Island po esti letech aneb lut bagr vude, kam se podv.

Legenda


Barvy
Vzdlenosti
Vechna skupenstv vody
Mkkost drnovch stech
Hrdinsk pbhy utopen v termlnch vodch
Sametov vn kvy
Zvoniv ticho

Krajina oteven a k bolestn nalhavosti
Kostely s napjatmi plachtami vyplouvajc do neznma
Kad den je modlitbou sm o sob

Vzpomnka se zadr
jak ostrohrann lvov kamnek v bot
a do krve

Prolog: Sga o dracch

Byli kdysi dvno dva draci. Jeden ledov, jeden ohniv. Byli kdysi dvno drak a draice. Ti draci k sob vzplanuli a vzlednuli nepekonatelnou pitalivost. Prost do sebe zamilovali a chtli nkde t spolu.

Vzhledem k tomu, e vytvoit harmonii na zklad takovch protiklad je tk, nali si spolen oputn kousek zem uprosted moe. (Tehdy Island tvoila jenom jedna skla vynvajc z vln.) Kdy tam draci dosedli, zaaly se dt vci.

Tam, kde ohniv drak mchnul ocasem, probudila se pod zem sopka. V mstech, kde ledov drak rozprostel kdla, pikryl hory ledovec. A pokraovalo to dl a dl.

Z jejich polibk vznikly zlivy a hory. Rozrstajc se ostrov byl (a pod je) pkn divok. V ledu i lv tepe nco z dra sly.

Po ase se draci nkam vytratili. Nkdo k, e se stali soust ostrova, kter po nich zstal mnohem vt a pln jin. Podle jin verze byl ostrov jejich potomkem a oni sami odltli nkam pry, kdy zjistili, e spolu mohou t. Nicmn od t doby je Island mstem plnm protiklad a pesto dkazem zvltn harmonie.

Iva

Jak jsme odjdli

Odjdme ji tradin, jak se odjdt do neskutena m, mezi dnem a noc. Hala Ruzyskho letit se promnila v rozshlou (msty i 3D) vstavu o Tibetu. Prohlme fotografie a ne se oteve stnek pslun cestovn kancele, zkoume i modlitebn mlnky a zvonme na zvonce pro tst. Tak by se ml poutnk vydvat na cestu!

Tentokrt jsme ueteni petenho letadla jako pi minul cest, take k cli smujeme i oberstveni a napojeni. Cestou na severozpad dky trajektorii letu opakovan vychz a zapad slunce.

Prostupujeme nachundelenou vrstvou mrak, ale poas nm vcelku peje, take se nad Keflavkem zorientujeme natolik, e lze odpovdn konstatovat, e vidme poloostrov Reykjanes. Snefels, kter ns sem pilkal letos, je jet daleko.

Na letiti ns zastihuje Schengensk prostor, zaven banka a pedsvtac st dne.

Pot, co jsme objevili svho prvodce, dohadujeme se o monosti vmny penz, a protoe slunce vychz u definitivn a my, nebo jsme si vdomi relativity jakhokoli poas na Islandu, zuiv fotme.

O hodinu pozdji stle jet ekme ve front na oteven banky (dajn s nepetritm provozem) a pod kupodivu svt slunce. Pro jistotu sypeme jako zlohu sktkm drobeky pernku.

Po dal hodin se za bankovn pepkou objev pan, kter prohlauje, e dn eura nem a a jdeme jinam. Vysvtlujeme, e eura mme my a po n chceme islandsk koruny. Oteve tedy krm a my se konen dokme vmny penz a meme vyrazit. Stle svt slunce. Podivn! Velmi podivn!

Co se zmnilo

Cestou jednak asneme nad krajinou, kterou jsme posledn vidli v deti, eru a lezavm nevldnu, zatmco te se rozprostr ve slunci doslova do daleka a iroka, jednak zaznamenvme jev, kter bude typick pro cel n pobyt. Projdme velkm stavenitm.

Stav se cesty z Keflavku do Reykjavku vede (aspo vtinou) nov dvouproudov silnice. Kolem stoj jeby a popojdj bagry (vtinou lut, sem tam oranov a jeden - dva bl extremist). To, co kolem cesty vyrst, jsou obvykle okliv ediv krabice sklad, obchodnch center a tovren v podstat stejn, jak obklopuj Prahu.

Kolem posvtnho zem Snmovnch pln vyrstaj destky chat a chatiek. (Tedy od jedn ke druh je pod dost daleko, ale na Island je to pomrn hust zstavba.)

Stav se. Ve velkm. Msta rostou. Natst nejen msta.

Rostou tu hojn stromy. Rozrstaj se nejen do vky, co by bylo celkem pirozen. Ale tak co do potu. Na stromy chud zem Island se pozorovateln zalesuje. Ped lety skrovn hjky (i spe zhonky), kter kad uvdoml Islanan pstoval na zahrdce ped i za domem a ve kterch platilo ono slov kdy Islanan zabloud v lese, postav se a rozhldne se, obas tr a do vky prvho patra, i dokonce perstaj drobnj domky. Letit sil Islanan, aspo sten obnovit porosty, kter dvn pisthovalci vykceli, evidentn pin vsledek.

Jak jsme potkali trola

Island je msto v mnohm ohledu magick. Dokonce i na relativn seriznch mapch najdete sdla lf nebo varovn ped duchy a lidoravmi troly.

Jene dnes u ani trolov nejsou to, co bvali. Aklimatizovali se. Nehaj na cestch a neiv se pmo tly poutnk. Msto toho se promnili ve zdnliv nevinn maskoty, usdlili se u silnic v motorestech a turisty navtvovanch mstech. A iv se turisty - tedy jejich penzi, jejich touhou pivzt si odtud njakou zhmotnlou vzpomnku, zkamenl as, kousek jinho j.

Jak je vidt docela se jim da. Tm trolm!

Borgarnes

Po prvnm dni, nasyceni a udolni osamlmi jezery, dalekmi rozhledy, krsou kamene a vzvami nekonenho prostoru, zlehka konzervovni sirnmi vpary horkch zdel a opil (i zpihovatl) havm sluncem, spoutme, obrazn eeno, kotvy ve mst Borgarnes. Po rychl relaxaci v koupeln plme do jdelny, zatmco n idi Haldr v mezidob stihne umt, naletit, osmetkovat a velijak rzn vypknit n autobus na pt den. (Tomuto bohulibmu sil se ostatn vnuje i po vechny voln chvle a veery nsledujc.)

Veee nen patn, ale daleko nejvc mi v pamti utkvly obrazy na stnch jdelny a dvojjazyn informace, kter e to bsnk il a publikoval v tomto mst, vetn ukzky z jeho tvorby.

O pr metr dl, na protj stn, vis fotografie Islandu jako zem magickho svtla i s vyznnm zahraninho fotografa, jak ho postupn zdej atmosfra okouzlila.

Vstebvme vdom, e tu opravdu jsme nejen v ten se do budoucna, nejen ve vzpomnkch z doby ped esti lty, kter nhle vystupuj v mysli s neekanou ivost. Jsme tu doopravdy te a tady. Veer se nachyluje k noci a v nemnnm svtle severu nm do oken nahl svah hory na protj stran fjordu. Dobrou noc!

V noci mm zvltn sen: zd se mi, e krom hory nahl do naeho pokoje velik vsuvn jeb. Po probuzen s pekvapenm zjiuji, e ve zdejm kraji sny a realita jedno jsou! Ten jeb tam skuten byl

V Borgarnes tak zakldme tradici rannch prochzek. Nachystme aj a zsoby na pes den, pipravme zavazadla a vyrme do ternu. Vystavujeme se zpvu vtru na vrku s kostelem, pozorujeme trpaslky a jin neekanosti na zahrdkch. Objevujeme mstn muzeum a nad fjordem modern sochu, pipomnajc jednu z mstnch prastarch sg. Bdme nad zhadami mstn klimatizace a s hrzou sledujeme, co udl pr let vodorovnho det a slanomilnho moskho vtru s vlnitm plechem i se elezobetonem. V parku zkoumme relif s pbhem dal sgy - a vytvme hned nkolik verz pvodnho dje. V rozestavnm novm minisdlitku neodolme a nahlme do nov zaizovanch byt (hodn skla, oteven prostor, panel i devo a kov, vestavn skn a podvejme - v kuchyni stejn myka, jakou jsme si nedvno podili doma). Jemn pouta porozumn pes vzdlenost.

Zbytek zjezdu se potkv na sndani. Vyrme na dal cestu!

Poas

Tlakov ne nad Islandem je pojem, kter m v meteorologickch zprvch sv stl msto. Islandsk poas je pojem samo o sob v radch na cestu se dotete detnk si neberte stejn pr pevn vodorovn. Za na pedchoz cesty jsme se pesvdili, e jednak pedchoz tvrzen se zakld na pravd a zkladem peit je dobr pltnka, jednak chvli um bt i hezky, teplo a sluneno. A hlavn kadou chvli jinak. Nicmn poas, jak ns ekalo letos, vyvdlo z mry i otrl domorodce (i aspo dlouhodobji usazen cizince).

Slunce plilo obloha byla modr a nm se nedostvalo trik a lehkho letnho obleen. V autobuse bylo chvlemi docela nepjemn dusno (neml klimatizaci taky na co na Islandu???). Pran cesty ukazovaly se bti hodnmi svho jmna  ten dlouhatnsk oblak prachu za kadm vozidlem znm leda z knih pevn tch o pouti. Ostatn vtina vnitrozem pou velmi pipomn. Dokonce i mohutn vodopdy byly na sv sle a mohutnosti vod evidentn oslabeny. V dol ty ledovc jich zbylo sotva dva a pl, drnov stechy vysychaly do luta, bylo nutno zavlaovat trvnky atd.

Pravda, jednou dvakrt jsme dokonce projeli mrakem, ale v krajin chyblo ono zvltn kouzlo nestlho promnnho svtla a stnu. Zlom nastal a po piblin 5 dnech. To se nm vrtilo opravdov islandsk poas a zaala mlha, d隝 a lezavo.

V tomto u normlnm poas vraceli jsme se jednou z cesty k vodopdm na parkovit k autobusu. Foukalo, mrholilo, my (a ostatn turist jakbysmet) jsme byli zabaleni v uscch a nepromokavch budch, tvocch zklad vybaven kadho sprvnho cestovatele po tomto ostrov. Na parkoviti ekaly autobusy a u nich postvali a klbosili jejich idii. V koilch s krtkmi rukvy, bez bund, epic a ehokoliv dalho. Je pece lto a takov hezk poas

P. S. Kapitola poas mla pokraovn jet pi odletu. Na palub letadla rozprvli spolucestujc z jinch zjezd  pevn o poas  a neznalmu by to pipadalo, podle toho, jak poten hodnotili kvalitu a mnostv slunce, e se vracej snad z ecka nebo z Egypta

Nenadvejte na nae silnice

Po ostrov ns vozil autobus. Autobus celkem obyejn, co na Islandu nen vdy pravidlem (potkvte obas rzn obludy s vysokm podvozkem 4x4). Tento autobus ns vak asto vozil po cestch, na kter by s nm tuzemsk idi asi pi zdravm rozumu nevyrazil.

Opustte-li pr hlavnch silnic, spojujcch nejobydlenj msta, a vydte se do vnitrozem, skon silnice a zanaj snad pisty tko ten tvar nezvat. Cesta, kter vznikla prost prjezdem buldozeru, kter trochu srovnal tern a odstril vt kameny stranou (a tento proces se kad jaro opakuje, protoe v zim cesta prost zmiz). Po jeho psech ovem zstala roleta, na kter autobus pi prmrn rychlosti 20km/h nadskakuje a drn jako proslul maslstroj z film V+W. A takto jedete teba 100 km cel den.

Dal zajmavost tchto cest je, e se obas v rovnch mstech nevypoitateln to, co je vidt zejmna na plochch nhornch planinch. Podle oficilnho zdvodnn mohou bt v podlo dutiny (jsme pece na sopce!) a hroz jejich propadnut. Ale neoficiln  prost sktci a duchov si v tom mst cestu nepli a tak se jim buldozerista vyhnul. Sktci a duchov sice nejsou, ale na Islandu je dobr bt s nimi zadobe. (Ostatn buldozeristi jsou odbornci a vychzej z toho, e kdy se pod jejich strojem zane zem propadat potet, je nejvy as zmnit smr silnice, a jestli jim to napovd jejich lty vypstovan est seismick smysl nebo zkuenosti s ohleduplnost i zlomyslnost sktk nen mon tak docela nejdleitj!)

Cituji naeho prvodce: Tahle cesta je sjzdn obyejnm autem. Akort muste kad rok mnit tlumie! (Vzpomete si, a vs zase pohoupou koleje na D1!)

P. S. Tak ns dlouho fascinovaly lehounk konstrukce benznovch pump kolem silnic pouh stojan, leckdy bez jakkoliv stky. Dlouho nm vrtalo hlavou, co a jak se s nimi dje ve zdej dlouh a ne vdy lehk zim. Nakonec jsme se zeptali a odpov byla prost ve sv genialit. Nedje se s nimi nic prost se zavou! Ty cesty jsou stejn v zim nesjzdn

Plavba za ptky aneb S kapitnkou jsem se jet netopil

Ve Stykkisholmuru, pstavu s dlouhou tradic a tradin ndhernm modernm kostelem (lo vyplouvajc s plnmi plachtami, jinak to nejde popsat) hledme lo k vjezdu za ptam (foto)safari. Nali, zakoupili lstky, ale do vyplut chyb jet asi hodina. Bloumme po mst a vybrme si domeek, kter by se nm lbil. Nakonec si jet zaskome povykldat na prodejn vstavu pletench velicos (vetn penosnho pouzdra na poln lhev s ndhernm severskm vzorkem), sklennch vtvarnch kehkost a vbec velikho vkusckho zbo. e jsme s vstavu obsluhujc pan neobjevili dn spolen regulrn jazyk, evidentn nikomu z ns v dorozumn nevad. (Pro ilustraci krtk vtah z hovoru vhradn esko islandskho: No, to je ndhera! Meme si to tady prohldnout? Jasn, jen si prohlejte. A vimnte si, e nenajdete ani jeden vzor stejn! atd. atd. atd.)

Doobdivujeme sochy, starobyl hanzovn tzv. norsk dm i vyhldkov pahorek nad mstem a u je as houfovat se na lodi, co s chut inme. Na mstek vkr hrd relativn mlad dve, kter se nm v mikrofonu pedstav jako Laura (cosi vme o nutnosti respektovat islandsk kesn jmna, dokonce i pi emigraci, tak jsme si to dodaten nali ve zdejm telefonnm seznamu pe se to Lra, ale vylovuje vskutku Laura!). Nkterm patriarchlnji zamenm lenm na vpravy ztuhnou smvy a poklesne elist. Tak fajn, hodnot to jeden kolega, s kapitnkou jsem se jet netopil! Soudme, e nebude tak zle, nebo dotyn evidentn peil a poet frek na rukvu pohledn kapitnky odpovd uveden nmon hodnosti.

Nezklamala ns! Nejen, e se ne prv pehlednm labyrintem ostrov a ostrvk s ptami hnzditi proplt vskutku bravurn, udruje lo pr metr od skalisek, bez ohledu na pleitostn zrdn vtr i protiproudy, ale navrch jen tak bokem jet prvodcuje ve 4 jazycch, aby e nestla.

Na ostrovech a ostrvcch ns fascinuj elegantn letci i plavci mezi ptky. Dokonal je plaveck umn papuchalk, ale neuviteln jejich let tkonnho motla. Vzneenost orla dovoluje piplout jen na stedn vzdlenost, ale i tak stoj za to. Pestvme tdit a analyzovat a jen tak se nechvme pohltit dojmy.

Tak jsme byli na tto lodi svdky takovho malho plundrovn moe. Lodnci spustili nevelkou vlenou s, pr mil ji thli po dn a pak vyjebovali na palubu. S byla pln ivch tvor  jek, rak, krab, hvzdic a mul. Lodnci vybrali nkolik destek jedlch mul a nabdli je pasarm. Zbyl tvory (pevnou vtinu) nahzeli zptky do moe. Piduen, polman, potrhan, neschopn dalho ivota

Tepl bazny a vivka s kvou

V moi kolem Islandu plavou pevn ryby, tuleni a jin vhodn vybaven ivoichov. Tuzemec, majc moe zpravidla spojen s pedstavou tepla, si moc nezaplave (bez neoprnu, skafandru a takovch drobnost urit ne). Ostatn, domorodci se na ple tak nehrnou. Take kad, kdo chce plavat, najde v kdejakm msteku vedle koln budovy kvalitn kryt nebo sten oteven bazn s termln vodou a se vstupnm vskutku lidovm.

Pijeli jsme do Isafjorðuru, kde jsme mli nocovat, tentokrt o chvli dv. Do veee pes hodinu asu. Vybalili jsme, popadli plavky a vyrazili kolem zajmav architektonicky pojatho kostela hledat bazn. Zadailo se! Vichni dva zbvajc nvtvnci byli tak z naeho zjezdu. (S ohledem na hustotu osdlen na Islandu jsme snad s vjimkou Reykjavku i pi velmi komornm potu len zjezdu vude okamit percentuln zvili poet obyvatel a utvoili nepehldnutelnou eskou meninu, a to i kdy se rovnomrn rozptlili po celm msteku.)

U baznu se nalzaly k volnmu pouit pipraven velijak plovky, balnky, plaveck brle a samozejm na Islandu nezbytn kombinace kva + cukr + mlko. Vedle vivka a decentn psemn upozornn, e nen vhodn brt si do n s sebou kvu.

Bazny na Islandu nemaj chybu!

O recepnm, kter etl Pratchetta

Bylo nm nocovat v msteku nejdle na severu na cesty v tulnm oranovm hotelu (v civilu mimo seznu pravdpodobn studentskm interntu) a pi koupi pohled v recepci mi oko padlo na bichli, kterou si etl pan recepn a ejhle, vyloupla se z toho klasick Pratchettovka v originle, tj. v anglitin. Pr minut jsme si potom o tch knkch i o autorovi povdali (tohle setkvn na dlku m na globalizaci fakt docela bav). Nejvc ho dostalo, e mme Pratchettovky dokonce peloen do svho vlastnho jazyka. Skoro zvidl. Ns je mlo, povdal, pekldat knky se moc nevyplc. Od t doby mi narostla hladina cestovac vlasteneck hrdosti. Fakt se mme! A to pan recepn ani netuil, jak nm to ten pan Kantrek pkn kongeniln pekld.

Vysok napt jednm drtem aneb Svrz nrodnho rozvodu elektiny

Rozvod elektrick energie rozhodn nen mou profes ani konkem, ale povinn kolen z bezpenostnch norem dle nechvaln proslul vyhlky 50 mne vybavilo spoustou vdomost z tohoto oboru. A tak mmu zraku nemohly ujt nkter zvltnosti, kter v tomto smru na Islandu panuj.

Jak prav klasik (Svrk) ve svm Elektrickm valku: Jedna fze, druh fze, tet pkn vedle n. esk energetik jet dod nco o nezbytnosti nulku. A Islandsk kolega se mu vysmje. Vdy sta pouhopouh jeden drt!

Islandskou krajinu kiuj veden vysokho napt, majc jen jeden drt. Vypadaj nejvc ze veho jako troleje k neexistujcm vlaku. Druh svorka transformtoru, kter jsem si prohlel kdesi na sloupu, vedla prost do zem. Skromnm obyvatelm severskho ostrova to zejm sta. Pan Svrk by si zazpval jen u hlavnch tras velmi vysokho napt - na obrzku peskuje dlouhatnskm obloukem fjordur: Jedna fze, druh fze, tet pkn vedle n (a to jet nen jisto, zda u vech)

Islanan jsou

Vdycky, kdy nkam jedeme, zajm m, jac jsou mstn lid oima jinch, oima svma, co je vede k tomu, e jsou, jac jsou. Tak tady pedkldme k vaze nkolik verz a rznch hl pohledu na tma, jac jsou Islanan.

Ln tvrd prvodce zjezdu (pracuj jenom od do a odbory tvrd hldaj, aby nepekroili stanoven penzum, ostatn i proto mnme prvn a posledn den pobytu 2x idie).

Spoiv a lakom podle mnn krajanky, kter zde pracuje jako au pair. Ale mme to jen z doslechu, mluvili s n spolucestujc.

td mn polsk nk, kter si za 3 msce tady vydl vc ne doma za rok. (A to nky nepovauji prv za chud.)

Tolerantn pokud meme soudit podle fascinujcho pana dcho, kter zaloil skanzen ve Skgaru a mj. tam provozuje i jaksi venboensk kostel, kde najdete i eck ikony a speciln z hlavnho msta v kanystrech dodvanou svcenou vodu, aby katolci pi nvtv nestrdali, tebae naprost vtina mstnch jsou protestanti.

Ptelt a pracovit pokud meme soudit podle Haldra Arnarsona, kter kad veer kmit kolem svho autobusu a umv a ist a zamet a pigluje, i kdy v, e po 15 minutch jzdy pistou bude jeho sil obrceno vnive. A taky s nmi j domc esk pernk a obas si povd a dovysvtluje njak dodatek k nejstarm zdejm farmm na severu a je na n docela mile pyn.

Pizpsobiv soud podle hbit improvizace improvizace s jazyky u Dyrhorlaey, kdy idi, majitel a kapitn vozidla v jedn osob domlouv s jednm ze zdejch turist penos informac z islandtiny do anglitiny, aby z toho nco mli skrze peklad svho prvodce i stedoevropan.

Paliat - odmtli opustit svoji zemi, kdy je po velkch hladomorech chtli evakuovat Dnov, znovu se vrtili na Vestmanyeary, kdy je odtamtud vyhnala sopka.

Prost jin domnvaj se nkte astnci zjezdu, pokud tm ale nemysl jinakost svoji vlastn.

Islanan prost jsou. Sv!

A ti druz

V lt se poet Islanan znsobuje. Resp. obyvatel ostrova se dl na Islanany a takyIslanany (tedy haldy vcemn krtkodobch astnk nejrznjch zjezd a turistickch aktivit).

Ti druz psob nejrznji a vytvej ke krajin a mstnm dlouhodobm obyvatelm nkdy zbavn a jindy nelib kontrasty.

Alespo pro ns vkiky typu: Jet mme ped sebou ti atrakce, podvej se, vyfo ovci! apod. moc neosluj. Tak zkladn problm nkterch lid jestli bude oteveno, aby stihli koupit pivo, nm nepipad nejvznamnj. Zejmna kdy se kvli tomu nkte sna redukovat program.

Snaefelsness

Jedna z rozhodujcch vc, kter ns k leton cest nalkala, byla cesta kolem poloostrova Snaefelsnessu. Jmno, kter nm von Julesem Vernem a Soukovou Cestou slepch ptk. Tajemstv!

Ledovec Snafellsjoekull jsme vidli, by do stedu zem se nesestupovalo. Jen jsme celou cestu litovali, neptomnosti na prvodkyn z prvn Islandsk i druh norsk cesty. Nkoho, kdo nesdluje pouze hol fakta a pak sv vlastn trpen. Nkoho, kdo naopak um pedat svj vztah k mstu a mentalit, kdo rozum lidem, krajin, historii i pohdkm.

Neme bt pokad posvcen, ani na Snafellsnessu! Tak nkdy pt, slep ptci

iroir krajina

Do stedu zem jsme se ovem nakonec dostali, ovem jindy a jinak.Pejdli jsme ze severozpadu ostrova na jih pes rozlehlou a pevn pustou nhorn ploinu. A tam se to stalo. Pobl Hveravellir se otevelo zataen nebe a my jsme nhle stli ve stedu zem obklopeni nekonenou kruhovou krajinou, korunovanou mod a blost ledovc s ivou divokou geotermln znou pod nohama.

Neumm to popsat. Nelze to vyfotografovat. Prost jete a dvejte se. Stoj to za to!

Fenomn pana dcho

Nedaleko kouzelnho vodopdu Skgafoss, nad nm se rozevr okouzlujc travnat nhorn rovina a v nm je pr ukryt velk poklad dlem viditeln za slunenho dne, je mono navtvit nevedn skansen.

Cel ta ndhern sbrka tradic, nstroj, domcch emeslnch vrobk, domk ale i nejpodivnjch dopravnch prostedk zaala jako buditelsk sil jednoho mstnho pana dcho. Dnes je mu u pes 80 let, ale na vitalit mu to pli neubr. Prochz mezi prvodci, tua tam zarecituje kousek star sgy, zaimprovizuje na lidov hudebn nstroj (nco na zpsob citery), zahraje v kostele na harmonium.

Cel je to jeho dt. Zaalo to pr jako obyejn soukrom sbrka, kter se rozrstala a rozrstala, a si kad Islanan povaoval za est poslat i nco ze svch rodinnch poklad. Kdo si neum pedstavit, jak se budovalo nae Nrodn muzeum, tady to m jako na dlani i s atmosfrou. Kad pozoruhodnost zde m svou cenu a na letopotu pvodu a tak nezle. Rybsk odvy z ryb ke, hrneek na kvu, kter chrn knr pijka, ozdobn vloky do bot, co utkala dvka svmu milmu a jedno z prvnch rdi, na ostrov pivezen to ve jsou milnky zdej historie a mstn si jich v.

O lodch, co maj o koleko vc

A nejen o jedno, rovnou o tyi. Takov podivn lodi provozuj na jinm pobe Islandu, kter je ploch, mlk, tvoen nekonenmi plnmi lvovho trku a pohyblivch psk. Podnch pstav tam je mlo. A tak se tam lodi s koleky uiv. Svm pvodem jsou americk vojensk vyloovac plavidla a jejich majitel je neasten, protoe byla z vzbroje dvno vyazena a nejsou na n nhradn dly. Vypadaj jako Vltavsk vletn lo zken s dlnm nklakem. Na palubu se vejde asi 30 lid. Po to zemi se to monstrum kolb rychlost traktoru na obrovskch kolech, krom tlustch pneumatik nem dn provn. Kdy vjede do vody, pokrauje jako lo. A kolb se tak, protoe kola ponkud kaz hydrodynamick tvar. (Trochu chybla snad jen kdla, kter by se do tetice odnkud vyklopila, aby byl dojem Werneovskho monstra dokonal).

Tmhle lodnm hybridem jsme v pomournm a lezavm poas jeli na vlet kolem tes Dyrhorlaey. Sezna papuchalk u konila, ale i tak bylo na skalch ivo. edoern moe se pelvalo po ernm lvovm trku a narelo do rovn ernch skal. Jedin vrazn barva iroko daleko byla oranov na naich plovacch bezpenostnch vestch. Lo sebou zmtala, ptci krouili po ediv obloze a povykovali ve svch skalnch krytech. Skaln brna, na kterou se obvykle kouk shora, psob mnohem mohutnji, kdy j proplouvte. A i pes tu zimu to byl krsn zitek, kter ve vzpomnce zaheje.

Jak jsme lovili velryby

Piznvm, byli jsme na lovu velryb (dokonce kdysi v Norsku jsme velryb maso i ochutnali). Nejve jsme proli kolem velrybsk flotily (znan rezav), zakotven u mola v reykjavckm pstavu, a pak konen nali svoji lo. Byl to toti lov ryze nekodn, pozorovatelsko-fotografick.

Vyjdme z Reykjavku na moe za slunnho odpoledne, bhem kterho se postupn nad mstem do erna smrk, ale nm patroni zem pej a slunce ns provz. A provz ns i hejno nkolika dalch lod a my nedokav vyhlme. Nen pln jist, kdo koho pozoruje. Chvlemi to vypad, e si mot savci sp utahuj z ns. Nakonec ale vidme delfny, kosatky i bluhy. Nkte z nich jsou opravdu hrav a zd se, e si sv pedstaven opravdu uvaj. Jedin, co je doke spolehliv zahnat, je snaha zachytit ten obrzek fotoapartem. Nem se to, nic potom neuvidte!

Vtrat i nevtrat to jest otzka

Kam se hrabe Hamletovo dilema na rozmary islandskho klimatu i poas. Vtina oken je proto velik, aby v dob svtla pustila vnj svt do domu, dobe zastnn, aby se v lt dalo spt a vybaven nevelkou pehrkou to je ventilan oknko. Venku je toti asto nevldno, vtrno a nevypoitatelno. Ostatn prv Islanani jsou autory vrazu okenn poas  to je to ndhern poas, kdy je vm skuten dobe, ovem pouze pokud jste v teple za oknem (uvnit!).

Jene klimatick zmny zashly i sem, take v lt mete vidt, jak ada domcnost vyuv klimatizan jednotky k ochlazen ve zde patrn dosti nevdanch vedrech a tou okenn pehrkou prost vyhazuje ven koncovku klimatizan hadice.

Islandsk postele aneb Princezna na hrku

Kdysi jsem obdivovala poouchlou fantazii autora pohdky Princezny na hrku. Pipadalo mi to trochu zvlil, a narazila fantazie na realitu vednho dne v podob islandskch postel. Islandsk postel  alespo ta na ubytovnch  vypad toti nsledovn. Vezmou se 4 nohy, na ty se postav rm, na nj tlust matrace, na n alespo 5 centimetrov chrni, na nj dal tlust matrace a jet jeden chrni, pak teprve lkoviny. Cel je to tlust, divn a pekvapiv pohodln. A zda z toho opravdu nebol, ani trochu.

Veejn stavby a veejn majetek vbec

Chovat se k veejnmu jako ke svmu je vc u ns doma spe nevdan (socialistickou propagandou zprofanovan a veejnm mnn asto vysmvan), na Islandu, zd se mi, bn. N idi se alespo o svj autobus star jako o milovan a rozmazlovan dt kad veer. Veejn stavby  nejastji kostely  okouzluj zvltn poetikou betonu, a si hloup z anglitiny peloen bedekr mluv o oklivostech. Stavby jsou to vtvarn, architektonicky i celkovm pojetm odvn (napklad kostel ve form sopky nebo lodi s rozvinutmi plachtami). A kdy se lovk dv nkolik dn do krajiny, snad me pochopit i souvislost.

Zajmavou odlinost od tuzemska je tak neptomnost (nebo aspo podstatn ni mra) vandalismu. Sochy, kterch je v ulicch msteek hodn, nemaj uraen konetiny i jin vstupky. Nic nen posprejovno. Laviky v parku nejsou rozbity, ani kvtinov vzdoba nen rozkraden. Naopak, mnoz Islanan krl sv domeky pro potchu kolemjdoucm, by teba (pro ns) trochu smn vstavou trpaslk. Ze veho je ctit jin vztah k mstu i lidem.

Sgy v krajin, vere v jdeln hotelu

Nocovali jsme v Lgaru a narazili na dal pbh z mstnch sg, kter byl vyven pobl zdejch pramen. (Pravda, mj npad cestovat Islandem podle pbh zdejch sg naeho prvodce znan vydsil: Klidn. Ale ne se mnou!)

Pbh tady uveden seznamoval s histori sn jedn Islananky a s tm, jak j je vyloil jeden moudr mu. Sny se pak opravdu naplnily  mla 4 mue a o vechny pila, s jednm se rozvedla a 3 zbyl byli zabiti i zahynuli. Prost typicky islandsk pbh!

Co zstv

Pes vechny zmny a neekanosti, zbv zatm jet pod jedna jistota krajina. Krajina velk, rozlehl, oteven, nepravdpodobn, kouzeln, nesmiiteln prost magick. A jej odraz ve stavbch (tch veejnch zvlt), v lidech v pbzch. A jejich odraz v krajin. A tak dle jako v nekonenm kouzelnm zrcadle. Proto ji mon vyhledvme v ase tam i tady pro tu monost zrcadlit!

Epilog

Vrtili jsme se dom a tch nkolik dn v jinm asoprostoru se pomalu mnilo v legendu. A tehdy piel mail od cestovky, s n jsme na ostrov pobvali. S ohledem na to, e dne XY nebyla z technickch dvod dodrena smluven rove ubytovn, vracme vm na osobu stku Z. Zastavte se do 14 dn na poboce nebo nm oznamte slo tu, kam mme penze zaslat. Poprv se nm stalo, e se cestovn kancel zachovala sama od sebe serizn, ani bychom to ekali nebo si aktivn stovali. Mon jet psobil ten jin asoprostor.

P. S.

V jnu naplnilo jmno nmi obdivovanho ostrova strnky svtovch novin v bolav souvislosti s globln finann kriz. Doufme, e to ustoj, jako u tolik otes ve sv historii. e Islanan svoji zemi neopust pod tlakem zbytnlch virtulnch penz, kter chtj porouet (stejn jako svoji zem neopustili, kdy se to pokusilo nadit kdysi vldnouc dnsk krlovstv, a stejn jako se vracej na ostrovy znien lvovou pohromou). A tak nezbv ne pt si spolen se souasnm tamjm premirem, aby zemi chrnili i mocnosti shry. U pro nezdolnost, pejcnost, houevnatost, svbytnost i toleranci vech tamjch lid.

P. S. II.

V narozeninovm ase mne blzc obdaili knihou islandskch pohdek, mt a povst s vmluvnm nzvem Mrtvmu noe neteba. Po peten ady z nich se ve mn pomalu usazuje pesvden, e specifick rz pbh (zatek o nkom zcela jinm, ne pak v pbhu vystupuje, konec zcela bez konce a do rna se u nic nestalo, logika jaksi nezvykle ohnut) znovu a znovu pipomn onu neloginost a svbytnou krsu islandsk krajiny, kter se nept, jak se vm lb, a prost je tady.

Trasa

Keflavk, Reykjanes, Krysuvk, Kleiravatn, Korid, Thingvellir, Althing, Algmanj, Kaldadalur, Hsafell, Hraunfossar, Deidaltunguhveru, Reykholt, Borgarnes, Eldhraun, Eldborg, Arnastapi, Djpalonu, Snafellsjoekull, Snafellsness, Stykkisholmur, Laugar, Saelingsdal, Heluskrd, Hrafnseyri, Drafjoerdur, Bolungarvk, sfjordur, Aedey, Vigur, safjordur, Oeguru, Steingrmsheidi, Drangajoekull, Svartifoss, Fell, Laugarbakki, Kolnjhnjkur, Vatnsdalshlar, Vatnsdasfjall, Blondus, Kjalavegur, Hveravellir, Gulfoss, Geysr, Strkur, Faxi, Sklholt, Hella, Seljalandsfoss, Skgafoss, Skgar, Dyrhorlaey, Vk, Mrdal, Mrdarsjoekull, Slhematsjoekull, Hveragerdi, Gufudalur, Grla, Halgrmskirkja, Reykjavk

Mapa trasy

Galerie

Kliknutím se náhled zvětší.
Iva a Jirka, proito v lt, napsno na podzim 2008
Souvisejc odkazy - Cesta na Island - ervenec 2002 a Islandsk pohdky