Bledule

Jeden princ jednou jel po louce, na kter rostly bledulky. V tom vid, e mezi bledulkami chod dvka ale je tak hezk, e se princi zachtlo, aby si ji mohl vzt za manelku. Tak j ekl: Jak jsi se sem dostala?" A dvka mu ekla: Jsem zaklet princezna a jmenuji se Bledule. A jestli si mne chce vzt, mus pekonat velk nebezpe. Nejdv mus zskat kle od toho, co na mne chyb. Ale k tm klm vede cesta pes hust straideln les. Uprosted toho lesa je velk bouliv jezero a na jezee ostrov, na tom ostrov kopec, v kopci skla, v t skle je vyhasl krter, v krteru je jeskyn a v t jeskyni se jde dol po dlouhch schodech, a se pijde do velik mstnosti, kde le v oteven kamenn truhlici spousta svazk kl. Pamatuj si, z tch svazk kl si vezmi jen ten svazek, na kterm je elezn, stbrn a zlat kl. eleznm klem odemkni kamennou truhlici, kter le vedle. Stbrnm klem odemkni eleznou truhlici, kter le v t kamenn a zlatm klem odemkni devnou v t elezn. Vezmi vechno, co v n najde. Pak se rychle vra, ale a se dje s jezerem cokoliv, nezdr se vc, ne o minutku. Dal kousek mho vysvobozen se dozv, a to udl. Ale dlej to tak, jak jsem ti ekla, abys nedopadl jako jin princov, kte se stali kamenem, rybou, nebo dalm svazkem kl."

Princ j podkoval a vydal se na cestu. Jel tak, jak mu poradila. Pejel straideln les, na lodice se peplavil pes jezero na ostrov a sestoupil do jeskyn. Dlouho hledal mezi svazky kl, a nael ten prav s klkem eleznm stbrnm a zlatm. Pak odemknul ti truhlice a v t posledn, devn s krsnmi ozdobami, nael tek, lehk jako pavuinku, prsten s perlou, jasnou jako kapka rosy a stbrnou elenku s blmi drahokamy. Vechno to vzal a spchal po schodech nahoru. Kdy u princ vidl konec chodby a nebe nad hlavou, vylezl z krteru velk odporn had a vrhnul se na nj. Princ k nmu otoil ruku s prstenem a had se rozpadl na prach. Princ skoil do lodiky a rychle vesloval po jezee, zatmco ostrov se za hroznho rachotu ponoil pod vodu. Na jezee se vzdouvaly divok vlny a po princi spala spousta oklivch oblud, ale princ je mvnul zvojem, obludy se ihned potopily a vlny zmizely. V arodjnm lese oivl stromy nastavovaly koeny a vtve princi do cesty, natst z drahokam na elence je zahnla zpt a zarostl stezka se ped princem znovu otvrala.

Tak se princi podailo bez nehody dojet skoro a k louce, kde ila bledule. Z poslednho kov na konci lesa vystoupil straliv ernoknnk, zadrel princova kon a povd: Prv ses pesvdil, jak vzcn vci nese. Kdy si je nech, bude mocn a bohat, nebude mt na svt rovna. Kdy je komukoli d, ztrat svou kouzelnou moc. Rozmysli si dobe, co udl." Princ se rozhodnul hned. Seskoil z kon, proklouzl kolem ernoknnka a bel na louku k Bleduli. Zahalil ji do zvoje, nasadil ji prsten a elenku. ernoknnk zmizel a Bledule byla vysvobozen. Pak se vzali s princem za ruce a li z t zaarovan louky pry.

Ivuka a Jirka