O zaklet princezn

Jeden krl podal velkou hostinu, vtom piel nezvan cizinec a ekl: "Piel jsem podat o ruku tv dcery." Krl ekl: "M dcera Verunka u m enicha a ty se mi nelb." Cizinec se rozhnval, zvedl ruku a najednou vichni tak, jak byli, zkamenli. Cizinec ekl: "Verunko, poj!" Verunka se pohnula, vstala, podala cizinci ruku a mlky, jako tlo bez due, la za nm.

Zatm v podhrad ryb zrovna chytal ryby a najednou se mu do st zamotal sokol. Ryb dlouho nevhal a vymotal ho. Sokol ekl lidskm hlasem: "Co za to chce?" Ryb odpovdl: "Synka." Sokol vyletl a ryb plul dl. Vtom si viml, e je na vod hnzdo a v nm ti velk vejce. Naloil je do lodi a jel dom. V noci se ryb a rybka probudili a vidli, e vejce jsou mnohem vt. A rno vechna ti vejce s velkm rachotem pukla a vylhli se z nich ti kluci.

Rybovi nov synov rostli jako z vody, za tden z nich byli mldenci a ryb u je uivit nemohl. Vyslal je tedy do msta, aby si hledali slubu. Mldenci dorazili do krlovskho sdla, jene nikdo jim slubu nedal - vichni byli zkamenl. A tu je hned napadlo, e asi nco nebude v podku. A kdy zjistili, e jedin lovk, kter v zmku chyb, je princezna, usoudili, e kdy ji najdou, mohlo by to pomoci celmu krlovstv. Nachystali se tedy na cestu, ale pro jistotu se jet ped tm poradili s moudrou babkou koenkou, kter hned vdla, co se stalo. ekla jim, e mus princeznu najt a pivst ji zptky, aby mohli vichni v zmku odkament, jene vlastn jedin, kdo me princeznu opravdu osvobodit, je ona sama. Rybovi sokol synov ji jenom mus najt a vysvtlit j, e kouzelnka pece nemus poslouchat, jen proto, e m uhraniv oi a vmluvn hlas. Nemus za nm chodit a nemt svou vli a svj nzor jenom proto, e on je cizinec a tv se, e vechno v. A kdy tohle vechno pozn, kouzlo se samo zlom, protoe kad lovk se d ovldat jen do t mry, do jak to druhm dovol, a kdy tohle bude vdt princezna, u ji ani jej krlovstv nebude moci nikdo zaarovat.

Synov tedy li dlouho a dlouho, hodn se vyptvali a nesnadno hledali. (Mon to bude tm, e obvykle dobr vci nejdou moc snadno nebo to tak alespo na prvn pohled vypad, a proto si spousta lid mysl, e je snaz boit ne stavt a ubliovat ne pomhat, jene ono dlat vci dobr je zase mnohem dobrodrunj a navc se pitom lovk seznm a sdru se spoustou zajmavch lid. Proto se to taky tak jmenuje - DOBROdrustv.) Kdy konen princeznu na cizincov hrad nali a nepozorovan se k n dostali, eknu Vm, nebyla to vbec dn hraka, vysvtlit j, jak m sebe i sv krlovstv osvobodit. Verunka si tou dobou toti u skoro nevzpomnala, jak byla ped tm zakletm, co mla a nemla rda dv a e vci mohou bt i jinak, ne cizinec k. Mon to bylo i tm, e j kouzelnk dval kad den zvltn lektvar, po kterm mla podivn pocit, jako kdyby kolem nic nebylo skuten a vecko se j zdlo. Kouzelnk sice tvrdil, e je to lektvar nezbytn pro jej zdrav, kter navc kryje vekerou denn spotebu vitamn a stopovch prvk, o minerlech nemluv, ale znme kouzelnky, e?!

Abychom to zkrtili: Rybovi synov donesli msto lektvaru princezn erstv mlko, zeleninu a pramenitou vodu a ona hned zaala trochu lpe vidt, jak to s n doopravdy vypad. A pak se stdali ve tsmnnm provozu a vdycky, kdy princezna o sob zapochybovala, hueli do n jak do dubu, e si pece me vit a e nikdo na svt nezn jedinou a sprvnou pravdu a e kad m prvo na svj nzor, a se Verunka jednoho dne probudila a pipadala si, jako by se probrala z dlouhho a moc divnho snu. "Co tady vbec jet pohledvm, vdy m doma potebuj!" zeptala se rno sama sebe ped zrcadlem. A hned si nachystala raneek s teplm obleenm a e rovnou vyraz s rybovmi syny dom. Ciz kouzelnk je potkal pmo ped hlavn brnou a zase zkouel Verunku omotat svmi arami, ale ta se ped nj pkn zpma postavila a ze srdce se mu vysmla: "Kdepak, ciz kouzelnku, j u vm, e mohu vit i sama sob a e kdy budu upmn hledat, co je v ivot sprvn a dobr, e mne dn Tvoje ani jin ry jen tak snadno neomotaj!" "A jestli ty Verunce pod ned pokoj, tak my Ti pkn nameleme a nabanme a navrch Ti pimalujeme njak ty boule a modiny za to vechno, cos provedl naemu krlovstv i princezn!" ekli rybovi sokol synov jako jeden mu a zatvili se nramn vhrn, take kouzelnk hned vdl, e jsou na nj tak spravedliv natvan. A navc jsou vichni ti slun a poctiv lid, ochotn i k lecjakmu nepohodl, kdy jde o dobrou vc. A takov ani on nemohl pekouzlit, i kdyby nevm jak chtl. Dostal stran vztek na vechny a na vechno. A ten vztek byl tak stralivck, e kouzelnk v ten moment shoel a rozdrolil se na drobn prek, kter vzal vtr. Stejn u k niemu nebyl, ten arodj, a tak s nm alespo vtr pohnojil prv rozkvtajc ovocn stromy. (Vidte, nakonec se vlastn stal uitenm, i kdy proti sv vli.)

Princezna a rybovi synov doli v podku dom a sotva vkroila Verunka do zmku, vichni obivli, a to bylo radovn. Ovem od t doby si v tom krlovstv nenechali do vc zbyten mluvit ciz kouzelnky. Pkn je pivtali,vyslechli je, poradili se s nimi, ale sami si rozhodli, co budou se svmi vcmi dlat.

Abychom tak nezapomnli na princeznu, ta se po ase vdala a stala se z n krlovna Veronika prvn, ale rybovi synov i jejich rodie ji i jejho manela krle (mimochodem moc sympatickho a moudrho lovka) chodili velmi asto na zmek navtvovat, aby jim obas pipomnali, jak se vede prostm lidem. On toti kad vldce, kter zapomn na sv poddan, ohrouje svou zemi, jej lidi a nakonec i sm sebe. A rybovi synov pak byli jet i rdci t syn princezny Veroniky, kte se o to vldnut ve sv zemi pkn po nkolika letech stdali.

Ivuka a Iva