A na cest pozn lovk, co je doma

Cesta na Island - ervenec 2002

sland

Pod ledovou krou
Neklidn tepe
hav srdce Zem
Vky rozpolcen
Na Vchod a Zpad
Zvoniv ticho
Pekypujc city
Tajen v nitru hor
A bda vemu, co je v cest

Snad zstv
Posledn toit
Kameny tak pln barev
V hlubokm moi trav
Tlenn ov hldky
Hvy detm biovan
Hrdinov zkamenl v asech psn
A hbitovy tak tie samozejm jako ivot

Jen stromy odpluly snad nkam za moe
Skaldov mezi sktky i lidmi je oplakvaj u po tisce let
V jiskivch vodopdech slov a vroucch slanch gejzrech
To pro n zpvaj velryby v temnm svtle zimnch noc
Kdy polrn ze kresl po nebi runy nvratu
Pak i ta nejpzemnj due shledv svoje
Kdla a sny
Skamenl sktek


Dojmy z cesty

Galerie

Pokraovn

Dojmy

Jak to cel zaalo

Cesta na Island byla na dvnou touhou. A tak kdy jsme mli njak rodinn vro (a njak penze na kont), splnili jsme si tento svj sen. U pr let jsme prohleli katalogy cestovek a snili o dlouh, pevn p cest, kem krem ostrovem. Nali jsme takov projekty. Bohuel, nakonec bylo vechno jinak, ze smlch pln zbyl zhruba tdenn pobyt a autobusov okruh kolem ostrova. I za to dky, osude, alespo mme dvod se TAM znovu vrtit.

Krajina

Zahote vechny sv dosavadn (stedoevropsk) zkuenosti, chtlo by se volat. dn zaoblen kopce a dol, lesy a pole. Krajina je hmatateln syrov, ostr a zubat. A to nejen na mstech pokrytch pedloskou lvou (stle se z n jet kou) ale i tam kde plameny vyhasly ped tisciletmi a na bvalch sopkch se mrumilovn pasou ovce. Geologick as m jin tempo a zde si to asi kad uvdom. Pes tuto ostrohranost psob islandsk krajina (tedy aspo na ns) dojmem volnho prostoru, dostatkem msta pro kadho, kdo doke pijmout jej vzvu. Takovm symbolem jsou zdej kon, voln se potulujc za kadho poas po neohrazench pastvinch. Jsou nevelc, huat, otuil a odoln. Vtinu roku jsou svmi pny. Lidsk innost se v krajin projevuje tm jen jedinm zpsobem. Balky sena, balenmi do zivch fli z uml hmoty. Vtinou jsou bl, nkdy zelen, kulat i hranat (obas se symbolickou lidskou tv) a v divok nespoutan krajin neuviteln tr, asi jako barevn kuely uprosted zelench luk na obrzcch Kamila Lhotka.

Voda na vechny zpsoby

Shora, zdola, ze vech stran. Shora (ppadn ze vech stran a vodorovn) pad ve form det. Pokud zrovna nepr, zviditeluje se voda ve form nesetnch vodopd a vodopdek (tch je tolik, e kad Islanan snad m svj osobn a to jich jet hodn zbude pro Islanany budouc e by dal dvod relativn vysok ostrovn porodnosti?). Zdola pod nohami cr spousta potk, ek a ek. Nkter jsou pitom ledov mraziv, zatmco v jinch tkch se v nkolika mlo okamicch promnte v chutn do mkka vaenou krmi. Voda je, zd se, vudyptomn. Tm vc se od okol odliuje st vnitrozem, kde je sucho a krajina pipomn podivnou ostrohrannou pou. Docela snadno pochopte, pro nejhorm trestem pro tk provinilce nebylo zbaven ivota, ale vypuzen odsouzence do tchto mst.

Kameny a barvy

Rostlinstvo je jen nudn zelen (s obasnou skvrnkou blch, lutch nebo fialovch kvtk). Krlovstv barev na Islandu to jsou kameny. Od ern po tm blou (tzn. srov svtlolutou), pes vechny odstny erven, vzcnji i modr. Navtvili jsme muzeum v rodinnm domku, kter vzniklo tak, e jedna pan sbrala kameny po okol. Za tch sedmdest let u jich m nkolik destek tisc a kad jin. Snad tady u proda lidi vidt krsu trochu jinak a trochu jinde, ne jsme zvykl my. Kdy u je skoup na kvty, h barvami v nerostnm svt. (P.S. Ta pan se jmenuje Petra latinci, divte se.)

Viditelnost

Pedstavte si, e nic nevidte, protoe kolem je bl tma. Pro tento zitek nen teba jet nijak daleko, podn mlha se d zat i v kterchkoliv naich horch nebo smogem zasycench mstech. A te si pedstavte, e se ta mlha rozpust a vy vidte naprosto vechno na vzdlenost nkolik destek (ale kdov jestli ne stovek) kilometr, protoe ve vzduchu nen prakticky dn smog. To u je ve stedoevropskch podmnkch velik vzcnost. Tam ne. Pedstavte si, e jedete autobusem a oi byste chtli mt na vech 360 hlovch stupnch sv hlavy a jet pod by se vm do nich vechen ten prostor neveel.

Ovce, ryby, tuleni a kon (o ptcch nemluv)

Nejdve tu byly ryby a ptci a tuleni. Mnohem pozdji dorazili s lidmi kon, krvy a ovce. A peci jako by tu byli odedvna. a navc se jakoby navzjem prolnaj. Kdy uvidte ve veern mlze cosi okusovat asy na e pboje, nejsp si prvem nebudete jisti, co to doopravdy bylo (mon nejpravdpodobnji utopen ryb z njak legendy nebo zanajc trol!).

Kon jsou tu jin ne kdekoliv ve svt odoln, nespoutan, se zvltnm druhem kroku tlk, kter tolik pomh ke stabilit pi pechodu lvovch pol, a za ta lta navc zhuatli po zpsobu ovc. Ovce se naopak podailo spn tm oddomestikovat". Alespo v letnch mscch je uvidte pobhat volnou krajinou nejastji v podob seven a sobstan tlenn partyznsk hldky. Zato nkte ptci psob dojmem, e jsou za sv leteck akrobatick kousky a minimln tkovou vzdlenost honorovni konsorciem cestovnch kancel, akoli jsou dajn divoc a navc se tu lov jako pochoutka. A ryby, ryby se tak prolnaj s histori zem a lid, e kvli nim veden vlka vs neme pekvapit

Lid

Obklopeni ochrannou slupkou autobusu, nemli jsme mnoho pleitost se s mstnmi lidmi poznat. Ale tch pr zkuenost stoj za zmnku. Dovede si napklad pedstavit, e pijdete do obchodu, ve kterm nen ani noha - prodava si nkam odskoil, nechal zbo na reglech a otevenou pokladnu. Kdekoliv (jinde) na svt by to byl neodpustiteln hazard, tady ne. Zdej lid nejen e nekradou, ale berou vci tak njak lehce, s smvem, v pohod. Aspo v lt, to si teba nechtj kazit tch pr tdn svtla a tepla.

A jet jedna pozoruhodnstka kad je tu originl i podle jmna. Dti Jana Novka tu toti nejsou spolenho pjmen, nebo pjmen se nekon. Ke kestnmu se pidv jako druh jmno odvozen od kestnho jmna otce (nebo ppadn t matky), take pokud si zapamatujete pr svch pedk, mte docela slun pehled o rodinn historii. Mj. tak odpad zmna jmna pi satku. Ale mue od en v dokumentech rozeznte i podle jmna koncovka druhho jmna toti znamen syn i dcera. A nezd se, e by Islanan mli tuto jemnou rozliovac schopnost svho jazyka za diskriminaci

Pravda ovem je, e v lt nikdy nevte, zda se z Islanana nevyklube zahranin pracovnk (asto vd i Polk) na krtkodob brigd.

Sktkov

Snad nikde jinde na svt nejsou sktkov tak zapojeni do spoleenskho dn, vetn komunln politiky. Lid o nich sice nemluv (nahlas), ale (tie le dsledn) respektuj jejich nzory a poteby. A sypou jim drobeky a dobrtky na prh i na okenn parapety. Sktkov jsou zosobnnm nevypoitatelnch sil prody, kter si nen radno rozhnvat. Berou je vn nejen jednotlivci, ale i zdej sprvn orgny. A dky zvltn krajin a svtlu vbec nen problm sem tam je zahldnout v kamenech kolem cest

Pijali jsme zdej mravy a tak sypali sktkm. Z dlky pivezen domc pernk jim zejm zvl᚝ zachutnal a odmnili se nm na islandsk pomry - nezvykle dobrm poasm.

Poas

Pijeli jsme do kaln a detiv noci, kter se pozvolna mnila v nemn kaln a detiv den. U po prvch nkolika krocch venku jsme tak pochopili, e detnk jen pek a stejn ho bere vtr. Doma by v takovm poas lovk psa nevyhnal. To nm mstn sktkov pedvedli, co dovedou, abychom si jich pak o to vc vili, kdy po nkolika hodinch se zaaly mraky trhat o objevila se modr obloha.

Bhem nsledujcch nkolika dn jsme vidli ziv slunce i neprostupnou mlhu, dkladn jsme promokli (natst jen jednou), bylo nm zima od ledovho vtru i docela pjemn nkde v zvt. Splili jsme se na slunci vpravd letnm a promoili boty v potku, kter se bhem 10 minut det zmnil ve slunou ku. Ochutnali jsme ledovec i se stihli piuvait v prodnm termlnm koupaliti. Pochopili jsme, e zkladnm pravidlem Islandskho (nejen) poas je neustl promnlivost a mnohotvrnost. A pestalo nm pipadat podivn, e skvl poas je regulrnm dvodem pro letn pracovn absence

Hbitovy

Hbitovy jsou asto mstem, kter dokresluje zemi, kulturu a vnmn toho i onoho koutu svta. Vzte, e ty islandsk jsou komorn, nevelk, oteven do krajiny, splvajc s prodou. Jakoby zem neoplvajc pebytkem obyvatel pijmala do svazku ivota i sv mrtv. I oni jsou jej minulost, ptomnost i budoucnost

Veejn (nov) stavby

Snad pro ten prudk skok od raeliny k betonu jsou tu veejn stavby tolik zvltn. Vdy trochu monument. V nestylovm a asto i neladnm smsen obytnch a komernch staveb n majky kostel a katedrl. Co na tom, e nkdy pijaly tvar pskovho krpnku, jindy pipomnaj sopen krter a jet jindy minimalistick betonov konstrukce maluje se svtlem vzdun zmky? Jsou jako sochy o kter se rozbj as. Neodbornk snad neposoud jejich stylovou istotu a umleckou hodnotu. Ale jedno je jist pat sem!

Star stavby

Jako by ani nebyly lidskm vtvorem, ale jen trochu pravidelnji tvarovanmi kopeky, tak vypadaj star drnov stavby navenek. Zevnit pak psob prostornji, ne by lovk podle vnjho vzhledu ekal.

Co bud ctu, je propojen krytmi chodbami, kter z chaloupek vytv kompaktn organismus. Lze si pedstavit, e za zimnch bou je od okol stejn izolovan, jako kosmick lo na cest dalekm vesmrem. I vnitnm zazenm jeho elnost a prostorovou kompaktnost tu kosmickou lo pipomn, pokud pomineme, e by byla ze deva, drn a raeliny.

Jdlo

Nejen v poas je vechno jinak. To, co chutn jako velmi asertivn olomouck syreek je ralok (kdysi konzervovan zakopnm do zem). To jemn lahdkov dietn maso nen telec, ale skopov. Ryby tu nabvaj odstn chut, kter neumme popsat ani vzdlen a kva je natolik zkladn lidskou potebou, e je vm ji kad slun zamstnavatel (ale teba i sluba typu banky) morln povinen poskytnout v neomezenm mnostv. A to prosm nemluvm o mlnch vrobcch, j

Zvuky ticho

Zvoniv ticho. Zapomenut zpv vtru. Slova v hlubinch pukajcho ledu. Dunn vod na potku nebo konci svta. Mruen zem v hlubinch. Jantarem odkapvajc as Vte co, jete si to poslechnout sami!

Nahoru   Nahoru

Galerie

Kliknutím se náhled zvětší.

Pokraovn - Prav Islandsk pohdka a Lev Islandsk pohdka

Nejen pachatel trestnch in se vracej - Island po esti letech aneb lut bagr vude, kam se podv (2008)

Iva a Jirka, podzim 2002