A na cest pozn lovk, co je doma

Ohniv ostrov Lanzarote - 2007

Motto:
el zahradnk do zahrady s hadic, s hadic
Neml vbec dnou konev kropic, kropic
el zahradnk do zahrady s motykou, s motykou
Vykopal tam opuncii velikou, velikou
Nebyla to opuncie, byl to fk, byl to fk
A ten pn byl jen kanrsk zahradnk, zahradnk

Ostrovy

Daleko v moi, kdy plujete hluboko na jih a pak jet trochu na zpad, le pr pohdkov ostrovy. Pod je tam teplo a sluneno, as m svj krok velmi dstojn a zvolna. Nad obzorem se zvedaj malebn sopen vrcholky, pod vodou je rovn na co pohledt. A pod je tam vcemn jaro a klidno a odpoivno. Byli jsme zvdav, a proto jsme si vybrali za cl rodinn dovolen prv tyhle ostrovy, kter se jmenuj (alespo v naem jazyce to tak vypad) podle opeenc, kter tam ale rozhodn nenajdete. Pravda, roli hrlo i pn nejmladho lena rodiny a jeho nkolikalet tvrzen, e pokud nm bude, pak nejspe geologem.

Pokud mte chu, sdlejte s nmi tu trochu zitk, kter jsme si v kufru (i v srdci) propaovali cestou dom.

Flkac dovolen, to je dina!

Na dovolenou jsme se dlouho a hodn tili. Mla bt flkac dovolen tj. asi po pti letech jsme mli celch 14 dn na to bt vichni spolu, nikam nespchat a jenom tak si uvat asu a sebe navzjem. Tak tohle platilo a do druhho dne na dovolen, pak jsme se jali zkoumat, jak e vletov monosti nm ostrov dovoluje. Okruh ostrovem? Zajist! Sopen rezervace? No, to je nutnost! Treking sopenou oblast? Odolejte tomu. Sousedn ostrvek? Ale jist, ten pece jet vbec neznme! Tady kousek je Playa Mujeres to pece nevynechme. No a nedojt si pky vychutnat vchod slunce na Roja Montaa, to by byl hch! A tak to pokraovalo a narstalo

Nakonec jsme pece jenom nkter dny nevstvali za tmy a obas byli i cel plden jen tak u baznu. Ale tch dn, kdy jsme vstvali za tmy a Iva se budila s hluboce proctnm protestnm vkikem: Nen rno!, bylo i tak docela dost.

Na druh stran se nm zdlo, e jsme na mst mnohem dle a pes podrky vlastnch bot ho znme o nco vce. Inu, flkac dovolen to je dina.

O jinakostech neekanch

Pi pobytu jinde (ne doma) jest radno si vmati odlinost a jinakost. Nkter jsou osvujc, jin kurizn a nkter dokonce pkn matouc. Tak i tentokrt. Asi druh den pobytu pi lnm pobytu u baznu mnou najednou cosi trhlo. Vlak a tady na ostrov! Nikde kolem jsme pece nevidli koleje. Pesto tady byl onen zvuk zas a znova se sob vlastn typickou nalhavost. Houkn se neslo do daleka jako ozvny nad trat v szavskch dolch.

Teprve po vstupu do prvnho patra na terasu recepce jsme tajemstv rozlutili. To houkala v nedalekm pstavu lo. Pravda, o poznn vt ne vechny zmnn vlaky, a se zvukem tak dvrn znmm. Nkolikrt denn zajiovala kyvadlovou dopravu na sousedn ostrov. A stejn jako podle dobrch vlak se podle n daly prakticky naizovat hodinky.

Tk ivot kanrskho zahradnka

Na Kanrskch ostrovech jsme nebyli poprv a u ped lety, kdy bylo Ive asi 4 roky, vznikla ve uveden pse. U tehdy ns fascinovalo sil udret na pln suchm mst skoro prav anglick trvnk, relativn uzaven ekosystm odpadov vody a hadic v kdejakm trkovm zhonu. (To jsme jet netuili, jak brzo budeme, dky globlnmu oteplovn, naret na podobn systmy i doma!)

V mst, kde jsme bydleli, bylo mono pozorovat tak nelehk ivota bh mnoha lid, kte zajiuj turistovo pohodl. A zahradnci k nim rozhodn pat. Takov typick kanrsk zahradnk rno vezme koleko, nalo ho krumpem, sbjekou, pilou, motykou, klubkem hadic o rznm prmru, spojovacm materilem a vdskmi hrbmi. Pot vyraz k nejblimu trvnku. Lanzarotskou variantu trvnku pedstavuje pravn zhonek z ern a erven nadrobno drcen lvy, sem tam zdoben ornamenty z drobnch blch kamnk.,

Zahradnk se zastav, zamysl a pak pone zhon obnovovat. Nejprve peliv vytrh vechnu neorganizovan vyrstajc zele. Pak pilou poee perostl kvty, vtve atp. (Nemohu se zbavit dojmu, e pli bujn zele v tom kraji jeho obyvatele siln znekliduje.) Pak vezme podle povahy pdy krump nebo sbjeku a vytvo dostaten hlubokou jmu pro novou rostlinu. Tuto pot zasad, obmot novou ppojkou hadice, kterou bleskurychle napoj, zahrne drcenou lvou a vsledek pak lskypln uhlad vdskmi hrbmi (pvodn urench na list a trvnky).

Utrmcen prac trv pak poledn siestu hovorem spolen s nkolika kolegy, z nich vichni vynikaj v umn vytvarovat sv tlo pesn do podoby miniaturnho stnu kaktusu, nkolika proutk ibiku i jin nepli stnutvorn rostliny. Odpoledne pak pokrauje ve sv bohulib innosti. A dal den znovu a tak dle a pod dokola.

Baznov zaklna

K tomu, aby bylo turistovi blaze, je teba mnoha vc a lid. A protoe na letn dovolenou a do teplch kraj se jezd hodn za vodou, pat k vybaven standardnho hotelu i bazn a s nm i baznov zaklna.

Baznov zaklna je lovk, jen po zpsobu Sapkowskho hubitel velikch potvor a relikt chaosu, provd tot jen v hotelovm prosted. Za rannho kuropn zpravidla jet ped devtou hodinou nastoup do ternu vyzbrojen dlouhou ty, hadic (jak jinak) a skou. Pot dlouze provd tajemn rituln pohyby, kter si pranic nezadaj s dovednost amana i domorodho obtnka na nkterm z kanibalskch ostrov. dajn sice tou skou lov a hadic vysv neistoty z baznu, ale my vme sv. Evidentn se jedn o tajemn obad zakvn vody, kdy se zaklna sna pimt vodu, aby byla ist, pestoe se v n mchaj nakrmovan turist, kdejak chbra z okolnch rostlin, jemn prach z lvovch trvnk atd. Usiluje o to, aby se turistm voda nezdla studen, aby se v n nikdo neutopil, aby sem chtli pijet zase a vbec. Kdov zda se nejedn v podstat o dvn posvtn tanec zdejch domorodc, kter peil do dnench dob maskovan jako uiten innost.

nci, uklzei, recepn a sktkov domc

Kad zazen uren pro nicnedln a zahlen turist vyaduje prci mnoha a mnoha viditelnch i neviditelnch rukou, kter to nicnedln zajiuj. Nkter jsme vidli na nohou doslova od rna do veera, a to si u toho obas stihly i tanit. Jin znme jen zpovzdl. Tak teba pondln pan uklzeka stlala pehoz pes postel jinak ne ta tern a steden skldala non koili do pravnho vje. (Zajmav je i to, jak uklzec sluba vyvolv obrann ensk reflex: Aha, pijdou nm uklidit  to musm ten n provozn binec trochu zminimalizovat!)

Touto cestou chceme podkovat a vzdt hold prci vech tch, kte se starali o nae blaho, uklzeli a stlali nm, vaili dobrtky a vbec.

Permanentn rozpracovanost

Kdy u se jednou vydvme do cizch kraj, bav ns vmat si mstnch odlinost a specifik. Ostatn, pro jinak cestovat, e? Lanzarotskou zvltnost jsme potkvali asto, i kdy mon lo o zvltnost danho ronho obdob a nikoli vrcholn turistick sezny. Jedn se o jakousi permanentn rozpracovanost. Rno zan den namsto vitoen ptactva zvoniv zvuk sbjeek. Veer kon, kdy se mal lut bagky uhnzd na mstech, kde budou do rna nejmn peket, a jejich idii odejdou dom.

V mst, kde bydlme, zan den prce zahradnk a dladi. Cel arel se pomalu dld zmkovou dlabou namsto pvodnch betonovch cestiek. Jene se tak dje jaksi provizorn a nakvap zrove. Take jest se nadti, e po dovydldn bude nutno tot opakovat poznovu. Permanentn rozpracovan jsou tak silnice, zhony i vtina staveb, kter mjme. Mon je to tm, e jin poas takov vci dovoluje, mon to souvis se zdej letorou. Mon se jedn o rafinovan program na podporu zamstnanosti. Vechno psob dojmem jaksi prozatm a doasn instalovanch vc, kter ale zato pod rostou a mn se. Jsou ve vvinu.

Konference jako nrodn rys chovn

A jsme putovali kamkoli a setkvali se s jakmikoli zstupci peujcch profes, nemohli jsme si nevimnout mal mstn zvltnosti. Pracovn jsme to nazvali konference. Kdekoli se cokoli stal vyhbaly se dva autobusy, ekalo se na lo, bylo teba vyzvednout turisty z hotelu, dali jsme atypickou slubu, zeptali se na poas atp., vypukla okamit konference. Bylo to nco mezi folklrnm hnutm a nakalivou chorobou. Na potku dva a pak adou geometrickou narstajc poet lid se jal dramaticky gestikulovat, vytvet vmluvn oblieje a temperamentn se dohadovat. Se svmi esti a pl panlskmi slovy netum pesn o em, ale vypadalo to opravdu impozantn (kam se hrabou vdeck kongresy!).

Vrcholem zitku byla konference dladi se zahradnky o tom, kudy vst zavlaovac hadice pod nov dldnou cestikou (ne snad e by bylo vce ne jedna monost). A jednou jsem si dovolila podat nka o chybjc sbraku k polvce. Omluvil se, usml a vyrazil ke kuchyni, kde del dobu setrval (patrn v drun konferenci). Kdo se zajm o lidi, uije si!

Jak se chod lvovou rezervac

Motto:
J mm v lev bot tunu lvy, tunu lvy
Taky v prav bot kou lvu mm

Tato melodie nm vrazn pomhala zvednout nladu pi p te lvovou rezervac. Tuhle akci jsme objevili po pjezdu a s velkou radost se do n vrhli. Ono je sice krsn projet autobusem magickm mstem zvanm Timanfaya, ale zjemc o tot je u dnes tolik, e zmizel ten zvltn pocit bt s krajinou sm v tichm souznn. To je pak teba prolapat, co jen lze a nejlpe vlastnmi podrkami a vbec. Vlet v mal skupin cca 10 lid 4 jazyk vypadal slibn. N prvodce byl sympatick sportovec s pehledem o svt, vldnouc neuvitelnm mnostvm jazyk, i vyrazili jsme vcelku svm tempem. (V duchu mi napadalo, proboha jak pjdeme ti hodiny tch avizovanch jen 6 km.

Cesta byla zajmav, vetn geografickho a geologickho vkladu, ochutnvky divokch fk, hledn olivn, seznmen s au-au lvou a zkratkou geologickm zlomem pmo na Nov Zland. (Taky ns pobavilo, v kolika jazycch se ekne lva lva, a n prvodce se nauil nov esk slovo komn.) Nicmn as vce ne odpovdal, nebo v lv se chod blb (podobn jako v hlubokm snhu, kve nebo hodn vivnm jlovitm blt). Na nejbli kopec jsme se krbali docela dlouho a pracn. A nevm jak ostatn, ale my jsme si pitom docela slun splili kolena zezadu, co byla zcela nov dovolenkov trofej. Vtina z ns tak propaovala z rezervace zakzan kamenn suvenry, nikoli vlastn vinou, anbr v botch.

Ale na vrcholu bylo ticho a klid a barvy a tvary kamen a nepravdpodobnch okolnch hor a kopc. A samota tak hlubok, e si ns na dlku piletl prohldnout (snad) sokol. A my jsme se dotkali zem pokorn, opravdovji a hloubji ne kdy jindy.

P.S.

Lva obas vypad jako zoran pole ped zatkem stavby nebo motykou okopan zhon, jene z hlu pohledu mravence. Tu a tam jsou v n puche, bubliny, komny a tunely. A obas pipomn v ase zastaven proud stedn divok vody. Mt v t chvli s sebou zavilho vodka pak pin rzn povyraen typu: kudy by se dal jet proud mezi tmi dvma kopci, jak kontrovat a kde si hldat nklon?!

Ekoostrovy

Neijeme nijak vrazn zelen, ale peci jenom ns zajm i to, jak mstn zachzej se svm prostedm. Hlsme tedy pro zjemce, e Lanzarote docela dobe pracuje s tm, eho m nadbytek. Skoro vude uvidte njak ten solrn panel a nen nouze ani o mal vtrn elektrrny (tak na jeden a tyi rodinn domky, koda, e tuhle velikost u ns doma zatm nevedou). Postrdali jsme vak bolestn zejmna pi spoust odpadu produkovanho hotely a ubytovacmi zazenmi veho druhu koe i popelnice na tdn odpad

Proklet mobilu

Pokud chce lovk zat neruenou dovolenou, m dv monosti: zapomenout mobiln telefon doma, nebo ho vypnout a jet navrch zamknout do trezoru. Mme toti to tst, e si neodkladn zleitosti vimnou, kdy si chce lovk odpoinout a v tu rnu se zanou pipomnat. Jeden kolega nap. zsadn vol, kdy balancujeme na horskm hebenu, prodrme se mlhou tak hustou, e nevidme ani na vlastn konetiny, visme na etzu v horskm sedle nebo se tme kamsi dol snhovou stnou. (Letos o dovolen nevolal, bylo nm to divn jen do t doby, dokud jsme se nedozvdli, e byl na kole v Himaljch.)
Na p lvov te jsme si uili tuto slast pozorovatelsky z druh strany (maje sami mobil vypnut a jet zaven v hotelovm trezoru). Chudk prvodce a spoluprovozn cestovky si neodpoinul. Co chvli mu nkdo nco chtl a ehosi se mobilem doadoval, cosi mnil a nco jinho organizoval

Tu nedli po rnu

Frflajc dcera mla zrovna obdob nen rno! a nechtlo se j jt na mstn vulkn shldnout svtn. Tak jsme vyrazili sami. Nebylo tam ped svtnm jet moc runo. A na vrcholku jsme potkali jen malouko lid, ale ta skladba: my normln vychzkov obleen, pn v triku a kraasech (mstn), kter tam na vrku venil svho psa a dvojice jdouc na tko s pohorkami a trekovmi hlkami. Inu, ivot je pestr!

Graciosa aneb o relativit pvabu

Kousek od Lanzarote na sever se nalz Pvabn ostrov. Doslova La Graciosa ili esky pvabn. Je to tak blzko, e prlivu mezi ostrovy (cca 2 km e) mstn pezdvaj eka (el Rio). Dle povahy soud je to eka spe divok a kapitn lodi i cestujc si toho s patinm jeenm radostn uvali.

Graciosa dostala jmno podle toho, e je krsn. Kdyby pro nic jinho nestlo za to cestovat, pak pro ono uvdomn toho, co doma mme a pro oi nevidme. Vdycky po nvratu se mi zd, e ijeme v krsn bujn a zelen zemi. Pravda na Graciose je na co se dvat. Mstn kostel oplv mnostvm rybskch motiv od tvaru olte, pes kropenky a po kazatelnu. A mstn ple rozhodn stoj za hch.

Mimochodem poprv se tady kdosi zajmal, co e to mme na triku za symbol. Ptala se mlad prodavaka a autorka perk s keltskmi mj. motivy. Nicmn po vkladu, e jde o pee univerzity jakhosi Karla v njak Praze, jej zjem ochladl.

Heslo Manrique

Csar Manrique je ten pn, ktermu se na Lanzarote nevyhnete. Do jist mry zde me za vechno. Za styl architektury (nzk blo-modr i blo-zelen a tuln), za spoustu soch pevn napl mobilnch (kter se nm moc nelbily), za to, e tu stoj jen jeden vkov hotel (okliv), kter postavili, kdy se C. M. na njakou dobu z ostrova vzdlil, za vzory na ltkch (vpravd jin) a za ndhern vymylenou nepravdpodobnou jeskynn soustavu Jameos de Aqua. To se spustte lvou pod zem, kdy je vy pliv, pebrodte kolem jezrka, dojdete si na WC s naprosto nepravdpodobnm vhledem do krasov oblasti a doputujete k naprosto karibsky vyhlejcmu tropickmu baznu, za kterm se mimochodem skrv krasov koncertn sl. To ve korunujete pobytem v Casa de los volcanos, kde se podvte, jak e budou pevniny na Zemi vypadat za bratru njakch tch 200  300 milin let.

Moravsk sklpek na kanrsk zpsob

1) nen zahlouben, ale postaven nahoe,
2) nem kolem zelen vinice s kolky, nbr cosi na zpsob mravkolvch trycht v ern lv, kde se pstuje rva (lokln se odliuj nkte pstitel tm, e maj ty trychte hranat),
3) von vnem na dlku, ale jinak.

Zdej vno pipomn trochu ty drsnosrst ale proslunn lvov trychte s ochrannmi zdkami proti vtru. Je siln a dobr, i kdy deov vlhy moc nepobralo (pr snad v zim to je zdej jaro).

P.S.

Jeden zdej d隝 jsme ale nakonec peci jenom zaili. posledn veer na poest naeho odjezdu zejm zaprelo. Spadlo asi 8 kapek na metr tveren. Dky za tu poctu!

Kliknutím se náhled zvětší.
Iva a Jirka, 26.10.2007, doplnn 15.11.2007 a 17.12.2007