Dobro, lska a tst

Jeden les vypadal, jako by byl hust a przdn, ale nebyla to vbec pravda, protoe tam na jednom oputnm mst stly dv vesnice. Jedna vypadala jako chud, druh jako bohat. V t chud bydlela dvka, kter se jmenovala Anna. A v t bohat zase bydlely dv sestry, ale ty byly nevlastn sestry Anny. Mezi Annou a jejmi sestrami byl rozdl, protoe Anna byla dobr skromn a umla nkolik uitench prac, ale jej sestry byly jej prav opak. Jej star sestra se jmenovala Helena a mlad Jiina.

A jednou tudy jel princ, nemyslete e zabloudil, ale byl u hladov a jak tak jel, tak pijel k tm dvma vesnicm, a zrovna kdy Anna dlala veei. Princ, jak byl hladov, tak je poprosil, jestli by mu daly tak. A Anna teda prostela pro tyi. Ale protoe princ nevdl, e jedna je dobr a dv ne, tak se do vech zamiloval. A tak jim navrhnul, jestli by s nm nechtly jet na zmek. A vechny ti ekly ano. A princ, kdy to vdl, tak je vzal sebou na zmek. Dal uspodat ten den velik ples a hostinu.

Anna si s sebou vzala z domova svoji zstru na vaen a kdy kuchai a kuchtiky v zmeck kuchyni pipravovali jdla na stl, tak jim zaala pomhat a princ j v tom nechtl brnit, protoe ji ml rd. Kdy pak byla hostina, vem nejvc chutnalo jdlo, kter uvaila Anna. Bramboraka nebo kole, vechno od Aniky vem chutnalo. I princi vechno od Aniky chutnalo. Ale jedno tajemstv princ ani Helena nevdli - e Jiina je vlastn sestra Anny. To vdla jenom Anna. Kdy skonila hostina, tak byl ples, ale princ tanil jen s Anikou a Jiinkou. Ale kdy u ly spt, Jiina s Anikou si samy ustlaly, zato Helena si nechala ustlat. O plnoci Anika s Jiinkou vstaly a ly do kuchyn, aby pipravily sndani, napekly kol, buchet a potom ly zase spt. A kdy rno princ vstal, tak vdycky nael sndani.

Tak princ zaal poznvat velk tajemstv, ve kterm bylo ukryto plno lsky. Dal na znamen Jiince a Anice nramek lsky. Helena jim ho zvidla, protoe byl zlat se stbrnm rmekem a v tom rmeku bylo srdce z ervench drahch kamen, ale Helena zaala poznvat stejn tajemstv jako princ. A proto jim zvidla.

Do Aniky a Jiinky se zamiloval ernoknnk, ale protoe Anika s Jiinou byly chytr, tak princi poradily, jak by je vysvobodil, protoe ernoknnk kad den pichzel a taky Anika s Jiinkou kad den kaly ne, ale jednou u to ernoknnka natvalo a ekl:"Kdy si m nechcete vzt, tak si vezmu j vs!" A zmizel i s Anikou a Jiinkou.

Ale protoe princ u vdl, jak je vysvobodit, tak vzal tyi kon, na jednoho si sedl a jel. Pi tom jak tak jel, tak si ani nevimnul, e u je noc. Najednou vid na malm palouku u studnky rst dv pekrsn kytky. Princ jednu po druh utrhl a vzal je sebou na zmek. Tam se o n tak dlouho staral, a pln rozkvetly a jak rozkvetly, tak se jim kvt zaal mnit v aty, a z nich zase byly Anika s Jiinkou a princ si potom Aniku vzal .

Ivuka