A na cest pozn lovk, co je doma

Kypr tisce tv aneb za pan Margitou cesta dlouh

A mme rdi ecky mluvc zem, Kypru jsme se doposud, spe nedopatenm, vyhbali. Snad, e nemme rdi zem s okupovanmi znami (68. se nezapomn snadno), snad spe z neznalosti nebo nhodou. Letos byl ale nron podzim a dovolenou jsme potebovali jet mnohem vce ne onu povstnou NaCl. Vci jsme vyizovali opravdu hodn na posledn chvli a tak shodou dlch okolnost a pznivch zjezdovch slev jsme dopadli (to tedy hodn kivdm kapitnovi naeho letadla, protoe pistval lehoulince a hladce, e jsme si mlem ani nevimli) v druh plce jna na jihozpadnm pobe Kypru.

U kdy jsme sondovali msto pobytu, chtli jsme klidnj oblast, blzko k moi (nkte lenci v na rodin si toti rdi chod zaplavat rno ped sndan), dostupn internet (bohuel dovolenou lo zorganizovat jen za cenu prce s sebou). Jako pohodln lid jsme dali pednost polopenzi a taky jsme chtli pijateln pohodl za pijatelnou cenu. Vybrali jsme si tedy jeden takov 10 denn pobyt a sondovali pedbn recenze na netu. U v tchto reflexch ns zaujala tm mytick postava recepn pan Margity, kter je mil pjemn a neuviteln a navrch zad ve, co lze a jet o trochu navc potom.

Take jsme vlastn vyjeli na dovolenou, ale taky za pan Margitou, kter se tak nevdomky stala patronkou na cesty, a nae oekvn byla vrchovat naplnna a realita je asto i pedila.

Kypr idisk

Tohle nelze pehldnout, jen co lovk opust letitn halu. Mimochodem, byli jsme jednmi z poslednch, kdo pistvali a startovali z tzv. tyicetidennho letit. Nemylte se, to nen prmrn dlka zpodn, to je as, za kter to letit postavili po zboru severu zem Tureckem. Pr dn po naem odjezdu se otevralo letit, resp. odbavovac budova, zcela nov.

Kypr m letitou tradici britsk kolonie (pronajat pvodn od Osmansk e); tato tradice se pak hmatateln projevuje jzdou na silnici vlevo. U! Dlalo mi to pote u v Londn, nato tady. Pro ns to m za nsledek, e zpravidla ekme na autobusov zastvce v opanm smru, pi nastupovn se hrneme na sedadlo idie a pi pechzen ve snaze nebt potupn pejet na placiku si polohlasn opakujeme: Rozhldnout doprava nejdv, doleva a potom!.

Kypan jsou natst lid inteligentn a na podobn problmy (v zemi, kde je vc turist ne mstnch) zvykl, tak kolem cest umstili cedule DRIVE LEFT a jako prevenci oznaili i SPZ. Mstn jsou vpedu bl, vzadu lutav. Ale pokud uvidte auto s ervenou znakou, znamen to automobil z pjovny, tedy asto s cizincem za volantem, ergo kladvko bacha na nj, me se na silnici chovat divn! Napklad na kruhovm objezdu jet proti smru hodinovch ruiek, jak je zvykl. A asi to docela funguje, nehodu jsme prakticky nezahldli

Kypr nrodn a nadnrodn

Kypert ekov jsou, jako ostatn tm vichni ekov, velc vlastenci. Proili stalet v odporu proti Turkm (a ped tm pirtm, manm a Fnianm, Peranm a bhvkomu dalmu) a tady na Kypru pociuj jejich nadvldu (v u vce ne 30 let okupovan severn sti zem) sten dodnes. A tak jsou na sebe a svj stt celkem oprvnn hrd. Co se projevuje teba i tm, e eck a Kypersk vlajky vis na kad veejn (a kdejak soukrom) budov.

Pokud se ovem pohybujete v turistickch oblastech, moc skutench ek nepotkte. Slun monost vdlku pithla gastarbeitery ze znan sti Evropy (zvlt stedn a vchodn), o sti Asie a Afriky nemluv. A tak napklad prodavaka v krmku se sice s vmi bav anglicky, ale potat zane rusky a nakonec z n (na dotaz) vyleze, e je z Gruzie. nci v hotelu to je sbrka jako z pod Babylonsk ve, Kypan jsou jen ti hlavn (a zejm stl, ostatn jsou nejsp seznn pracovnci). V ostatnch slubch je tomu nejinak. Pomrn poetn esko-slovensk komunita, Polci, Rusov

Kypr pravoslavn

Pro ns echy, notorick neznabohy, to me psobit trochu nezvykle. Ale jin kraj Na Kypru je pro rodil kypersk eky pravoslav samozejmou povinnost a Crkev je pro n nevlivnj a nejdleitj instituc. Povinnou vukou nboenstv ve kole a kadotdennmi nvtvami kostela ponaje a praktickou nemonost civilnho satku kone. e prvm prezidentem se stal arcibiskup, nen nhoda, ale ilustrace skutenho stavu. A by si jeden obas kal, zda stt funguje dky crkvi nebo naopak.

Vnjm projevem tto skutenosti je pomrn velk mnostv kostel, kapl a jinch crkevnch staveb a to i novch nebo ve vstavb. Pitom pozoruhodn je, e nov kostely dsledn kopruj starobyl styl romnsk baziliky, po dokonen fasdy nezasvcen nepozn, zda se jedn o budovu novou, nebo starou nkolik stalet. Ve srovnn s crkevn architekturou jinde v Evrop je to docela rozdl. Jako pln protipl pak psob teba kostely na protestantskm Islandu a v dalch severskch zemch, kde jsou asto velmi originlnm a nespoutanm umleckm dlem a vizitkou architekt.

Byli jsme na nvtv jednoho z nejznmjch kyperskch klter. Byl opravdu ndhern, by na n stzliv stedoevropsk vkus trochu pezlacen a pezdoben. Obdivovali jsme nstnn malby, vyezvan dvee i vyven modely lod. Hlavn klter nepsobil jako muzeum nebo turistick atrakce, ale jako msto, kde se opravdu schzej lid kvli Bohu i sob samm. Pichzeli s modlitbou, pro poehnn, pinesli dt ke ktu. Vra na Kypru opravdu ije.

Kypr svatebn

Piede prvn den do hotelu, vidli jsme v zahrad slavnostn blmi fbory vyzdoben zahradn altnek s nkolika stoly okolo. Tady bude svatba, pochopili jsme okamit. Takov stedn velk stoly byly nachystny pro njakch 30 host

A po vkladu agiln prvodkyn na jednom zjezdu jsme pochopili, e to musela bt svatba cizinc. Kypert ekov si podobnou udlost pedstavuj jinak neju rodina t nkolik destek (ale sp set) host a poet pozvanch ptel a znmch jde do tisc. Chvli jsme pemleli, jestli se svatebn hostina podv v letitn hale, ne se nm dostalo zpesujc informace povinnost takovho pozvanho hosta (krom dvou a t set len skuten nejbli rodiny) je pedat svatebn dar (oblku s penzi), strun popt, pohovoit, smlsnout si na malm pohotn a vypadnout, aby nezdroval frontu. Z vybranch penz se pak nejen pokryj nklady na svatbu samu, ale tak na vybaven domcnosti a ostatn investice, nezbytn k rozjezdu samostatnho ivota.

astn novomanel jsou v balku, chtlo by se ct. Jene krtce pot dostanou pozvn na svatbu nkoho jinho, dal vkend nov a tak dl. Zbytek ivota budou zvni na svatby a budou to oni, kdo pedaj dar, rychle popej a vypadnou. Bilance se zan obracet.

K emu je to tedy dobr? Je to vlastn originln systm vzjemn vpomoci, rozloen rizika a bezronho vrovn v jednom. Banky se mohou jt vycpat, v soutu to toti vychz levnji a efektivnji, ne jejich sluby. Navc se tak podporuje jak generan soudrnost tak i porodnost ve spolenosti.

A to jsme jet vynechali systm kmotrovstv, kter je podobn a taky podobn nkladn. A taky nen dobr zapomenout na to, e mte-li dceru, je dobr ji vybavit do manelstv njakm bytem, kdy u ne pmo domem a syna pro zmnu automobilem. (Ale na druh stran Vai potomci maj anci tot vyenit i vyvdat.) Nron, e?!

Kypr marketingov

Kypr ije z turistickho ruchu. Tomu je pizpsobeno ve to komu se pidluje a nepidluje voda v obdob sucha, to e se otvraj obchody s koichy v zemi, kde bv i + 40 C, to ke komu jsou mstn vstcn a mil a u si o tom mysl cokoli. Hotel, kde jsme pobvali, tak nap. provozuje vrnostn program pro hosty s opakovanm pobytem. Pod se speciln veee fotografie z n (stejn jako z hotelovch svateb) jsou vyveny ve vstupn hale. Rozdlej se drobn drky; personl si s vmi povd, kdy jen tak bloumte zahradou, abyste nebyli oputni a vbec. Nm se tak dovolen do jist mry pipomnala jet nkolik msc dky opakovan zaslanm pnm k narozeninm, Novmu roku atp.

No, vichni vme, e je to jen promylen marketing, ale v dob uspchan, kdy na sebe nemaj as ani ti nejbli je to stejn docela mil, ne?!

Kypr zemtesn

Bt na dovolen ve Stedomo, znamen dostat se na pole tektonicky ilch zemskch sil. Take ns moc nepekvapilo, e jedno z prvnch varovn, kter jsme v paprech na pokoji nastudovali, byly pokyny o tom, co dlat v ppad zemtesen.

Nsledn jsme objevili preventivn opaten proti prase chipce, ale k naemu poten v obou ppadech zstalo jen u teorie.

Naproti tomu, pokud jde o historii ostrova, o njak to zemtesen politicko mocensk v n opravdu nebyla nouze. Mon proto nm tam bylo docela dobe. Zem, kter le ve vhodn poloze (vhodn hlavn pro ty druh) maj asi njakou blzkou vnitn zkuenost.

Kypr turisticko-historick

Jako vtina ostrov ve Stedozemnm moi, i na Kypr m turistick prmysl zaveden jako jeden z hlavnch zdroj pjmu. Kdy velk st pvodnch hotelovch kapacit i pl zstala na okupovanm severu, byla v krtk dob vybudovna nov hotelov msta, i kdy teba ne tak bombastick jako Famagusta kdysi. Co je mimochodem vci spe ku prospchu.

Kypr nem jen krsn ple, ale i dost historickch pamtek, od pravkch pes msk, rann kesansk a po stle funkn pravoslavn kltery. Tedy lkadel a dvod pro nvtvu vce ne dost.

K tomu Kypan jsou, jak je u vech druh ek zvykem, dob obchodnci a pro keft ochotni udlat cokoliv. A tak teba na tomto horkm ostrov prodvaj koichy, protoe rusk klientela si na n potrp

Kypr ecko-tureck

e ekov a Turci se pli v lsce nemaj je dost veobecn znmo. Tento vztah m staletou historii vzjemnch ptek a dlouholet Tureck okupace. Od rozpadu Osmansk e ale u njak ten ptek uplynul a neptelstv vychladlo, by urit nedvra zstala. Trochu mi to pipomn echy a Nmce vtina ech, zejmna tch starch, m k Nmcm rezervovan vztah, ale kudlu na n nebere.

Na Kypru jsme si ale mohli shnout na emoce o njak to desetilet intenzivnj. Obansk vlka mezi Kypany eckho a tureckho pvodu a nsledn okupace severn sti ostrova Tureckem je stle v iv pamti, ostatn nen to ani 30 let jedna generace. Navc ta okupace stle trv, pestoe m formln podobu nezvisl Severokypersk republiky.

Vidli jsme, by jenom z dlky, oputn msto Famagusta. Vidli jsme mstn Kypany resp. Kypersk eky, jak o tomto mst, kdysi vstavn chloub ostrova dnes mst duch, mluv tm se slzou v oku. A vidli jsme vojky OSN, hldajc zelenou linii mezi severn a jin st ostrova.

A jak jsme (snad sprvn) pochopili, v mstnch lidech je stle ptomen pocit hokosti z toho, e jejich prvo na domovy, ze kterho byli mnoz vysthovni, bylo pominuto ve jmnu strategickch zjm velmoc. e spn kompromis v mezinrodn politice byl tak trochu na jejich kor. Co je zkuenost i nm blzk, sta si vzpomenout na udlosti naich djin, star nco pes 40 let.

Kypr pohansk

O zvltnostech kyperskho tm sttnho nboenstv jsme u psali jinde. Ale a je souasn pravoslavn crkev jak chce ptomn v ivotech svch oveek, hluboko pod n pror jet spousta hlubch tradic a jev.

Na uritch mstech asto v blzkosti chrm, klter a kapl tak potkte cosi, co jsme si pracovn pojmenovali jako stromy pn. Podle mstn vry (nebo povry), pokud na takov strom zavste njakou osobn vc a nco si pejete, mstu pslun svtec vm pome toto pn splnit. A tak jsou stromy hust obaleny podivnou smsic, ve kter dominuj paprov kapesnky, sem tam njak tky, ponoky a podobn drobn odvn soustky.

Pokud to jen trochu jde, sname se mstn zvyky nejen respektovat, ale tak se sem-tam pipojit. A tak na jednom strom vedle krsn kaple vis i nae obtina a pslun svat vyslechl nae pn. A e nejsme zdn trokai, pohrdli jsme paprovmi kapesnky (co je na takovm prefabriktu na jedno pouit osobnho?) a na strom zavsili kalhoty, kter s nmi (resp. na ns) procestovaly bhem asi 10 let mnoho kilometr a zem. Po svm definitivnm rozpadnut dostaly tento estn kol a jist tak dodnes hrd vlaj. A svat? A uke, co um, za takv dar by se mohl trochu pedvst.

Kypr vinn

Rud cypersk vno (pvodem tum z njak beletrie z doby cca Karla IV.) ns navnadilo a nae oekvn vztahujc se ke kyperskmu pit a vnu zvlt byla tedy vce ne vysok. Tm sp, e mme s eckmi vny dobr zkuenosti a na nedalekm ostrov Kos nm chutnalo i anonymi stoln vno, podvan v hotelu. Ale ediv je fantazie a it strom se zelen (nebo tak njak).

Vno je pro ns npojem svtenm a tak trochu obadnm, take ochutnvme jen stdm. Domc vna v hotelu byla vcelku chutn; mimodn zajmav bylo kupodivu jedno bl, produkovan dajn vslovn pro tento hotel na objednvku a nesouc jeho jmno.

Kdy ns tedy turistick okruh zavedl tak na ochutnvku vn do mstnho vyhlenho zvodu, byli jsme vpravd zvdavi. Msto samo bylo zajmav; star i nov sudy, kresby dotvejc atmosfru atp. A pak pila ochutnvka. ist mezi nmi byla spe zklamnm. Nabzenm vnm njak chybl charakter a osobitost. A tak jedin, co jsme si dovezli dom, byla kypersk specialita Comandaria (sladk dezertn vno vyrbn z hrozinek), kter je aspo zajmav svou neobvyklost. A mimo jin je prvnm vnem, u nho je historicky doloen jeho nzev (podle zde usazenho velen rytskho du Johanit).

Kliknutím se náhled zvětší.
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45
-46
-47
-48
Iva a Jirka, proito v jnu 2009, dno na web v prosinci 2009 a noru 2010