O princi Lukovi a jednom draku

"Pane krli, pane krli, drak je nemocn!" Ozvalo se jednoho dne zrna zoufal voln v trn sni. To staik vrchn komo oznamoval svmu vldci truchlivou novinu. "Ohe ani sru z hlav nevrh, zato rma mu kouk z o. Nelt, sotva se plou. A vbec je na nj truchliv pohled." Nebylo teba nic dodvat, krl i komo vdli, e to je tedy malr! Jenom dky drakovi si mohli u ped lty dovolit zruit armdu - drak toti zatm spolehliv zahnal na tk kadho nadmrn bojechtivho neptele - a vojci se msto toho mohli vnovat obdlvn pol, pstovn dobytka a jinm mnohem uitenjm vcem, ne je vlen, a krlovsk nrodn hospodstv jen vzkvtalo. Ostatn pjmy z turistickho ruchu, jeho podstatnou soust tvoily naun koln vpravy, uten zvyovaly HKP (ti hrub krlovsk produkt).

Co te? Krl se poradil se svmi rdci, horn i doln komorou poddanskho parlamentu a nakonec pro jistotu zael za moudrou babikou afrnkovou. Ta mu pjila tlustou pohdkovou knku a ekla, e dl u si mus poradit sm, od toho je konec konc krlem. Krl si sedl k pohdkm a etl a etl a etl cel den a celou noc. Potom dal z nejvy ve hradu veejn vyhlsit, vytroubit a vybubnovat, e ten, kdo draka uzdrav, dostane jeho dceru za enu a pl krlovstv k tomu.

Dlouho se nikdo nehlsil, ona dra medicna se neu u ani v n, kde si jinak na dracch dost zakldaj. Pak jeden arlatn vyinkasoval vysokou zlohu, e jako mus nakoupit v zahrani lky. Chytili ho a podle dobrho mstnho zvyku vykoupali ve studen vod. Pak dlouho pedlouho nikdo a princezna u byla vztekl, e zstane na ocet.

Jednoho dne krlovstv pijel princ Luk a jako kad turista se chtl podvat na nejvt mstn pamtihodnost, tedy na draka. A kdy toho draka spatil, jak schlple sed v kout a smutn kouk, bylo mu ho moc lto. A rozhodl se, e drakovi njak pome. Protoe nikdo, koho se ptal, mu neporadil, jak se l draci, vydal se na cestu na Dra ostrovy. Kde u by to mli vdt, kdy ne tam.

Na Dra ostrovy nelt dn pravideln linka, ani s cestovn kancel se tam nedostanete. Princ Luk musel putovat sm cestou i necestou, vyptval se kudy m jt a nejvt radost mu udlalo, kdy ho jednou nkdo poslal do Horoucch Pekel, protoe odtamtud je to na Dra ostrovy u jen kousek.

Konen po dlouh cest spatil ceduli Horouc Pekla u Drach ostrov. Pod cedul sedli dva erti a svaili. Luk se s nimi dal do ei a rozdlil se s nimi o chleba se srem. erti mu za to poradili, kudy dl. Cesta toti pokraovala straidelnm lesem a pes Moe Hrzy a nebyla pln snadn. ert rady se tedy Lukovi hodily. Ta hlavn byla - nieho se neboj, straidla jsou nai kamardi a neubl ti, pokud ped nimi nezane utkat.

Princ Luk tedy staten vykroil do lesa. Z prvnho kov vykoukl kostlivec a zacvakal elistmi, o kousek dl zaval Hejkal. Z molu natahovali ruce vodnci, po cestice se probhaly umrl hlavy na pavouch nohch a kdy Luk od nich zdvihl oi nahoru, spatil obra Kolodje, jak po nm tr roztaenmi paty. Kousek dl se probhali vlkodlaci a pern vyli. Na samm konci lesa pak ekal imigran ednk. No hrza hrzouc, krve by se v lovku nedoezal.

Za straidelnm lesem na behu Moe Hrzy byla pivzna vetch ern loka a u n stl jednonoh pirt se temi dkami za pasem a posupn se klebil. "Podeu t, oberu a hodm ralokm, suchozemsk erve." Takhle Luke pivtal, jene princ se nelekl. "Ahoj nmonku, pozdravuj t erti Jlius a Marin", pozdravil ho. Na ta slova se pirt pestal klebit posupn a zaal se klebit ptelsky. Vzal Luke do loky a vyrazili na moe. Voda pnila a stkala, z vln cenili zuby raloci, chobotnice vystrkovaly chapadla, loka skpala a teklo do n. Luk musel bez ustn vybrat vodu, jinak by se potopili. Kdy byli raloci a chobotnice moc dotrn, srdnat je zahnl bidlem. Konen pistli na nejvtm z Drach ostrov.

Princ Luk ihned vyhledal krle Drach ostrov a podal ho o pomoc pro nemocnho draka. Krl se zaradoval, e jet nkde ve svt jet iji draci a slbil Lukovi, e rd nemocnmu drakovi pome. Hned zavolal svho dvornho lkae a nadil mu pipravit prky, pilulky, mastiky a injekce, co se jich do princova batohu vejde. Dra lka se pokrabal nejdv na hlav slo ti, pak jet na sedmice a na devtce, vzal Luke trochu stranou a povd mu: "Mm takov dojem, e i kdybych ti zabalil teba devt batoh, vaemu drakovi to nepome. Jemu je toti smutno a na to nen lk ani v pilulce, ani v injekci."

Obyvatel drach ostrov se s Lukem vldn rozlouili, pirt ho pevezl zptky pes moe a Luk se vracel znmou cestou zpt. Krl i princezna u ho netrpliv oekvali. Princ Luk se s nimi dlouho nebavil a zalezl do klece za drakem. Tam si s nm povdal a snail se ho rozveselit, pli se mu to ale nedailo. Princezna, co se zrovna stran nudila, la za nimi, akoliv pedtm j nikdy nenapadlo do dra klece vlzt. Za chvli si povdali vichni ti a drak viditeln pookl, ostatn princezna taky. Luk pak drakovi vysvtlil, kudy se dostane na Dra ostrovy. Krl nejdve nechtl draka pustit. e u pat k tomuto krlovstv adu generac a krlovstv bez tradic je jako ryba bez vody a jestli z toho jet nebude republiknsk pevrat. A co turistick ruch? Drak musel slbit a prackypodnm se zavzat, e se z Drach ostrov vrt. Pak mu krl milostiv udlil nejvy krlovskou dovolenou.

Drak nejen e se vrtil, jet si sebou pivedl draici a vypadal pln vylen. Princ Luk byl jmenovn nejvym certifikovanm oficilnm litelem krlovskch drak a princezna u nemla strach, e zstane na ocet. Luk vak ml velk pn: "Nechci krlovstv, ale takhle prolett se na draku, to by bylo nco" Krl souhlasil, nakonec dlit krlovstv se mu stejn nechtlo. Drak se nechal chvli pemlouval, ale pak Luke naloil na hbet a obletl s nm cel krlovstv.

A co na to princezna? Tak to u je jin pohdka

Iva a Jirka