Cesty - Dra doup - Barbai

Barbai

Zsadn se nezmiujte ped barbary, e se proslch nco o tom, e vznikli splynutm kroll a lid. Tot se doporuuje ve vztahu ke krollm, i kdy tady je jist ance, e prmrn kroll vaim narkm neporozum. (Pokud ano, natve se vc, ne by vm a vaemu ivotu bylo zdrvo.) Ob plemena se vnmaj jako nco nesrovnateln lepho ne ti druz.

Vzhled

Velmi statn postava, tlo vtinou a atleticky stavn. V oblieji obvykle vraznji vystoupl elo a brada. Celkov by byli jistm syrovm zpsobem krsn, nen to vak hodnota, na kter by si zakldali. Neholduj pli ani istot ani klasicky upravenmu vzhledu. Naopak pnu povauj za zdrav ochrann prvek a svmi zrannmi nebo jizvami se spe pyn. (Dokonce se proslch, e si obas vytvej nkter uml pomoc eznch ran zasypanch popelem  obdoba jakhosi tetovn  aby tak dokazovali svou statenost a neohroenost.)

Oblkn

Preferuj pevn koen a koeinov odvy, event. hrub tkaniny z prodnch vlken (jsou dob lovci, ale sp sbrai ne zemdlci, k pltnu pijdou obas vmnnm obchodem). Jejich stroj se vyznauje jistou syrovost, kter koresponduje s jejich vzhledem. Funknost stav vysoko nad zdobnost, co je na obleen znt (jin pstup a to i v hygien maj za neppustnou zmkilost tmi, kdo to snad vid jinak, po prvu pohrdaj). aty se nos denn a nevymuj se, dokud se nerozpadnou. Nicmn dobrou zbroj i zbra dokou barbai velmi dobe rozpoznat (maj pro to jaksi est smysl) i ocenit.

ivotosprva

Zkladem stravy je maso, maso a pro zmnu zase maso. Dky zvltnostem svho zavacho traktu z nho dokou barbai erpat iviny i ltky livho typu (taky se iv vce ne m jinm lovem). Dokonce to maso ani nemus bt moc tepeln upravovno. Kdy nen vyhnut, jako ortodoxn veravci vezmou za vdk vm, co je. Ale maso je maso. Pij pevn pramenitou vodu a svm neptelm krev. Na to, e ji sami nevyrbj, a tud nejsou trnovni, projevuj pozoruhodnou schopnost pet bez nsledk obrovsk mnostv zkonzumovan medoviny.

Biotop

ij v drsnch krajch, kde by mlokdo jin vydrel. Zpravidla se o n nemus petahovat s nikm jinm, ne s lidmi. (Tedy maj klid jen do doby, ne lid zjist, co tam mohou zskvat, pak obvykle barbary vypud nkam dl, do konin jet nehostinnjch.)

Profese

Nejastji se realizuj jako lovci i vlenci (a maj k tomu zatracen dobr vrozen pedpoklady), velmi vjimen jako kouzelnci to pak ovem jejich pbuzn vnmaj jako jistou nikoli nepodstatnou osobn podivnost a zvrhlost.

Akoliv jsou skvl bojovnci, jsou mizernmi vojky, protoe neuznvaj formln autority a neradi se pizpsobuj podivnm strategickm postupm formlnch vojenskch velitel. Slovo rojnice nebo obchvat povauj spe za urku ne za povel, co ostatn souvis s jejich pmm a svm zpsobem nezludnm zpsobem boje. Naproti tomu jsou skvlmi, by ponkud npadnjmi, przkumnky, jet lpe partyznskmi zkodnky. Nepotkte je pli asto mezi organizovanmi oldky, sp jako jednotlivci doprovzej kupeck karavany (a t se jako mal Jardov, kdy je konen nkdo pepadne, e aby mu ukzali, za je toho loket).

Umn

Vlenictv a boj je pro n umnm a vc ne to - je to pirozen zpsob ivota. Libuj si ve vyprvn (asto ponkud pehnanch) hrdinskch phod. Nkter z nich se postupem asu staly veobecn znmmi legendami a pedvaj se vyprvnm z generace na generaci (nutno poznamenat, e si je obas bezostyn pisvojuj za sv jin rasy jak si ostatn myslte, e vznikla povst o Bivojovi?!). Psanou literaturu neuznvaj.

Hudbu provozuj ryze barbarskou bic a ponkud drsnosrst dechov nstroje, obas pokus o jednoduch strunn smycov nstroje pro vtinu ostatnch plemen je to dost neposlouchateln a upmn eeno, e by nkdy nkde existoval njak barbar bard, nen znmo kronikm ani kronikm.

Spoleensk struktura

Tvrd hierarchick struktura uvnit tlupy (z nkolika tlup zpravidla propojench pokrevnmi pouty se skld kmen i klan). V ele stoj nelnk, kter mus vdy po ase prokazovat svou zpsobilost (zejmna fyzickou) a zdatnost, aby mohl vykonvat tuto funkci. Autorita nelnka je zaloena na jeho schopnostech, momentln sle (spe tlesn ne duevn), povsti lovce a bojovnka, jeho postaven nen ddin.

Barbai jsou sice pesvden individualist, ale pokud pijmou nkoho za nelnka (teba doasn, na jednu vpravu), respektuj jej. Jsou tak naprosto vrn, zrada v boji je pro n tko pochopiteln a naprosto odsouzenhodn.

Gender aspekty

Mui a eny zastvaj oste oddlen pozice i prce, tebae v ppad ohroen dokou bt eny pro neptele stejn nebezpenmi protivnky jako mui a vyznaj se pomrn slun tak v lovu. (Naopak mui maj pomrn vytrnovan zkladn litelsk dovednosti tedy spe len zrann ne nemoc.) Prmrn barbar-mu obvykle na eny zahl ponkud svrchu a nen vyloueno, e eny tot in ve vztahu k mum (ovem vhradn, jen kdy je tito nesly a nevid).

Vztahy

Barbai ij dosti pro sebe. Ve vztazch i ad jinch ivotnch hodnot upednostuj souasn poitek ped dlouhodobou perspektivou. (Jejich vnitn filozofie by to nejlpe vystihla obratem co je dnes, nemus bt ztra.) Podmann slabho silnjm maj za zkladn princip svta a ivota a respektuj jej, oboustrann.

Vchova

Do urit doby je dt, jeho vchova i pe o n, vhradn v kompetenci matky. Od tohoto vku se pak chlapci stvaj soust kmenov musk komunity. O dal vchov dt enskho pohlav se moc nev (barbarky jsou v tomto ohledu dosti nesdln). Vtina dovednost se pedv cvienm a npodobou  obecn jsou barbai navenek k vlastnm dtem dosti tvrd, spe vak jde o vnj tvrdost maskovanou citovost. (Dvat city najevo se u nich toti pokld za nedouc zmkilost, a to zejmna tehdy, kdy jde o city pozitivn.)

Vuka

U se hlavn pmou zkuenost, npodobou nebo pokusem a omylem. Mladci jsou postupn brni dosplmi mui na loveck vpravy a pebraj od nich dovednosti a vdomosti o zvi a pobytu v divoin. Pozdji si mlad barbai dopluj vzdln pi samostatnch cestch na zkuenou, ale v podstatn nhodn, nesystematicky a nestrukturovan. A na vjimky jsou negramotn a knin vdomosti pro n nepedstavuj dnou hodnotu.

Existuj ne zcela doloen zprvy o vyuvn jizev na vlastnm tle jako uritho sytmu mnemotechnickch pomcek pro zapamatovn vznamnch ivotnch udlost (obdoba uzlovho psma).

Nboenstv

Zpravidla prodn polytheismus bez njak pevn struktury a vrouky. Svt barbar je zabydlen duchy, kter je dobr si pedchzet, teba st uloven koisti, a zbyten nerozhnvat (j dm dnes tob, ty d pt tst na lovu mn). Tito duchov nejsou pro barbara vemocn pnov, kterch je teba se bt (ostatn sprvn barbar se pece nikoho neboj), sp soused, se ktermi je lep vychzet dobe. Zpravidla ani nemaj jmna, nikoho nezajmaj jejich vzjemn vztahy a nevyprvj se o nich legendy. Pesto maj svou nezanedbatelnou vhu.

Obady

Centrlnm ritulem je zkouka dosplosti (zpravidla obtn kol, nebezpen cesta, uloven nebezpenho tvora i jinak mezn situace), kter m ovit kvality uchazee o pozici dosplho bojovnka. Jestli existuje nco obdobnho pro barbarky, nen znmo. Pravda je, e se obas nkter z nich objevuj z ne zcela jasnch dvod ve vnjm svt a nen obvykle radno je drdit. (Mon je pro n ovem tou pravou zkoukou dosplosti pet a vydret s barbarem.)

Se svatbou se moc nenamhaj, prost si tu enskou uzmou a basta. Barbarky jsou ale svmu partnerovi asto pekvapiv vrn. Jinak ij relativn pospolit spe eny ne mui. eny tak udruj cosi jako rodovou pospolitost a povdom o pokrevnm pbuzenstv (intuitivn eugenika). Nznaky rodin jsou neorganicky rozptlen v barbary obvanm teritoriu.

Pohebn obady

Ostatn rasy barbary pomlouvaj, e sv zestrl pbuzn pojdaj. Nebo e je nechvaj samotn v lesch a v horch napospas div zvi. Nen to samozejm pravda. Barbai se prost vysokho vku nedovaj, zpravidla zahynou nkde na lovu nebo v boji. Pokud u vbec k vjimce dojde, je star barbar veobecn ctn a ven, protoe pet tak dlouho jist vyaduje mimodnou statenost, moudrost i podnou dvku tst.

Ty barbary, kte zemou pirozenou smrt nkde na bojiti nebo v pralese, zpravidla nen as ani monost pohbt. Pokud to situace dovol, vezmou si spolubojovnci njakou drobnost z vstroje padlho a v, e tm na n pejde st jeho vlenickch dovednost a zkuenost. Mrtv tlo pak zarovnaj kameny a hlnou ve tvaru jednoduch mohyly.

Hodnoty a etika

Vtinou jsou nezludn a v jednn i boji pmoa, obas m nkdo tendenci toho zneut a zmanipulovat je. To e jsou hloupj ne lid, je sprost pomluva. Maj spe ponkud jin druh inteligence. Jejich uvaovn nen analytick, ale vc intuitivn, ne lidsk.

Barbai si velmi v sly a dovednosti v lovu a zachzen se zbranmi, naopak celkem nic jim nek formln hierarchie. Pokud nkoho uznaj za autoritu, tak pro to, co um nebo dokzal v boji i lovu, ne proto, e m na rameni frky. Tak pli nechpou nmezdn vztah, co bv astm zdrojem nedorozumn pro ty, kdo si chtj najmout barbarskho bojovnka jako ochranku. Barbara nekoupte za penze, ale kdy bude chtt, pojede s vmi a bude vm dokonale vren, mzdou nepohrdne, ale bude ji brt jako pilepen navc.

Jejich vztah k majetku je neurit, v podstat mu nerozum v trnm lidskm smyslu, ale po svm. Mlokter barbar m vc, ne co unese. Dobr zbra, dost penz na tratu v krm, na co mt toho vc? Pokud si cen jist formy bohatstv nebo pepychovch pedmt, pak jako symbolu svch vtzstv v boji. Obas se poutj do vmnnho obchodu, kter ale pro n mlokdy bv vhodn  nejsou pli dob obchodnci, neumj moc vyjednvat nebo smlouvat. Pokud nkte pichzej do astjho styku s civilizac, nau se zachzet s penzi, ale ne penze etit. Co barbar vydl (zpravidla jako lovec, bojovnk, ozbrojen doprovod apod.) doke utratit klidn i za jedinou noc v krm. Vznamn upednostuj intenzitu ivota ped pouhou dlkou.

Barbai tak nejsou expanzivn. Nemaj touhu zvtovat svj majetek, zem nebo moc, nanejv svou slvu. Tak nechpou jinou motivaci u jinch a neum se vi n brnit. I to je jeden z dvod, pro je ostatn rasy vytlauj a na okraj obyvatelnch zem. Pes svou individuln slu jsou jako spoleenstv velmi slab a nejrznjmi vlivy zraniteln, proto jich rychle ubv.

Dlouhodob plnovn a strategie nen jejich silnou strnkou. Zpravidla ij ptomnost. Minulost je materilem pro vyprvn, budoucnost nen zajmav, pokud v sob neskrv vzvu k hrdinskmu zviditelnn se.

Vdy

Vtinou sp pomlet. Pokud nhodou umj st, taj to ped svmi blzkmi a nen vjimkou, e se to povauje za zmkilost a odchylku od dobrch mrav. Nkdy pouvaj nap. jizvy na vlastnm tle jako jakousi pomcku k vyprvn. Na druh stran dokou pet v neuviteln komplikovanch a nepznivch podmnkch (je ovem otzka, zda je to umn nebo vda). Maj spoustu praktickch vdomost o prod, poas, chovn a zvycch zvat, dovedou se skvle orientovat v neznmm ternu a nahrubo pedpovdat poas.

Postoj k magii

Pokud se vyskytuje, pak ve form surov energie a asto nekontrolovatelnch vtrysk magickch sil. Barbai nerozliuj magii od prodnch sil a nesna se o lidsk racionln pojet svta, take je projevy magie nevyvedou z mry. Clen magii nepouvaj, vjimky potvrzuj pravidlo.

Konky

Barbai jsou velmi pyn na svou slu a obratnost, proto celkem pravideln cvi a posiluj. Vymysleli a provozuj nkolik vesms silovch sport (hod kldou, vzprn balvanu, zpas ve volnm stylu apod.), soute v nich jsou oblbenou zbavou pro cel rody. Konkem a uritm sportem je pro n tak lov vlk a nkterch jinch elem.

Vztah k jinm rasm

Kad barbar je hluboce pesvden, e on sm je pupek svta a jen mlokoho si v. Pokud nkoho pijme, pak na rase moc nezle, sp na profesi. Barbai najdou spolenou e s lidskmi i jinmi vlenky (v nouzi i s hranii) a vbec s vtinou milovnk divoiny, boje a lovu. Naopak nev si pli usedlch obyvatel. Maj cit pro zbran a proto dlaj vjimku a oceuj zbroje a kove. Je dosti pravdpodobn, e nechpou a nesnej systemizovan arodje a jet podivnj profese jako nap. alchymisty a podobnou hav. Zlodji je obas dosti tvou. Pi jejich drazu na fyzickou slu se nkdy dvaj svrchu na pedstavitele drobnch ras (pedevm hobity a kudky), elfov jim nejspe pipadaj v mnohm znan zmkil a ne zcela pochopiteln.

Zpt Zpt na Dra doup/Rasy
Jirka a Iva, 2004 a 2005