A na cest pozn lovk, co je doma

Bjen cestujc na ltajcch strojch
aneb Pes Pa, Lyon a lno brdskch hvozd

I v dnen globalizovan dob, propikovan elektronickmi komunikanmi kanly, se lovku obas pihod, e mus nkam fyzicky odcestovat (nap. na konferenci) a obas se dokonce na takovou cestu najdou i penze. Stalo se mi, e jsem vyrazila ve velmi pozdnm podzimu (listopad 2008) na jih do Chorvatska. Jene bylo po sezn. Neltaly pm lety, o letnch chartrech nemluv. Cestovn se tak podobalo dlem onomu krsnmu starmu filmu, kde letci popoltvaj mezi malebnmi msty na nemn malebnch letadlech, na krat i del as se zastav, vstebaj krsu msta a vyraz zase dl. Cestu by ovem tak stejn vstin mohl charakterizovat nzev improvizovanho pedstaven Ivana Vyskoila Cesta Boeny Langov pes Pa, Lyon a lno brdskch hvozd k praskmu magistrtu.

Rann cesta z Prahy probhla stylov v poloprzdnm airbusu, nstup za zvuk harmonizujc komorn hudby. A po necel hodince pistvme v Zurichu. Na pohled zvenku letit mal, ale po 20 minutch bloudn se vzdvm a jdu zjistit, kudy k transferov pepce (o mj let se toti dl nkoliker aerolinie, take nejde vybavit check in pro celou cestu najednou). V tu chvli zjiuji, e letit je mal jen zdnliv a jeho jednotliv sti propojuje lokln podzemka. Vymotvm se do sprvnho smru a blahoem svmu npadu cestovat jen s malm prunm zavazadlem. Ptelsk pan na pepce (mimochodem vichni jsou tu velmi ochotn a usmvav) dodv, kde mu najt za levnou cenu i sprchy a mstnost pro denn odpoinek. M to jedin hek ta cena je levn pouze pro lovka z bohat zem, co vcarsko evidentn, na rozdl od R, je. Dopravuji se vlkem do odbavovacho prostoru, vyizuji palubenku a jdu se kochat mstnm ivotem. Zdej letit je kuck to znamen, e v hale existuj dv i ti uzaven trucovny v podob sklennch kukan, kam se mohou kuci odebrat a holdovat svm nikotinovm radovnkm.

Konen vyizuji palubenku a nachzm informaci, odkud dle. V ekac hale m odchytv przkum spokojenosti cestujcch s mstnm letitm. Po dobr kv s okoldou se vrhm k letadlu tentokrt je vrtulov a nsledujc let nad Alpami je vskutku vyhldkov, protoe tento typ stroje neme vystoupat do obvykl cestovn vky 10 km, je vidt kdejakou rozhlednu a horskou chatu. Ndhera! Pravda snhu na ron dobu nen mnoho a sp sem tam na severnch svazch.

Konen Zheb! (Uvdomuji si mimochodem, jak je oidn pohled z vky. Ukazuje mj. kad ze zem utajen smetit a nelegln skldku a e jich nen v okol velkho msta prv mlo.) Vm, e mm mlo asu na pestup a pokoum se o rychl odbaven  marn. Fronta pede mnou se thne s pilnavost medu a rychlost vpravd lern jin. Pesto nakonec dobhm cel splaven k pslunmu gatu, kde u zdlky svt svtlovlas hlava kolegyn Zuzky. Vtme se a nasedme do letitnho busu, kter ns slavnostn odv k letadlu z nho jsem ped 40 minutami vystoupila!

Do Zadaru je to u jenom skok s drobnm mezipistnm v Pule, kde z 15 stvajcch cestujcch cca 3 vystoup a 4 nastoup. Takov mstn Ronovka! Leteckou loklkou opravdu nejezdm asto. I finle je rodinn a komorn. Do autobusu ped letitm usedme v potu 3 a pan idi se mn v jakhosi vstcnho taxike vech se ns vypt, kam jedeme a zastav co nejble cle.


Zpten cesta probh podobn. Prvn pskok inme mezi Zadarem a Zhebem, tentokrt bez mezipistn a prostednictvm velmi vzhlednho airbusu. Odbavit na celou cestu opt nelo, nebo ednice v Zadaru je neochotn a pak jde navc o zmnu dopravce.

V Zhebu se rozdlujeme s kolegy, kte let jinam a jinak a vyrme ke svm letadlm. Ji tradin po vem tom trpen odbavovacm opt konm v tom samm letadle, ze kterho mne ped chvl vypakovali. Letit zahaluje hust mlha a pan kapitn ns informuje, e bohuel ekme na ppoj ze Splitu, kter se opozdil. Tie zvidm svm kolegm, kte jist u let pes Vde. (A doma po pjezdu se dozvdm, e jejich let zruili, nebo letadlo pro mlhu nedorazilo.) Zhruba po hodin vyrme na dal cestu. M to moc netrp, protoe v Amsterodamu mm spoustu asu.

V hlavnm mst Nizozemska soud podle vzdoby u naplno uhodily vnoce. J absolvuji tradin letitn tour (tentokrt pky). Konen se mn nkdo sna vydit palubenku na cestu do Prahy, ale automatick odbavovac terminly se rozhodly stvkovat. Poznvm zbytek letit a konen nachzm hand made odbavovac pepku. S palubenkou opt prodlvm radovnky odbaven a protiteroristickch opaten (tentokrt mi pro zmnu ppala sponka do vlas. Konen ve vyeeno. Posledn nkupy a ejhle, opt anketa o vyuit letit a spokojenosti zkaznk. (Holanan jsou ovem, podle jedn m kamardky very economical people, take na rozdl od Zurichu tady cestujcmu podkuj jen slovn a nedojde na symbolick drek.)

Letadlo do Prahy startuje na as a navc ns podporuje siln vtr ve smru letu, take to chvli vypad, e budeme doma o 15 minut dve. Hur!

Chyba lvky! Letit Ruzy je peplnno, proto nakonec dosedme naopak se zpodnm. Konen doma

Iva, proito v listopadu, dno na web 15.1.2009