Leirdansv napravova chyb

Zase jsi zapomnl na moje narozeniny! oznmila pan Leirdansov svmu manelovi a aby svm slovm dodala patinou vhu, zabouchla dvee od jeho laboratoe trochu razantnji, ne bylo nutn.

Pan Leirdans, doktor vech existujcch prodnch vd a vynlezce, se zmohl jen na slab: Ale milku a kdy zjistil, e se manelka nevrac, aby vyslechla jeho omluvu, vrtil se zptky ke sv prci.

Jak by mohl vysvtlit sv en, e musel jt na patentov ad a potom dokonoval svj cyklus pednek a tak je tu jeho konkurent, kter ho zaaloval pro urku na cti a

Svou vnitn vahu u nedokonil. Jeho pozornost upoutal papr s vpoty, kter leel na stole v mst, kde jet ped chvl nic nebylo. V zhlav ml napsno: Bylo by dobr, kdyby lovk mohl vrtit as a napravit sv chyby. Ano, to by bylo skvl, pomyslel si. Znovu se podval na vpoty. A co kdyby se dal sestrojit takov pstroj, kter by s tm lovku pomohl? Jet jednou prostudoval vpoty a u mu to vbec nepipadalo nemon. Navc, po experimentech profesora Wellneyho, pi kterch se potvrdila monost manipulace s asoprostorem, by ani laick veejnost nemusela bt proti. Hlavn nesmm zapomenout poslat si tenhleten ikovn paprek zptky. byla jeho posledn mylenka pedtm, ne se pustil do prce.


Michaela sledovala televizi. Dneek byl nron a ona si potebovala na chvli odpoinout u neho, o em vbec nemus pemlet. Jej pozornost zaujala reklama. Skupinka lid se bavila. Hlasatel to komentoval: Chcete vdt, co se stalo pedtm? Scna se zmnila. Jeden z nich prv urazil toho druhho, ale pak shnul do kapsy, vythl malou krabiku, nco do n zadal a vjev se zmnil v pvodn situaci. Poite si i vy nov Leirdansv napravova chyb® a v ivot bude mnohem snaz! nabdal hlasatel, tento nov inteligentn minipota vyhodnot vai situaci a uzn-li va chybu za mn a stedn zvanou, me va realitu posunout o kousek zpt a postarat se o to, abyste u svou chybu nezopakovali. Zrove smae vzpomnky na va chybu i u ostatnch lid, take se vlastn nic nestalo! ad pro asoprostor a blzkou realitu potvrdil, e jeho pouvn neohrouje vesmrnou rovnovhu. Nebylo by skvl, kdyby lovk mohl vrtit as a napravit sv chyby?!zakonil hlasatel svj vstup.

Bylo by to asn pomyslela si Michaela, kdy bela do kuchyn ztlumit spork pod hrncem s vodou, kter vzkypla a petekla.

Dal den se Michaela zapojila do debaty o tom novm asnm vynlezu. Probrala toto tma se svmi spoluakami a pesto, e chodily na vysokou kolu, debatovaly o tom s takovm zaujetm, jak naposledy provaly na zkladn kole, kdy profesor Wellney provdl sv prvn pokusy.

Michaela se piklnla k tm, co byli pesvdeni o genialit tohoto vynlezu. Zatmco spdala plny, jak si co nejrychleji obstarat svj vlastn napravova, vimla si, e Irena, kter vdy pispla njakm inteligentnm nzorem, ml a zamylen si te lnek v novinch. Hele, tady se pe, e profesor Leirdans bude mt u ns ztra pednku. Asi tam pjdu, chtla bych se o tom jeho napravovai chyb dozvdt vc. Obrtila se na Michaelu a odloila noviny.

Vn? Michaela byla tou pedstavou naden. Co si o tom vlastn mysl ty? obrtila se na Irenu. Neekla jsi to moc naden. A vbec, tv se, jako kdyby se ti ten pstroj nelbil.

Taky, e nelb. lovk by se ml ze svch chyb pouit, ne je odstraovat. Navc mi pijde, e je to nefr vi okol. Prost se mi to nelb. Zakonila svou e se znepokojenm vrazem v oblieji Irena. Michaela se od n otoila a vnovala se pedstav o jednoduchm ivot, kter ji ek, a si pod svj napravova. Nechpala, koho by tm mohla pokodit. Vdy pece na testy, volby, nebo jin vci, kter napravova neschvl, to nefunguje. Nechpala, jak se na to me Irena takhle dvat.

Kdy se druh den rno zaadila do fronty lid ekajcch na pednku, vyhledala j Irena. Mm na tebe prosbu. Chci na t pednce ct, e je to proti lidskm prvm. Tady ti dm oblku. Je v n seznam vc, kter udlm. Po celou tu dobu m sleduj. Po skonen ti to vysvtlm. Dky.

Michaela sice nechpala, k emu to bude dobr, ale nemla dn dvod, pro to neudlat.

Pednkov sl byl zcela zaplnn, kdy profesor Leirdans veel. Na Michaelu psobil docela sympaticky. Asi nkomu zapomnl zavolat a tak radji vynalezl napravova chtla poeptat Iren, sedc vedle n, ale profesor u zaal mluvit. Chtl bych vm povdt nco o mm napravovai chyb, o zazen, kter je tak geniln, e ani vy nebudete vdt, e jste ho pouili. Jedn se o zazen, kter酓

Pednka dospla k diskusn sti. Po nkolika dotazech se Irena zvedla a odela. Michaela tomu nemohla uvit. Mla pocit, e nco ekne a takovouhle reakci neoekvala. Mezitm, co se ostatn ptali, rozbalila oblku, kterou od n dostala.

Stlo tam: Vstanu. Zeptm se, jestli tm vlastn ostatnm neukazujeme nkoho jinho ne sebe. Zakim, e to poruuje lidsk prva, e pouitm manipulujeme s ostatnmi. Pak odejdu, nebo m vyhod ochranka.

Nic z toho pece neudlala! A pro psala takov nesmysly? Nikm pece nemanipulujeme chtla ct, ale nevdla komu.

Na pdium vedle profesora piel njak lovk a v ruce drel napravova. Oznmil vem, e jestli stoj o koupi, prv maj monost. A navc za zvhodnnou cenu!

Michaela nala v penence patin obnos a la si stoupnout do fronty, kter se rychle vytvoila. Ode dneka bude ivot pro m a m okol mnohem lep. pomyslela si.


Irena na ni ekala ped vchodem.

Peetla sis tu oblku?

Jo. Pro jsi to tam psala? Nic se pece nestalo.

Nev mi, ale j jsem to udlala. Sice si to u nepamatuji, ale chtla jsem to udlat. Ten pstroj funguje vten. Pravdpodobn ho zapnul nkdo z ochranky.

Taky sis to mohla vechno vymyslet, protoe jsi nepeila, e nemus mt pod pravdu a kdy ekne, e je nco patn, me to bt i dobe! chtla na ni zakiet Michaela, ale neudlala to.

Irena se na n podvala a ekla: Taky sis jeden napravova koupila. Znm t a vm, e normln bys na m zaala kiet. Peji ti lep ivot s napravovaem, ale j budu svoje chyby radji napravovat sama.

Tak promi.

To je v podku. Ale mli to pojmenovat rui chyb.

Zbytek cesty mlely.


V nsledujcch mscch se napravovae staly bnou soust ivota. Dky tomu, e ani ten, kdo napravova pouil, si nic nepamatoval, lid asto pemleli, pro sebou ty mal krabiky vlastn nos. Ale druh den si je vzali zase. Michaela se nkdy divila, jak snadno se lovk nauil poznat, kdy bude chyba napravena a kdy ne. Na zatku se asto stvalo, e nkdo vythl z kapsy napravova, ale ten mu oznmil, e chyba je vy zvanosti, tm pdem neodstraniteln. Te, kdy nkdo vythl napravova a ostatn si to pamatovali, bylo to brno za spoleensky nepijateln.

Michaele nynj stav vyhovoval. Jenom obas se stvalo, e mla njakou dobu nejasn pocit, e nco udlala, nebo chtla udlat jinak. Jednou, kdy to trvalo del dobu, tak se bla, e zelela. A pak si vzpomnla na napravova. Pemlela, jestli tohle byla jedna z tch vc, proti kterm Irena protestovala. Rda by si s n promluvila, ale ona se odsthovala neznmo kam.

Vdla, e existuj sdruen protestujc proti pouvn napravova, ale nepamatovala si na setkn s nikm z nich. Asi si ho vdycky vymazala, protoe se j nechtlo vzdt se t monosti napravit spoustu svch malch chyb.


Jednou se zase ozval jej pocit, e nco udlala jinak. Nachzela se v parku a tak si sedla na nejbli laviku a tdila si mylenky. Pouila jsem napravova, dolo j.

Ale co jsem vlastn chtla napravit? zakiela na poloprzdn park. Vdom, e to opravdu udlala, e to v a pamatuje si to, take to nenaprav ani nenapravila, ji poslilo.

Vtina chodc, co li kolem, si j nevmala. Dobe vdla, e v okamiku, kter nikdo nevidl, si nastavili nco na mal krabice v kapse a dom pak pili v naprosto nezkaen nlad. Pak si uvdomila, jak asto to dlala tak a zastydla se.

Kolem n nkdo proel, na chviliku se zastavil a pak el dl.

Mon, e na mn promluvil, pak poznal, e to byla chyba a tak j napravil. A nebo jsem to udlala j? pomyslela si a v duchu dodala, e asi potebuje odbornou pomoc.

A tak nasedla na sprvn autobus a dojela ped psychiatrickou kliniku. Chvli bojovala s pocitem, e pejela stanici, ale byla tady, take svou chybu nejsp napravila. Byla nervzn, kdy si uvdomila, e pouv svj napravova tak asto.

Ped budovou se zarazila. Zaala si uvdomovat, e u si na svj napravova zvykla, e se ho vlastn nechce zbavit. Zavela kapsu s napravovaem a rozhodla se obejt celou budovu, snad se mezitm rozmysl, co vlastn udl.


Nkoho uvidla. Byl to kluk, star asi stejn jako ona. Ani vdla pro, poctila k nmu nhl pval sympati. Rozhodla se zapst s nm hovor, vdy pece me vdycky pout napravova.

Ahoj, j jsem Michaela. Co tu dl.

J jsem David. Pemlm.

J taky. Pemlm, jestli mm jt na prohldku kvli napravovai. Obas mm pocity, e jsem nco udlala jinak a nemu se jich zbavit, dokud si nevzpomenu na napravova.

Myslm, e vm, o em mluv. Taky mm podobn pocity, ale hor. Bojm se, e jsem udlal njakou velkou chybu, ale penastavil jsem napravova, aby to vrtil zptky.

A co to bylo za chybu?

Bojm se, e jsem nkoho nedopatenm zabil.

Coe? zeptala se. Bylo vbec zvltn, e se takhle bav a jet ani jeden z nich nepouil napravova. Mon, e se oba dva boj ho pout. Ale mon je lep bavit se bez napravovae.

Myslm, e jsem udlal nco, kvli emu se pak nkdo zabil. Teba jsem odhodil plechovku a nkdo po n uklouznul a rozbil si hlavu. J nevm. Nepamatuji si to. Jenom obas potkvm nkoho, kdo tam je a nen. Asi jsem napravova nastavil patn.

Michaelu to zarazilo.

Vdy to pece nejde! Napravova by nikdy nic takovho neschvlil.

Bylo zvltn, e pouila podmiovac zpsob. Snad to byl druhotn znak vvoje ve spolenosti, ale stejn jako ubylo drobnch nehod a nedorozumn, stejn tak ubylo pouvn podmiovacho zpsobu. Nebyl dvod kat vty typu: Pece by tu vzu nerozbil., protoe nebyl dvod k obavm, kdy tm vichni pouvali napravova.

David se zvltn pousml.

V, vdycky m bavilo programovn a napravova je v podstat jen pota. Hodn mal, sloit a hodn chytr, ale stle je to jen pota.

A jsi si jist, e to tak opravdu je? Nemohlo se stt, e ses snail peprogramovat napravova a nco jsi zkazil, take te vid teba ciz vzpomnky?otzala se.

Nechtla jsi ct halucinace? Klidn to ekni. Mon jsem blzen.

Mon jsme blzni vichni, kdy jsme se rozhodli pouvat napravova. Te se nestv, e by nkdo piel pozd, zaspal, vystoupil na patn stanici nebo nco rozbil. Je to pohodln, ale nco tm ze svta ubylo. Jenome jsme si na to moc zvykli. Pouvme napravovae, ale ani o tom nevme. Myslme si, e ovlivujeme jen sebe, ale pi kadm pouit ovlivnme i jednn nkoho jinho. Nen potom divu, e z toho mme zvltn pocit. ekla. Bylo zvltn, e pouv ciz argumenty, proti kterm jet ped nedvnem protestovala.

Ty nev, e jsem nco udlal, ale j ano. Byl bych rd, kdybych ml halucinace a jet radji bych byl, kdyby ten krm nikdo nikdy nevynalezl.

Opravdu nevila, e nco patnho udlal. Nechtla uvit, e napravova se d obelhat. Zaala se ctit nejist a zmaten a to byl dvod, pro nechtla uvit.

e by napravova nikdy neml bt vynalezen ji u napadlo, ale mylenku vdycky zavrhla.

Jak bys to chtl udlat?

Co?

Jak bys chtl udlat, aby napravova nebyl nikdy vynalezen?

Teba by se mohlo zapojit nkolik napravova a napravit nejvt chybu vynalezen napravovae. Ty bys myslela, e to pjde?

J jet ani nevm, jestli chci, aby neexistoval.

Tak to zkus, zkus jen chvli nepouvat napravova a uvid, e to pjde i bez nj.

Tak dobr, na, vezmi si ho k sob podala mu napravova, j bych se toti asi pro nj vrtila, kdyby to bylo jen na m.

Co kdybychom se seli ztra touhle dobou, tady na thle lavice a dohodli se jak dl? Zkus bhem ztka pemlet o svm postoji k monosti vrtit as a zpsobit neexistenci napravova.

Vn nevm, ale snad na nco pijdu.


Druh den veer pila k psychiatrick lebn. David tam jet nebyl, a tak se rozhodla, e se zatm podv dovnit. Nemus jt hlavnm vchodem, me se teba podvat oknem, koneckonc chtla tam vera jt, tak se me aspo podvat.

tst j zejm plo, u dvek do zahrady, kter se dala velmi lehce otevt, zrovna nikdo nebyl. V zahrad bylo ticho a tm przdno, a na jednoho staka, kter sedl pod starou vrbou a rozprvl s nkm, koho Michaela nemohla vidt. Najednou k n otoil hlavu.

To jsem nevdl, e dneska m i tolik mladch lid psychzu. ekl takovm zvltnm hlasem, kter jakoby se ozval z njak jin reality.

Michaela leknutm nadskoila a zmohla se jen na: Pppromite, co jste to kal? Jakou psychzu? J jsem celkem v podku, rozhodn ne o moc m, ne kdokoliv jin.

To proto, e nejste v podku nikdo. Vimnul si Michaelina nechpavho pohledu a dodal: Kdybych nebyl vynalzal ten pstroj vevdn, nemusel bych tu te sedt a vysvtlovat ti nco, co oividn nechpe. Jo, a pro tvou informaci, psychza je, kdy nerozliuje skuten od neskutenho, a k takovto porue vede krom jinho nadmrn pouvn napravovae.

No, koneckonc, vdy jsem v blzinci, tak co vlastn ekm? pomyslela si. Jenome ten stak ml prv na tvi vraz typu: Te si mysl, e jsem blzen, ale to j taky vm.

Kdy u toho tolik vte, zaala pomalu rozvjet svj npad, tak byste mi mohl s nm pomoct. Potebovali bychom sestrojit njak zazen, kter by mohlo ruit inky napravova, nebo jet lpe vrtit as a zpsobit, e napravovae nebudou vynalezeny.

Budu o tom pemlet. Vra se pozdji.

Tak nashledanou.


David u na ni ekal.

Kde jsi byla?

Porozhldla jsem se tady ukzala na zahradu lebny a narazila jsem na jednoho staka, kter mi ekl, e je vdec a j ho pemluvila, aby nm vymyslel jak zruit napravovae.

Neuke mi ho? Rd bych si s nm o tom promluvil, teba nm pome nco vymyslet.


Bl svtlo zivky osvtlovalo konenou verzi jejich supernapravovae, kter ml odstranit jen jedinou, ale zato podstatnou chybu vynalezen napravovae. Dvali se te na vsledek sv prce, kter by bez pln, rad a npad starho vdce nikdy nesestrojili. Bude nutn t i s tmi chybami, kter lovk dl a napravovat je budou muset oni, ne njak pstroj, ale asi to tak bude lep.

Jsi si jist, e to tak bude sprvn? zeptala se pedtm, ne zapnula supernapravova.

Jsem.


Zase jsi zapomnl na moje narozeniny! oznmila pan Leirdansov svmu manelovi, a aby svm slovm dodala patinou vhu, zabouchla dvee od laboratoe trochu razantnji, ne bylo nutn.

Pan Leirdans se zmohl jen na slab: Ale milku a kdy zjistil, e se jeho ena nevrac, aby vyslechla jeho omluvu, vrtil se do laboratoe najt penenku, aby mohl manelce koupit njakou krsnou kytici. Jak tak hledal penenku, uvidl na stole njak papr. Bylo by dobr, kdyby lovk mohl vrtit as a napravit sv chyby.stlo v zhlav. Ano, bylo by to skvl pomyslel si, ale j te nemm as na njak vpoty, protoe musm napravit, co jsem zkazil. Vyhodil papr do koe a zjistil, e penenka byla celou tu dobu pod nm.

Bude to njak moc krsn kytice, manelka si j zaslou. umnil si a odeel ven.

Iva, 22.2.2009 a 16.4.2009