou povdku jmnem Hudba. Dal povdky (od ns vech) jsou u nachystny a bhem przdnin je uveejnme (aby bylo za detivch dn co st).
Krsn fejetonek o nevedn vstav soch napsala a nafotografovala Iva. Svt kolem ns -> Sochy mezi lidmi
Nezapomete navtvit pravideln rubriky, jako je Wrba, Dobr zprva a Plk msce. Ve vech najdete nov pspvky.
15. kvtna 2006
Mme dnes dva nov fejetonky. Ten prv napsala Iva a popisuje v n kanadsk humor, kterm oplv sprvcovsk organizace domu, kde bydlme. Jak jinak nazvat vypnut pitn vody na Velk ptek odpoledne? Dal pspvek je fotofejeton z na vychzky do Dalejskho dol. To ve najdete v rubrice Svt kolem ns (a mnoh dal tak).
Bv dnes zvykem pidvat k libovolnm vrobkm, filmm, psnm a DVD nco jako prmii pro ty, kte zakoupili, shldli, vyslechli. Po stejnm zvyku i my pidvme zvrem popisu na cesty na sever bonus, pro ty, kdo s nmi vydreli a doputovali a sem: Cesty -> Skandinvie -> Bonus.
Pravideln rubriky, jako je Wrba, Dobr zprva a Plk msce se tak dokaly novch pspvk.
14. dubna 2006
Pejeme vm vem hezk velikonon svtky, pln jarn pohody a slunka (pestoe pedpov poas je chmurn).
Nae tm nekonen sga o cest na sever se dokala posledn kapitoly: Cesty -> Skandinvie -> Dnsko. Ztrvili jsme v Kodani jen pr hodin, tak je text krat, ne obvykle. Pt bude jet mal "bonus" - co se nm nevelo k pslunm tmatm.
I dnes si mete v rubrice Svt kolem ns pest nov Ivin fejetonek. Urit vs zaujme tmatem - Takyprofesionlov.
Pravideln rubriky, jako je Wrba, Dobr zprva a Plk msce se tak dokaly novch pspvk.
15. bezna 2006
Kdo ek na dokonen cesty Norskem (a jsou i tac), konen se dokal: Cesty -> Skandinvie -> Norsko 2. Cesta ns vedla na jih do Osla, kde jsme Norsko opustili a posledn zem - Dnsko - bude na ad pt.
Fejetonky v rubrice Svt kolem ns pibvaj nebvalm tempem - tentokrt jsou dva a pod obma je podepsna Iva. Ten prvn u je svm tmatem jarn - jmenuje se Kvtinov lenstv.
Piln pidvme tak do pravidelnch rubrik, jako je Wrba, Dobr zprva a Plk msce.
10. nora 2006
Nekonen sga o Velk cest na sever m po krtk pestvce dal pokraovn: Cesty -> Skandinvie -> Norsko. Vte, nejvt problm pi pprav tchto kapitol je, co vynechat, aby nebyly nenosn dlouh. Proto je cesta Norskem rozdlena na dva dly - tento se zabv pevn severem a souostrovm Lofoty - Vesterly.
Novm fejetonkem pispla Iva. M hezk tma: Nezbytn vci (Svt kolem ns).
Iviny bsniky z titulnch strnek byly pesunuty do kapitolky (Poesie -> Iva).
Pette si tak posledn Dobrou zprvu a ostatn pravideln rubriky, teba Wrbu.
15. ledna 2006
Pravideln ron bilancovn>

pin   Nkdy potkem prosince zaznamenalo nae potadlo na vstupn strnce 7 000 nvtv. Za cel rok to dl piblin 1 900 nvtv, "magick" hranice 2000 pekroena nebyla. Ovem toto potadlo sleduje jen prvn strnku, kdo piel teba pes vyhledva rovnou na njak text v hloubi webu, nebyl zapoten.

pin   Jednou z monch pin, pro poet nvtv ty dva tisce "nepelezl", byly ast vpadky free sluby serveru PIPNI.CZ. 10. ledna 2006 jsme zmnili hosting na placenou slubu spolenosti WebDum.com, tak to snad bude lep. Tm byl dokonen ped dvma lety zahjen pechod k "profesionlnm slubm" a amatrsk zstv jen obsah vetn zpracovn.

pin   Letos jsem byli docela piln - bhem roku 2005 jsme zvldli 11 vtch aktualizac, nepotaje drobnj opravy a technick vylepen. Tm jsme splnili sv plny vrchovat. Zaloili jsme dv nov rubriky, pibyla spousta text i obrzk. Cel web dnes zabr pes 25M diskovho prostoru.

pin   Nvtvnci, kter k nm pivedl njak vyhledava, hledali nejastji pojmy a definice ke he "Dra doup". Snad je nae texty na toto tma (kapitola Cesty -> Dra doup) nezklamaly. Chystme se na "drack" resp. fantasy tmata navzat, pedevm v novch Povdkch.

pin   Nae pohdkov "knihy" zde i na serveru Slunenice maj stle sv tene. Prvn dl pohdek (pvodn i revodovanou verzi) si bhem roku sthlo zhruba 1 000 zjemc, nov pokraovn Pohdky 2 zaujalo za jeden rok piblin 8 100 ten. Mme z toho radost.

pin   Technick pestavba se nm vlee dle, ne jsme pvodn oekvali. Pepracovali jsme vechny galerie v kapitole Na cestch, upravujeme tak ty ostatn (jako jsou fotofejetony apod.).

Po del dob mme novou pohdku. Napsala ji Iva (pvodn Jirkovi k narozeninm) a jmenuje se "O kouzelnm salmu".
V kapitole Cesty se tentokrt podvme k vchodnm sousedm. Iva zpracovala sv dojmy z pracovn cesty na Slovensko. V cest po Skandinvii budeme pokraovat zase pt, Norsko je pro ns srden zleitost a nechceme ho odbt.
ivot si bhem let vynutil zmnu pvodn monotmatick rubriky Bydlen. Postupem asu se v tto rubrice nashromdila sbrka fejetonk rznho raen, kterm zstalo jako spolen tma ivotn prosted v tom nejirm smyslu. Tedy prosted ve kterm ijeme - Svt kolem ns. Proto jsme nzev rubriky a vodn text zmnili.
Iva napsala dal pspvek, tentokrt o pomranch duch (kapitola Svt kolem ns).
Doplnili jsme tak pravideln rubriky, jako jsou Dobr zprva nebo Plk msce.
Tyto rubriky tak ek reorganizace, snad nm to dovol konen fungujc databzov systm. Sloume je na zpsob dnes populrn formy weblogu.

Star zznamy - rok 2005

Jet star historie je pes tento odkaz tak dostupn.

Warning: Use of undefined constant poc - assumed 'poc' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_06.php on line 307

Warning: Use of undefined constant errid - assumed 'errid' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/208976/virtual/www/src/z_new_06.php on line 308
3220
Nahoru Nahoru