HamStet Home: BydlenĂ­ - Chvála lukostĹ™elby

Lukostřelba – chvála vytrvalosti a tiché koncentrace

Pokud jste unaveni dobou, jejíž požadavky na vás dopadají ve formě tlaku na hektický, ale často bezobsažný výkon, máte-li pocit, že věci se vám vymykají zpod kontroly a hlavu máte zahlcenou problémy, pokud občas nedohlížíte výsledků své činnosti, zkuste třeba trochu sportu. Nemusíte přitom rozmnožit řady cvičenců aerobiku či městských běžců, vraťte se do doby dětské romantiky a vyzkoušejte lukostřelbu.

TeÄŹ vážnÄ›. StĹ™elba z luku dokáže udÄ›lat pro vaši psychiku ledacos neÄŤekanĂ©ho. NutĂ­ vás samozĹ™ejmÄ› i trochu cviÄŤit tÄ›lo a posilovat (kdyĹľ nic jinĂ©ho, tak alespoň záda a mezilopatkovĂ© svaly). Chcete-li si dobĹ™e zastřílet, pĹ™edevším potĹ™ebujete vytrvalost (jistĂ˝ tradovanĂ˝ vtip tvrdĂ­, Ĺľe lukostĹ™elec strávĂ­ polovinu Ĺľivota hledánĂ­m dokonalĂ©ho zpĹŻsobu vĂ˝stĹ™elu, aby se ho po zbytek Ĺľivota marnÄ› pokoušel zopakovat). Kdo chce vĂ˝kon skvÄ›lĂ˝, rychle a „zadarmo“ – tedy bez vynaloĹľenĂ©ho ĂşsilĂ­, vÄ›tšinou nepochodĂ­.

TrĂ©nujete sebeovládánĂ­, pro dobrou stĹ™elbu je tĹ™eba celĂ©ho ÄŤlovÄ›ka, kontrolu tÄ›la i mysli, kterou se nejprve musĂ­te nauÄŤit, teprve pozdÄ›ji mĹŻĹľete zautomatizovat a ještÄ› pozdÄ›ji Vám pĹ™inese vĂ˝sledek v podobÄ› onĂ©, pĹ™i pohledu zvenÄŤĂ­ tak lehkĂ© a samozĹ™ejmĂ©, eleganci. Kdo ÄŤeká rychlĂ˝ vĂ˝sledek, vÄ›tšinou o to rychleji odpadne.

NauÄŤĂ­te se koncentraci, protoĹľe vÄ›cĂ­, kterĂ© musĂ­te pĹ™i stĹ™elbÄ› uhlĂ­dat, jsou desĂ­tky (a nepĹ™ejte si vÄ›dÄ›t, jak bolestivÄ› se umĂ­ pĹ™ipomenout i pĹ™es chrániÄŤovĂ© zajištÄ›nĂ­ zvednutĂ© rameno a špatnÄ› podtoÄŤenĂ˝ loket, kterĂ˝ se pĹ™ipletl tÄ›tivÄ› do cesty). NÄ›kdy staÄŤĂ­ zaĹľertovat se sousedem a vĂ˝slednĂ˝ soustĹ™el ve vašem terÄŤi vás upozornĂ­, Ĺľe jste se zamysleli nad něčím jinĂ˝m, neĹľ je proces stĹ™elby. UÄŤĂ­te se tou cestou i jistĂ© sebedisciplĂ­nÄ›, která se mĹŻĹľe hodit v mnoha jinĂ˝ch situacĂ­ch.

V neposlednĂ­ Ĺ™adÄ› pak dokonale relaxujete, nejen proto, Ĺľe vás stĹ™elba uÄŤĂ­ nespÄ›chat a preferovat dokonalost provedenĂ­ pĹ™ed rychlostĂ­. Chcete-li si dobĹ™e zastřílet, musĂ­te se do tohoto procesu ponoĹ™it cele, na chvĂ­li pĹ™estat Ĺ™ešit obavy, naštvánĂ­, aspirace ÄŤi ukĹ™ivdÄ›nĂ­. MusĂ­te bĂ˝t tĂ­m okamĹľikem, a to bez ohledu na vlastnĂ­ soutěživost.

Prohloubíte si i porozumění. Pro dobrý výkon je třeba naučit se naslouchat sobě i svému sportovnímu nářadí (zbrani, chcete-li). Někdy můžete prostřednictvím svého luku lépe vnímat varování o tělesné či duševní nepohodě nebo blížící se chřipce (a nelze ho přehlédnout).

Ani trĂ©nink disciplinovanosti nenĂ­ marnĂ˝, nekompromisnĂ­ dĹŻraz na bezpeÄŤnost je jen prvnĂ­ z tÄ›chto vÄ›cĂ­. A to uĹľ nemluvĂ­m o tĂ© drobnĂ© vĂ˝hodÄ› našich hluÄŤnĂ˝ch ÄŤasĹŻ, Ĺľe jde o sport vĂ­cemĂ©nÄ› velmi tichĂ˝ (na rozdĂ­l od stĹ™elby z pistole ÄŤi pušky). NavĂ­c obohatĂ­te svĹŻj svÄ›t vztahovĂ˝, lukostĹ™elci jsou totiĹľ skupina lidĂ­ velmi pospolitĂ˝ch. ÄŚasto staÄŤĂ­ nÄ›kolik setkánĂ­ a uĹľ se zdravĂ­te se spoustou lidĂ­ (nÄ›kdy i na dost pĹ™ekvapivĂ˝ch mĂ­stech), ani nevĂ­te jak.

Kliknutím se náhled zvětší.
-1
-3
-2

Mimochodem, lukostĹ™elba je i zajĂ­mavá cesta do souvislostĂ­. KdyĹľ si uvÄ›domĂ­te, Ĺľe máte v rukou nÄ›co, co na podobnĂ©m principu slouží a zajišťuje potravu i pĹ™eĹľitĂ­ uĹľ dlouhĂ© tisĂ­ce let, je to docela zvláštnĂ­ pocit sdĂ­lenĂ­ minulosti a budoucnosti (pĹ™estoĹľe materiál a dĂ­lÄŤĂ­ technická vylepšenĂ­ leccos pozmÄ›nily).

Nedejte na cizĂ­ slova, ale aĹľ se budete potĹ™ebovat v naší uspÄ›chanĂ© přítomnosti zastavit, vyzkoušejte…

Iva a Jirka, srpen 2006
Volné pokračování - Do lesíčka na čekanou