A na cest pozn lovk, co je doma

Jak jsem (ne)vidla Brazlii

J, dva kluci, jeden profesor a pan ze sponzorsk organizace Partners Czech jsme jeli do Brazlie na mezinrodn konferenci dt a mldee o ivotnm prosted. Z Brazlie jsem vak vidla celkem jenom jedno kolc centrum, kde jsme bydleli, letit, kousek botanick zahrady a hlavn msto.

Co nm to ten Kubek zaloil?

Hlavnm mstem Brazlie nen ani Rio de Janeiro ani Sao Paulo, ale msto nov (ped padesti lety zaloen) jmnem Brazlie (Brasilia). Zaloil ho oblben prezident s eskmi pedky Juscelino Kubitshek, aby vytvoil nov pleitosti na relativn zaostalm severu zem. Msto je opravdu architektonick skvost (dky Ronaldu Niemeyerovi), a jak ns nkolikrt ujistila prvodkyn: Vechno (tvar, poloha, vka budovy) tady se vm souvis.

Na m prvn dojmy zatoily u pi cest z letit. Vidla jsem jen spoustu panelk, kter se ani moc neliily od tch praskch. A neustle se opakujc schma: benznka, odboka, podjezd, zastvka, podchod, benznka Lid ekali na dopravu pokojn, a kdy se neveli do autobusu, pokali na dal. Nikde nebylo vidt dn obchod (i kdy pozdji jsme zjistili, e jsme kolem jednoho jeli), kolu, restauraci, nic.

Napsala jsem, e msto psob jako architektonick skvost. Jenome tento perfektn geometricky pesn vkvt modern architektury tak njak nepsob jako msto.

Nrodn a kulturn odlinosti

Pot, co ns v den pjezdu u po tvrt njak neznm lovk pozdravil a zeptal se ns, jak jsme mli let, zaalo m to tvt a ctila jsem se jako chladn odtait Evropan. Natst jsem si brzy zvykla, ale stejn, kdy ostatn zem si dlaly nstupy v jdeln s vlajkou a potleskem, proneli jsme (my skeptit ei) vty jako: tady se kvli potleskm lovk ani nenaj.

Krom toho se ovem nrodnostn ani kulturn problmy nevyskytly. Nikdy bych nevila, e Francouzi se skamard s Nmci, nebo e Gruznci a Rusov si budou sedat vedle sebe. Zkrtka dly se divy, protoe vech 48 zem spolu vzjemn vychzelo, a jestli mli astnci s nm problm, tak s louenm. koda, e to neme fungovat takhle normln i jindy a jinde ne na dtsk konferenci.

Ke komu mme blzko

Nae esk skupinka se skamardila s Novm Zlandem (hlavn s Novozlanankami) a s Neplem. Pemleli jsme, jestli je to tm, e jsme spe men zem, mme men delegaci (3-6 student) nebo e jsme mluvili anglicky jako hlavnm jazykem. Kadopdn, kdy jsme si pak sedli k jednomu stolu jet s Indonsankami a jednm Nmcem, zahalenm v Katalnsk vlajce, tak jsme se rzem pekolili na ptelskou a nepeslechnutelnou skupinku.

Neviditeln Indini

Ped odjezdem jsem byla vybavena instrukcemi ohledn nkupu suvenr, e njak domorod indinsk vzory, obrzky nebo vtvory by byly nejdanj. Jenome to jsme nikdo netuili, e v Brazlii maj k ptomnosti Indin asi takov pstup jako my k sousedovi patn povsti. Prost je tam taj a dn suvenr, kniha nebo cokoliv na toto tma se pro jistotu nevyskytuje. Nevm jak je tomu v Amazonskch oblastech, ale tady jsem Indiny vidla akort protestujc na nmst. Shodou okolnost jsme mli zvren program pobl nich.

Letit

Velkou st asu jsem strvila v letadlech rznch typ (pes ocensk letadla jsou fakt super! - vbr ze dvou jdel, obrazovka v sedadle ped vmi, poltek a fleeceov deka) a tak na letitch.

Musm ct, e Ruzyn mi te pijde mnohem hez, pehlednj a srozumitelnj. Naopak letit v Lisabonu by se dalo oznait jako sto jarnch kilometr, protoe z konce na zatek vede dlouh jednosmrn chodba, ze kter m lovk pocit, e nikdy neskon.

Problm je v tom, e pi letech mimo kontinent se mus prochzet dal pasovou kontrolou. Za n ovem nen vbec nic, krom jedn zaven (tedy aspo v 11 veer) restaurace. Chtli jsme si koupit nco k jdlu v obchodech v tranzitu, tak jsme za jeden veer proli kontrolou asi tikrt, a chudci ednci museli mt z tch divnch ech dost zvltn pocit. My jsme zase zskali pocit, e lovk, kter se neiv bonbonirami, parfmy a alkoholem, m na letiti dost tk ivot.

Tmata konference

O em vlastn konference byla? Njak bych to pod thou zitk vytsnila.

Hlavnm programem bylo sestavovn prohlen o akcch, za kter si bereme zodpovdnost. Samozejm tch, kter se vztahuj k ekologii. Bohuel v prbhu tohoto sestavovn (ve skupinch po kontinentech a po jazycch) se mi zdlo, e se oml pod tot dokoleka. Vslednou formu si pak vzala na starost dvanctilenn interkontinentln skupina, kter se podailo sestavit dokument bez tchto opakovn.

Jednou byla i debata s odbornky, ta se ale kvli zdren s tlumonky zpozdila, take na n nakonec nezbylo mnoho asu.

Filtry a spol.

Podle m nejpnosnj st byly workshopy (dlny), kter probhaly posledn dva dny. My jsme se zastnili workshopu o vod a jejm vyuvnm.

Prvn den jsme se (opt rozdleni podle jazyk na anglicky, panlsky a francouzsky mluvc) formou rznch her i debat vnovali problematice vody a jejho zneiovn. V na skupin se seli obyvatel zem, kde je voda vzcn (Palestina, Indie) i ze zem, kde se obas vodou pltv (my).

Druh den jsme si vysvtlily teorii biologickho filtru na odpadn vodu (nasad se tam rostlinky smv!) a prohldli jsme si ho, jak funguje v praxi. Pot jsme zhotovovali jeho model na ztej pehldku. Pi tom jsme si uili mnoho zbavy, a u pi roztloukn kamen (kad si pjil kladvko a pr si rozbil), nebo pi loven rybiek (dali jsme je tam na ukzku istoty filtrovan vody). Zvrem jsme dlali rzn testy na ph, dusinany aj. a zjistili jsme, e kvalita vody se po pefiltrovn zlepila tak, e se mohla pout teba na zalit zahrady, co s tou pvodn rozhodn nelo.

esk pstup

Dreli jsme se za ruce a pedvali jsme si energii, ekl nm profesor s smvem u svainy, kdy jsme si sdlovali, co jsme dlali na programu. I my ostatn jsme obas mli podobn narky na rzn projevy sdlujc nm, e jsme budoucnost Zem a podobn objevn vci.

ei prost nejsou na projevy, protoe jsou zvykl, e jsou to kecy, poznamenal nkdo z ns a vystihnul tm nae (ne)naden pro nkter aktivity. Ale nejednalo se jen o projevy.

Zatmco ostatn dlali nstupy s vlajkou a s nadenm si vymleli nov aktivity, my jsme se spe dreli stranou a sp jsme se nechvali vthnout.

Mon je to obas koda. Mon by nkdy stlo za to, zapojit se do neho s nadenm a vzt si njak (smyslupln) projev trochu vce k srdci.

Kliknutím se náhled zvětší.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

Fotografie jsou z mobilu a asto pes okno autobusu, omluvte prosm jejich ni kvalitu.

Iva, proito v ervnu, publikovno v ervenci a srpnu 2010