A na cest pozn lovk, co je doma

Tatransk zastaven - srpen 2006

Nen ns zase tak mlo, co pes vechny pevratn zmny tak njak pod ijeme v pesvden, e nejvy hora naeho doma je Gerlach a na Snku jsme tak njak pod jet nepeladili. Letos v lt jsme tedy usoudili, e bude nejvy as nzorn vysvtlit i nejmladmu lenu rodiny, pro tomu tak je a vyrazili jsme do Tater Vysokch. Mimo jin i proto, e oba jsme tyto hory kdysi proli skrz naskrz (aspo ty sti, dostupn bez horolezeckho vybaven a prkazu).

Horami od slevy ke slev

Po horch se d chodit nejrznjmi zpsoby. Vtinou se chod po turistickch znakch, ale s mladmi leny rodiny je to sloitj. V ppad, e je jich vc, se jet jak tak zabav. Pokud je ale dt jedno, nesta ani neomezen poet rodi k jeho zabaven a je pak nutno vymlet velik bojov hry typu od borvky k malin atp., aby si dotyn dt pli nepovimlo toho, e u zase nkam jdeme a navc musme dojt i zptky.

Letos nm tuto situaci ulehil tzv. Tatrapas. Kneka velijakch slevovch kupon na rzn sluby a pro rzn instituce. Vyreli jsme tedy obas s perspektivou vrcholov odmny jako aj na Zamkovskho chat zdarma, sleva na lanovku, zvren odmna v podob dortku se slevou atp. Pod zminkou vyuit slevy se obas dala vymyslet i tra navc

Tbornk v hotelu

Vtinu pedchozch pobyt jsme zvldli s pobvnm pod stanem apod. Tentokrt jsme se rozhodli bt na sebe hodn a zakempovat pod stechou. Jistm zadostiuinnm nm bylo, e ani v hotelu se neztrat nkter dobr nvyky tbornka. Prozravost nap. nutnost pijt z try vas, protoe pak u ani v hotelu netee tepl voda. Nebo opatrnost nutnost vytepvat ped kadm mytm mravence z runku (evidentn se jim v koupeln lbilo a voda jak znmo je na Zemi nedostatkov zdroj). Ppadn t bdlost a nedvivost je-li teba pepotvat sv ty, protoe ji tet den se nm podailo doloit, e mme s sebou opravdu jen jedno dt a to druh, kter nm mstn ekonomka napotala ve strav navc, opravdu nikde nepaujeme.

Poznmka: Pedpokldme, e se jedn jen o vjimky. Hotel byl krtce ped pravdpodobnm prodejem novmu vlastnkovi a pes evidentn nejistotu, co bude, byli zamstnanci pevn velmi mil a pjemn.

Pravidla pro peit v horch

Pet v horch bez hony je nkdy otzkou tst a nhody, ale tak systematick pipravenosti. Zde tedy nkolik typ:

ڞeh aneb o poas

Poas v horch je vdycky nevypoitateln to je pravda tak znm, a je skoro fousat. Na druh stran piznvm, e mm s horskm poasm spe dobrou zkuenost. Ovem, e bude a tak dobr, abychom si na konci srpna vyrobili po dvou dnech pardn eh se vemi radostnmi prvodnmi pznaky, to tedy trochu zaskoilo. Jedin pravidlo zn: nedvovat, stejn to dopadne jinak.

Houbov intermezzo

Houby letos rostly asi vude, ale takov len, jak jsme zaili teba cestou na Hrebienok nebo ve Studench dolinch o magistrle nemluv, to se vn jen tak nevid. Kdy jsme na Skalnatm plese uvidli turistu, an tm v ruce dokonalho kemeka, zaalo mi to pipomnat Island s Norskem dohromady. A pak sameky vykukujc z mechu a luouk klobouky klouzk a hib kov a vbec. Heslo jdeme, nesbrme! jsme sice propagovali, ale od slov k inm je nkdy cesta trnit a tak se okenn parapety naeho doasnho domova pomalu, ale jist mnily v houbovou suiku ve velkm. Co vechno se taky ned v horch zat.

Mimochodem, ani maliny jahody, borvky a brusinky nebyly z nejhorch a v krunch chvlch patin povzbuzovaly nai pokleslou bojovou morlku.

Devt vlna

Ve Starm Smokovci stoj pamtnk bohuel bvalm tatranskm lesm. Strom svaen z kovovch trubek s drtnou korunou na pozad ulovch desek, kter symbolicky kopruj siluetu tatranskho panoramatu a nesou na sob jmna drc a pomocnk, kte se sna vrtit Tatrm bvalou podobu. Je to dojemn, decentn a mraziv psobiv. Nco jako vzpomnka na strom, kter u nen a sen o stromu, kter zase bude.

Vme, e u nikdy tyhle hory, kter byly tak vraznou soust naeho bvalho doma, neuvidme tak, jak si je pamatujeme v srdci. To, co si 2004 nevzal vtr a krtce po t i ohe se toti te kc, dky krovcov kalamit. I pesto jsme rdi, e mezi zmiovanmi drci je i jmno naeho msta, e meme alespo sdlet sen. A nadji!

Obyvatel turistickch chodnkov

Na horskch pinch potk lovk nejrznj souputnky, kter lze roztdit do rznch ivoinch druh, td, d a podd (o nedech nemluv). Vcelku nejpjemnj jsou turist  pimen vybaven lid, kte se navzjem zdrav (bez ohledu na zemi pvodu), v uch mstech maj pochopen a navzjem si uvoluj cestu, nehulkaj na lesy (ani na skly) a nepohazuj nikde dn odpadky. Nejoriginlnjmi reprezentanty tohoto druhu byly na naich cestch dv dov sestry, kter jsme potkali nkolikrt, a kter si stihly vychzku na Tryho chatu jako dopoledn osven len sa mihlo.

Dal skupinou jsou neturist  vtinou se poznaj podle nevhodnho obleen a obut zvlt. Bvaj hlasitj, asto sv trasy vol dle vskytu piva v okol, ale asem je lze vycviit a kultivovat (A co kdyby el na vrchol jen jeden a vzal si s sebou tch sedm fok a pro vechny to nafotil? A taky vypil tch sedm piv!)

Nejmn pjemn je pak setkn s takyturistou. Vyznauje se obleenm mdnm, le nepraktickm, vude od nj nco opadv (obaly, lhve atp.). Ne vdy dr trasu a obas podporuje erozi adou zkratek (a to stoj, co to stoj). Je hlasit a nen radno se s nm setkat na cest pek toti, kde me i leckdes jinde.

Mon by stlo za to vydvat potvrzen o absolvovn turistickho minima, na kter by se pak vzal vstup do hor. Discipliny teba: a) balen batohu na as a eleganci, b) zklady mlen, c) etiketa setkvn, d) jak si vybrat vhodn obleen do vhodnho poas, e) jak efektivn odnet vlastn odpadky atp

Odpady a odpadky

Pes vechny pohromy, kter se pes Tatry pehnaly, jsou to pod velmi krsn hory, kde lze napklad pod jet pt z pramen. Pokud ale budou takyturisti pod tak piln a ochotn donst sv odpadky kamkoli jen aby je tam mohli zahodit, jak jim z ruky vypadly, brzo u to bude jenom vzpomnka.

Mimochodem nosii vajgl (pardon kuci) vynikaj v tomto nevaru nad jin. as od asu litujeme, e nm nen znmo to sprvn magick slovo, kter vechny odpadky pevel do bytu jejich pvodce. To by teprve byla jzda!

Vodopdy

Slunen paprsky pronikaj kilovmi kapkami. Duhov prozen a zpnn se divok ka vrh do propasti asu a vodn t횝 lemuje ten nepokoiteln a ctyhodn vodopd jako pzran zvoj

Mon je to pli poetick vod, ale kdy se lovk ocitne ped Obrovskm vodopdem, proti dlouhmu, fascinujcmu a divokmu ivlu, asto nev, jak jinak vyjdit sv pocity. Studenovodsk vodopdy ve mn zanechaly velk dojem. Je to nco, co muste vidt, nejlpe rno, kdy slunce vytv z neho tak vednho, jako je voda, nevedn modrozelenobl obraz. Tehdy a prv tehdy se dokou zmnit v zzrak zelench a modrch svtel, v pohlazen tpytiv vodn tt. Tehdy jejich chu pipomn snh a led a volnost mrazivho nebe na hbetech hor.

Studenovodsk vodopdy je zkrtka teba vidt zrna nebo alespo v asnm dopoledni

zniv voda

Studenovodsk vodopdy maj jet jednu zvltnost. Proud v nich zniv voda, tedy voda, kter chutn vjimen dobe a zvltn, ale po prvnm douku netoute po niem jinm, ne abyste se napili znovu. (Jet, e se tam nemotaj obchodnci, protoe by pak mohli tu vodu odvdt potrubm a prodvat ji jako "Skvlou tatranskou kyselku) I na takovmto mst se bohuel vyskytuj takyturisti (viz Obyvatel tatranskch chodnkov) a tak i v t krsn vod mete najt nedopalky a lahve. Je to hrza.

Co dodat na zvr? Pokud se vm poda navtvit Studenovodsk vodopdy nechte si na n v srdci vzpomnku. Na fotkch to nikdy nebude takov, jako ve skutenosti.

Iva

Kdy bagr, tak na kopci

Kdosi moudr kdysi poznamenal: Kdy lo tak na kopci! Nkte lenov na rodiny jsou navc vyhleni svmi sny o peprav lutho bagru do Hradce Krlov. Pi letonm pobytu v Tatrch se oba vroky propojily. Take tm kamkoli jsme doli, bylo nm najti vrcholek a na nm bagr (lut). V lesch, kde se t v rmci dozvuku polom a krovcov kalamity, no prosm, tam to lovk jet pochop. Ale pro ten stroj na vrcholku Soliska (a jak ho tam dopravili? po stech rozmontovan a lanovkou?) Kolem Smokovc se bagry pmo rojily na louce, na strnch, v kdysi lesnch o blzkm okol ndra nemluv.

Ale bagr na hbitov, to u ns zarazilo a npis u potoka za kostelem tu nebagrovat! nm pivedl na mysl ty nejdivoej fantazie. Pod masivem Gerlachu u Sliezskho domu byla pouze lut rolba, ale stejn si myslm, e kdybychom se dostali na vrcholek Lomnickho ttu, dost mon by tam na ns nco lut zamrkalo?!

TTT (tajemstv tatranskho timovn)

V Tatrch u jsme byli nkolikrt a vdy jsme bojovali s rozcestnky a jejich asovm znaenm. Na jednu stranu to m logiku. Nem smysl udvat kilometr, kdy mnohem vc ne na dlce trasy zle na tom, kterm smrem j jdete a v jak fzi cesty (i t osobn a ivotn) jste.

Kdysi (tj. zamlada) ukazovaly rozcestnky asy pevn zbyten dlouh. V dal fzi se shodovaly s relnm chodeckm asem, potom u se shodovaly jen pi cest dol a pak u ns zaali pedbhat rzn letit krakonoov (v posledn fzi i krakonoky) obma smry. (Navc pibyla tentokrt zt psychick v podob pobzen mrn stvkujcho dtte nebo vnitnho boje s tm, zda sbrat houby nebo pokraovat ve stoupn.)

Zkrtka nkolik dn jsme si tradin kladli otzku, jak asi vypad takov tatransk normochodec, podle kterho se ty rozcestnky kalibruj. Rozlutn se dostavilo neekan asi pt den pobytu, kdy se nm pi prku do kopce hustm detm podailo jednak se uhonit, jednak promoit a jednak pekonat as rozcestnk.

Konen jsme na to pili. Tatransk normochodec je trnovan turista, prchajc ped nepzn poas v zdech.

P.S. Ale od toho dne ty asy vcelku souhlasily, take teba to chce jenom zvyk.

Cizinci aneb o jazycch

Pobytu v horch se d vyut k ledasemu. V ppad hor populrnch teba ke studiu jazyk. Tak Iva po tdnu rozvinula nejen zklady sv sloventiny, ale byla u schopna rozeznat pomrn pesn nkolik slov a pozdrav. Tu a tam dokonce odliila nmeck rozhovor, ale s maartinou jsme dopadli h. Maartinu typovala vdy, kdy jsme nerozumli vbec niemu.

A pak, e hory rozvjej jen tlesnou zdatnost?!

Tatransk fauna a flra

Vichice zmnila podobu Tater, jak je nosme v sob, v mnoha ohledech. Nechci te pipomnat vykcen strn a ohoel kmeny na pozad podzimn ladnch trav. Sp nememe pehldnout, jak krajina pijala nov podoby stepn a tundrov. Paezy zarostl v dlouhch vlasech stepnch trav, miliony fialovch odstn vrbky zkolist (vzpomnme na Finsko, kter se touto cestou vrtilo do naich vzpomnek). Trsy hoc najednou vystupuj njak vraznji a nepehldnuteln. tdr srpen skt adu dtskch poten od jahod pes maliny, borvky a po brusinky, o houbch nemluv. Ze zmizelho smrkovho lesa najednou mnohem vraznji vystupuj ostrvky peivch strom, kter si lovk dve ani neuvdomoval vzdun bezov tanenice, dstojn modny, do krvava zardl jeabiny a drobn prstky jedno dvouletch nletovch devin.

Z fauny jsme, pravda, kdy nepotm hotelov mravence, nejvce zahldali ptactvo a jednou - dvakrt veverku, z kamzk zbyla jen statistika poslednch peivch v tatranskch dolinch.

Ale nemli bychom zapomenout na svit byli dva, v lidsk velikosti a plyovm boru a chodili zvt na tatransk kulturn lto.

Dodatek o bodech a idich

Nkter domc samozejmosti lovk obas ocen a tam, kde je nem. Podobn jsme a v blzkm zahrani ocenili bodov systm na silnicch. Smokovec nen zrovna nejvt msto a podln jm prochz velmi frekventovan silnice. A chce lovk kamkoli, nutn ji mus pejt. Za dobu naeho pobytu nm na znaenm pechodu dalo dvakrt pednost auto s polskou znakou, jednou Nmci, opakovan ei a jen velmi velmi zdka auta slovensk

Galerie

Kliknutím se náhled zvětší.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
Iva, Jirka a Iva, 18.9.2006, aktualizovno 16.10.2006