Kouzeln nprstek a zaklet princezna

Byla jednou jedna princezna. Byla hodn a hezk, take mla spoustu npadnk, mezi jinmi i starho ernoknnka. A protoe ho nechtla, ernoknnk ji z pomsty pearoval na pust ostrov v dalekm moi.

Ten ostrov, to byla jen hol skla a pou, na kterou plilo hav slunce. Uprosted pout stl zmek, ale byl pust, przdn a rozplen jako pec. Princezna mla strach, e tam snad uschne na troud. Natst si vzpomnla, e dostala od sv babiky kouzeln nprstek, kter mohl splnit ti pn. Princezna nejdv chtla, aby j zanesl zptky dom, jene to nprstek nedokzal, ernoknnkovo kouzlo bylo silnj. Mla tedy jin pn, aby na vyprahlm zmeckm ndvo vyrazil siln pramen ist vody. A to j nprstek splnil. Star studna uprosted ndvo se najednou naplnila chladnou, istou vodou a t vody neubvalo, ani kdy j princezna nabrala do dber a roznela po vyschlch zahradch a okoln pouti. A protoe zalvala piln, vyraily brzy v zahrad ti plamy: Kokosov, datlov a bannovnk. Princezna tak mla co jst.

Dky vod se stal ostrov obyvatelnm, ale princezn na nm bylo smutno. Pes den bhala se dbery s vodou a na stesk nemla as, kad veer vak na n pilo stskn. Vzala tedy kouzeln nprstek po babice a pronesla dal pn: Dej mi posla, kter by dal o m zprvu mm blzkm. Druh den se na ostrov zastavili tan ptci, kte se vraceli z teplch krajin zptky na sever. Princezna napsala na kousek papru zprvu, vedle podpisu nakreslila svj obrzek, a omotala paprek jednomu ptku kolem noiky. Ptci pak odltli.

Ti ptci pak putovali daleko na sever a do krajin, kde princezna dve ila. Jednou, kdy odpovali na stee krlovskho palce, sklouznul paprek z pta noiky a spadl na zem rovnou k nohm princi, kter se prv prochzel kolem. Princ paprek zvedl, peetl a protoe se mu princeznina kresba zalbila, vydal se ji hledat. Princezna nevdla, kde ostrov le a do sprvy to nenapsala, princ se tedy vydal proti smru tahu ptk.

Princ jel a vyptval se kadho, koho potkal, zda nevidl, odkud ltaj tan ptci. Jene vtina lid se dv na cestu nebo na vci potebn nebo uiten a jen mlokdo si vm takovch drobnost, jako odkud a kam let ptci. Snad jen dti a blzni, jene jejich informace se zase nepovauj za spolehliv. Cesta tedy princi trvala dlouho a asto bloudil. Pesto jednoho dne pijel na mosk beh.

V nejblim pstavnm msteku princ nechal kon a pjil si malou lo. Pokraoval ve sv cest po vod. Kioval po moi sem-tam a vyhlel ptky. Pomalu mu dochzely zsoby jdla i vody, kdy jednoho dne pistl u toho sprvnho ostrova kde byla princezna zaklet.

Princezna mla ohromnou radost, kdy prince zahldla a princ byl tak rd, jednak e se mu princezna lbila, jednak e splnil sv pedsevzet. Naloili loku kokosy, fky a banny, nabrali dostatek vody a vydali se na zpten cestu. Princ u znal smr, do pstavu tedy dorazili bez nesnz. Princ vrtil loku, vzal si svho kon, posadil princeznu ped sebe a jeli dom.

Jak tak jeli, spatil je ten zl ernoknnk. A zachmuil se. Nejen e princezna unikla z pustho ostrova, jet jela s hezkm princem a oba vypadali, e se maj rdi a jsou spolu astn. ernoknnk si chvli lmal hlavu a pak vymyslel stralivou pomstu.

Mezitm ti dva bezstarostn jeli a ani moc nespchali, protoe se jim ta spolen cesta lbila. S veerem pijeli k malmu mstu a rozhodli se zstat zde na noc. Ubytovali se v hostinci a unaven princezna hned usnula. Princ byl zvdav a taky chtl udlat princezn radost, vydal se tedy na rynk, aby j koupil njak drek. Jene tam u ekal ernoknnk, promnn v ctihodnho kupce. Hned prince chytil za pai a nedal jinak, ne e takov vzcn host mus poctt jeho krmek svou nvtvou. V krmku pak tm vnutil princi pro jeho milou prstnek a na zdar uzavenho obchodu mu nalil vno. Jene to nebylo poctiv vno, ale ernoknnick lektvar, po kterm princ ztratil pam. Rzem vbec nevdl kdo je, kde je a co tam dl. ernoknnk pak spustil velk povyk, e se mu do krmku vloudil zlodj a chtl ukrst prstnek. Pibhli mstt biicov a prince zatkli.

Biicov dovlekli neastnho prince na strnici a zaali ho vyslchat, jene princ si na nic nedokzal odpovdt. Velitel biic byl kupodivu rozumn lovk. Usoudil, e tohle nen zloinec, ale njak neastn blzen a nechal prince msto do vzen odvst do blzince, kde ho zaveli do mal komrky.

Princezna se probudila zaala prince hledat. Vybhla na rynek a vyptvala se kadho, koho potkala. Tak potkala i jednoho z biic, kter j povdl, e nkoho podobn obleenho odvedli pedel veer do blzince. Pr ale to urit nebyl princ, vdy ani nevdl jak se jmenuje! Princeznu hned napadlo, kolik uhodilo a kdo za tm vz. Vzala svj kouzeln nprstek a spchala do blzince. Zprvu j tam ani nechtli pustit, ale princezna nedala pokoj, a nakonec vechny umluvila a zavedli j do princovy komrky. Pak vyndala nprstek a poeptala mu sv posledn pn, aby se princ uzdravil. Nprstek naposledy pomohl a pak se rozplynul. Princi se vrtila pam a byl zdrv. ernoknnk, kter to vidl, vzteky puknul a bylo navdycky po nm. Ti dva pak spolu astn ili dlouh lta.

Jirka