O kolnch straidlkch

Jestlipak znte Naschvlnky, mil teni? To jsou takov straidlka, kter ij v oddlovch klubovnch nebo taky pezimuj ve sbalenm tbornickm vybaven a vylzaj vlastn jen proto, aby dlala pote, pikuntlie a schvlnosti veho druhu. Tedy musm podotknout, e o nich jen mlokdo nco v, protoe si moc rozmlej, komu se maj dt objevit. (Tak teba u ns je vidl jen pan spisovatel Nepil a pak u vlastn nikdo.) Jene abyste si nemysleli, oni to nejsou jen takov potvrky vypeen a kodoradostn, oni maj vlastn moc dleit kol. Vemi tmi naschvlnostmi toti pipravuj turisty a tbornky, aby se z malch ufuknk a nemehlk a mminch rozmazlenek stali opravdov tbornci, kte si vd rady v kad situaci a hned tak neho se neleknou.

Jet mn lid ovem v, e podobn pidivci, picmoudlci, o kudibcch nemluv, se houfn uhnzdili taky ve kolch. Maj ostatn podobn kol: vychovat ze kolkovch kaik opravdov kolky, takov, co zvldnou vechny nstrahy ivota prvka, druhka, nebo dokonce teka. (Ve vych tdch toho u maj dti na starost tolik, e naschvlnky prost nesthaj uvidt. Kdyby o nich nkdo napsal straidlkovou Prvouku, byla by mon mnohem tlust ne ta, co se z n ve kole ute.

Tak teba epicoer straliv a Bakororout nenasytn bydl v atnch a atnch sknkch a obas se spoluj s Rukavinkem lichoetnm a Trhorupem stralivm. Tihle potvornci jsou taky nejastj pinou epic ztracench zejmna v obdob mrazu, bakor mizejcch prv tehdy, kdy mte na sob nov bl ponoky i toho, e se Vm doma ve skni hromad spousta rukavic, kter jsou ale vdycky jen polovinou pru a nejastji vechny lev. Zato s trhorupem vl snad vechny maminky, kdy skoro obden zavaj dry a trhance vznikl tmi nejneuvitelnjmi zpsoby na nejrznjch kusech obleen. (A to radji ani nemluvme o Skvrnomilovi rozmarnm a Flekaounovi poouchlm.) Snadno si domyslte, e ti vichni se hlavn sna vychovat kolky k tomu, aby si na sv vci dvali pozor a zbyten je nikde nezapomnali. Ovem oni tak - a to je trochu pekvapujc - vychovvaj rodie, aby nechali sv dti nauit se odpovdnosti za sv vci a obejt se obas i bez rodiovsk pomoci. Te mi napad, e vlastn nevm, jestli atnov straidlka vc vychovvaj rodie nebo dti?

V koutku koln aktovky nebo batohu byste zase pi pozornm ptrn objevili Seitomakae hravho, Svainodrobka vudevlezlho, Rozlvae npojovho a Kramaka vetenho - myslm, e ani nemusme podrobn lit, co m kad z nich za kol. Taky penl je msto jako stvoen pro koln straidlka. asto tam mete zastihnout Tukolama vetenho doprovzenho jeho kamardem Gumoroutem neekanm. A zvl᚝ prvci by Vm mohli vyprvt, co dovede takov Kakovnk inkoustov ckav, kdy ho pustte z o (a to mi vte, e se vyd nejen ve kole, ale asto i v prvkov domov - k mal radosti dt a hlavn jejich maminek).

A vbec ze veho nejhor (nebo vlastn nejuitenj) je Zapomnk veker, ten m na starost hlavn vcvik kolk v tom, aby si dokzali sv koly vas a sami zapamatovat a aby teba taky vyeili neekan komplikace a obtn situace, kter s tm zapomnnm souvis (napklad, jak si poradit pizapomenut lstku na obd, penz na divdeln pedstaven nebo msta srazu na koln vlet.) Prv Zapomnka mon dti nejvc ocen, a se z nich stanou dospl a budou mt na starosti rodinn zleitosti sv i svch dt.

Jestli se Vm zd, e jsou tady njak chyby ve psan, mon to bude tm, e Pekvapovk programov, mj potaov nascvlnek, se sna vychovat ze m zdatnho uivatele PC. U se sna hodn let. Inu uvidme, kdo z koho. Zatm je to nejsp nerozhodn.

Iva