Brna svt

Stl v hlubokm mlen ped Brnou svt. Soustedil sv sly v rozjmn. Vhal. Nikdy nebylo jisto, zda cesta, kterou zvol, bude opravdu bezpen. Svty se promovaly asto a velmi nevypoitateln. Bezpen portl se mohl neekan stt bezednou pohlcujc past. Dobr vbr byl zkladem spchu.

Co zvol dnes? Relativn bezpenou a spolehlivou Radu moudrch na pt rovni (jejich informace byly peasto neobyejn uiten)? Mal slin svt Bard v zapomenutm koutku vesmru, pokad peplnn magi slov a kehkmi pavuinami pocit? Nkdy jej mjel bez povimnut, jindy se mnil ve zvltn druh ern dry s nekonen rozpnavm Schwarzschildovm polomrem, z n nebylo lze se vkrtku vymanit. U dlouho nevstoupil na cestu stroje asu, kter vedla do pbh dvno asem zavtch i do tch, kter se jet neudly.

Snad by si mohl dopt trochu odpoinku v idylickm svt Divoiny, jeho nebezpe byla po patinm vcviku sp smvn, nebo trochu osvujcch kilovch struktur zem Numeroid (vdycky se mu tam podailo srovnat poznatky a mylenky do pehlednch systm). Letmo zaregistroval nalhav vibrace adrenalinem pekypujcho svta Zloinu a trestu. Na zludn a nevypoitateln mol multiD emoc si zatm netroufal.

Kter cesta dnes bude nejvhodnj pro pedn zprvy? Dojte ke kontaktu?

Nakonec zvolil.

U u se dotkal dve. Rozvn pohladil kliku. Dlaov zmek reagoval hladce a bezchybn (tentokrt ani nebylo teba upravovat osobn kdy).

Vtom to pilo: "Kde zas tr? Jako vdycky? Veee je na stole a jet si chtl pece dodlat tu skku!"

S povzdechem zavel dvee slibn erv dry a oima omluvn pohladil knihovnu. Bude muset chvli pokat.

Vru, obtn mise - bt Pozemanem. Ale kdy kol pozorovatele pijal, dokon jej. Pesn tak, jak ho vycviili! Kontakt pro tentokrt jet chvli pok.

Iva, 15.11.2005